Fradrag for underskud i danske filialer i sambeskatning

En afgørelse fra EU-domstolen og Skattestyrelsens fortolkning heraf i styresignal kan betyde et ekstra fradrag med tilbagevirkende kraft til 2008 for koncerner, der har filialer, som deltager i den national sambeskatning.

Begrænsningsreglerne

For sambeskattede koncerner, der har filialer af udenlandske selskaber, findes der regler, der begrænser muligheden for at modregne underskud fra filialer i overskud i andre enheder i sambeskatningen. 

Reglerne betyder, at disse underskud kun kan modregnes, (1) hvis reglerne i det land, hvor det selskab, der har filialen, er hjemmehørende, medfører, at underskuddet i den danske filial IKKE kan modregnes i selskabets skattepligtige indkomst i dette hjemland, eller (2) hvis der er valgt international sambeskatning.

Hidtidig praksis

Skattestyrelsen har tidligere fortolket begrænsningen således, at man kun kunne anvende et underskud i en dansk filial af et udenlandsk selskab i sambeskatningen, hvis reglerne i det land, hvor det udenlandske selskab, der havde den danske filial, helt generelt afskar selskabet fra at modregne underskuddet i den danske filial i sin indkomst i hjemlandet, uanset realiteten heri.

Ny praksis

EU-domstolen har fastslået, at bestemmelsen indebærer fradragsret i den danske sambeskatning for underskud af en dansk filial af et udenlandsk selskab, ikke blot når reglerne i selskabets hjemland generelt afskærer fradragsret for underskud i filialen, men også hvor det i øvrigt kan godtgøres, at modregning af underskuddet i den udenlandske indkomst faktisk er umulig.

Skattestyrelsen har med et såkaldt styresignal beskrevet den nye fortolkning på basis af dommen fra EU-domstolen.

De situationer, hvor der herefter – i modsætning til efter den tidligere praksis - vil være mulighed for at modregne underskud af en dansk filial af et udenlandsk selskab i den danske sambeskatning, er følgende:

  • Hvis det udenlandske selskab likvideres, uden at underskud fra den danske filial er anvendt og ikke overføres til modregning i andre enheder, men bortfalder
  • Hvis reglerne i selskabets hjemland indebærer, at der ikke realiseres noget skattemæssigt underskud af filialen i selskabets hjemland, men kun i filialens danske indkomstopgørelse
  • Hvor reglerne i Danmark tillader fradrag for eller afskrivning af mere end et aktivs anskaffelsessum, f.eks. midlertidige forhøjede afskrivninger på driftsmidler. Her vil der være fradrag i Danmark med det merfradrag/den merafskrivning, som man ikke har fradrag for i udlandet.

Mulighed for genoptagelse

EU-dommen vedrørte indkomståret 2008.

Der er derfor mulighed for genoptagelse og ændring i overensstemmelse med den nye praksis for indkomståret 2008 og senere indkomstår. 

For så vidt angår indkomstårene 2008-2017, skal anmodning om genoptagelse være indgivet senest den 15. august 2021.

For indkomstårene 2018-2020 gælder de almindelige genoptagelsesfrister, dvs. at anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret 2018 skal være indgivet inden 1. maj 2022.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.