Frivillig momsregistrering, erhvervsmæssig udlejning

Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Det gælder i alle tilfælde af udlejning af fast ejendom til boligformål. Udlejere af erhvervslejemål har dog mulighed for at få tilladelse fra Skattestyrelsen til en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom. 

Frivillig momsregistrering

Når en udlejer af erhvervslejemål har fået tilladelse til frivillig momsregistrering af de lokaler eller den ejendom, som udlejes erhvervsmæssigt, medfører registreringen pligt til at opkræve og afregne moms af huslejen.

Omvendt vil udlejer have ret til fradrag for momsen af de omkostninger, der er forbundet med opførelse, ombygning, reparation og vedligehold af lokalerne eller ejendommen.

Hvis lejer er en momspligtig virksomhed med fuld momsfradragsret, kan det derfor i mange tilfælde være en fordel for udlejer at lade erhvervslejemålet omfatte af en frivillig momsregistrering.

Tilladelse fra Skattestyrelsen

I forbindelse med ansøgningen om tilladelse til frivillig momsregistrering skal udlejer bl.a. oplyse, om der allerede er indgået lejekontrakt vedrørende det pågældende lejemål og i den forbindelse oplyse lejers CVR-nr. Lejekontrakten kan vedlægges som bilag i forbindelse med ansøgningen.

På baggrund af de opgivne oplysninger behandler Skattestyrelsen ansøgningen, som herefter normalt bliver godkendt.

Beierholm - salg af fast ejendom

Dokumentation for markedslejen

Det er ikke ualmindeligt, at der sker udlejning af erhvervslokaler mellem f.eks. koncernforbundne selskaber. 

Af Skattestyrelsens juridiske vejledning fremgår det, at der ved erhvervsmæssig udlejning forstås, at lejen er fastsat ud fra markedsmæssige vilkår, at virksomheden påtager sig en økonomisk risiko, samt at udlejningen sker for at opnå en vedvarende indtægt.

Vi har på det seneste oplevet, at Skattestyrelsen i forbindelse med deres behandling af ansøgninger om tilladelse til frivillig momsregistrering har øget fokus på den måde, huslejen er fastsat på. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor der mellem udlejer og lejer er et interessefællesskab.

Således har Skattestyrelsen i nogle tilfælde bedt om dokumentation i form af en opgørelse, som viser, hvordan huslejen er fastsat. Herunder hvilke beløb og udgifter, der indgår i beregningen af lejen, samt hvorledes avancen er beregnet. Ligeledes skal der indsendes en kopi af lejekontrakten til Skattestyrelsen, hvis ikke denne er indsendt i forbindelse med ansøgningen om frivillig momsregistrering.

Vores anbefalinger

I forbindelse med udlejning af fast ejendom – uanset om der er tale om momsfri eller momspligtig udlejning, anbefaler vi altid, at der udarbejdes en lejekontrakt. 

Det gælder også i de tilfælde, hvor udlejningen sker mellem interesseforbundne parter, f.eks. i koncernforhold.

Hvis et lejemål skal omfattes af en frivillig momsregistrering, anbefaler vi også, at udlejer er særlig opmærksom på, at huslejen fastsættes på de vilkår og til de priser, der generelt er gældende på markedet på tidspunktet for udlejningen. Samt at udlejer kan dokumentere de principper og elementer, som er indgået i beregningen af huslejens størrelse.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.