Grøn skattereform

Reformen indebærer en række skattelettelser for erhvervslivet samt en række fremtidige afgiftsstigninger, som er beskrevet kort nedenfor.

Der foreligger endnu ikke endelige lovforslag om punkterne, men forslag må forventes fremsat og vedtaget inden for den nærmeste fremtid.

Forlængelse af forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger til 2022

Regeringens forslag om at forhøje fradrag for udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B og straksfradrag for driftsmidler, der anvendes i forsknings- og og udviklingsvirksomhed efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3 til 130% for indkomstårene 2020 og 2021 forventes vedtaget inden udgangen af december 2020.

Aftalen om grøn skattereform indebærer, at forhøjelsen til 130% forlænges til også at gælde for indkomståret 2022.

Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning på driftsmidler

Der kan efter de gældende regler ske straksafskrivning af udgiften til anskaffelse af driftsmidler, hvis anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel ikke overstiger en beløbsgrænse på DKK 14.100 (2020).

Denne beløbsgrænse vil nu blive forhøjet til DKK 30.000 med virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Forhøjede afskrivninger (midlertidigt investeringsvindue)

For at styrke incitamentet til nyinvesteringer i nye maskiner m.v. indføres et såkaldt investeringsvindue, der indebærer, at afskrivningsgrundlaget for driftsmidler (maskiner og inventar m.v.) forhøjes med 16%, dvs. at der kan afskrives skattemæssigt på grundlag af 116% af anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel.

Vinduet er dog midlertidigt og vil omfatte anskaffelser, der foretages i perioden 23.11.2020 – 31.12.2022. For disse driftsmidler skal der således føres en særskilt afskrivningssaldo.

For at sikre, at lettelsen understøtter den grønne omstilling, omfatter den forhøjede afskrivningsadgang ikke maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer (benzin, diesel, olie, kul, gas og koks m.v.) 

Reglerne vil dog kunne anvendes for alle køretøjer, bortset fra personbiler.

Beierholm rådgivning og revision 45

Afgiftsændringer

Energiafgiften på fossile brændsler for erhverv forhøjes med DKK 6 pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025. For mineralogiske processer samt landbrug og gartneri indfases afgiftsforhøjelsen først i 2025, da disse brancher er energiintensive og særligt konkurrenceudsatte.

Herudover nedsættes en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO2e-regulering samt vurdere fordele og ulemper ved henholdsvis en reguleringsløsning og en CO2e-afgift for landbrugssektoren.

Som kompensation afsættes der 10 mio. DKK årligt i 2021-2025 til at fastholde det nuværende bundfradrag i svovlafgiften. Disse stod ellers til at blive udfaset med udgangen af 2020. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.