Genoptagelse - Skal du have elafgift tilbage?

Skattestyrelsen har i et styresignal fastslået, at momspligtige virksomheder, der både anvender el til proces og rumvarme, kan få elafgiften delvist tilbage, også selvom der ikke er sket måling af forbruget til rumvarme m.v.

Virksomhederne har mulighed for at søge elafgiften tilbage for de seneste 3 år.

Hvem kan få elafgift tilbage?

Momspligtige virksomheder kan få godtgjort en del af deres elafgift i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms. 

Godtgørelsen af el til procesformål er højere end den godtgørelse, der kan opnås for el brugt til rumvarme, varmt vand, komfortkøling m.v. 

Liberale erhverv kan dog udelukkende få elafgift tilbage for el, der er anvendt til rumvarme m.v.

Hvad kan godtgøres?

Udgangspunktet er, at virksomheder skal foretage måling af den el, der anvendes til rumvarme m.v. 

Hos Skattestyrelsen har der været en uens praksis, så nogle virksomheder er blevet nægtet godtgørelse af elafgift, hvis de ikke har foretaget måling, mens andre virksomheder kunne få godtgørelse af hele deres elforbrug med den lave rumvarmesats.

Skattestyrelsen fastslår i det nye styresignal, at virksomheder, der ikke har foretaget måling af forbruget til rumvarme m.v., kan få godtgørelse af hele deres forbrug med rumvarmesatsen, og i samme omfang som de har momsfradrag. 

Dog skal liberale erhverv fortsat foretage måling af den el, der anvendes til rumvarme m.v. for at kunne få elafgiften af dette forbrug tilbage. 

Beierholm signatur

Hvilke perioder kan genoptages?

Hvis virksomheden ikke tidligere har fået godtgørelse af elafgift, er der mulighed for at gå 3 år tilbage i forhold til momsperioder, hvor angivelsesfristen ikke er udløbet. 

Det betyder f.eks., at hvis virksomheden afregner moms kvartalsvis, kan der frem til 1. september 2020 søges om godtgørelse af elafgift fra 1. april 2017 og frem.

Hvis virksomheden afregner moms halvårligt, kan der frem til 1. september 2020 søges om godtgørelse af elafgift fra 1. januar 2017 og frem. Hvis virksomheden derimod afregner moms pr. måned, kan der frem til 25. juli søges om at få elafgiften tilbage fra 1. juni 2017 og fremefter. 

Afsluttende bemærkninger

Vi anbefaler, at virksomheder, der ikke tidligere har modtaget godtgørelse af elafgift, hurtigst muligt søger om genoptagelse, for at sikre at så lang en periode som muligt bliver genoptaget.

Virksomheder kan dog med fordel opgøre forbruget efter effektreglerne frem for ovenstående, da denne metode giver mulighed for at få godtgørelse med den højere processats for en del af forbruget.

Vi anbefaler dog altid, at forbruget af el til rumvarme m.v. sker efter en konkret måling.  Det er nemlig vores erfaring, at omkostningen til opsætning af målere hurtigt vil være tilbagebetalt, da der efter måling kan ydes godtgørelse med processats for den el, der ikke anvendes til rumvarme m.v. Ved opsætning af bi-måler er det samtidig vores anbefaling, at der søges om måling med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.