Fradrag for 'gamle' underskud i udlandet

Hvilke udenlandske enheder omfattes?

Adgangen til genoptagelse omfatter endelige underskud i følgende:

  • Direkte ejede datterselskaber, der er/var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland, og hvori det danske selskab har/havde bestemmende indflydelse
  • Indirekte ejede datterselskaber, der er/var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland, og hvori det danske selskab har/havde bestemmende indflydelse, dog kun hvis alle mellemliggende selskaber er beliggende i samme land som det indirekte ejede datterselskab
  • Faste driftssteder (filialer) i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland
  • Faste ejendomme i udlandet – altså ikke kun i EU/EØS-lande – dog kun hvis den faste ejendom ikke er en del af et skattepligtigt fast driftssted i udlandet.

Det danske selskab skal have haft bestemmende indflydelse i det udenlandske selskab uden afbrydelse fra og med det år, hvori underskuddet opstod, og til og med det år, hvori underskuddet bliver endeligt og er fradragsberettiget. 

Hvornår er underskud endelige?

Underskud er i den sammenhæng endelige på det tidspunkt, hvor der efter reglerne i det pågældende land ikke længere er nogen mulighed for at modregne dem i skattepligtig indkomst, hverken i tidligere år, i underskudsåret eller i efterfølgende år, og hverken i det pågældende selskab eller andre selskaber i udlandet.

Der vil som udgangspunkt kun være tale om endelige underskud, når det udenlandske selskab er likvideret, når det faste driftssted er ophørt og afmeldt hos skattemyndighederne i udlandet, eller når den faste ejendom er afstået.

Beierholm rådgivning og revision 38

Fradragets størrelse

Fradrag for de endelige underskud skal opgøres efter danske skatteregler.

Det betyder, at der skal udarbejdes en ”fiktiv” indkomstopgørelse fra og med det år, hvori underskuddet realiseres, og til og med det år, hvori underskuddet bliver endeligt, og at et underskud alene kan fradrages, hvis dette var muligt efter danske regler. For så vidt angår endelige underskud i udenlandske datterselskaber, så vil de f.eks. kun kunne modregnes i positiv skattepligtig indkomst i det danske selskab og hermed sambeskattede selskaber i det år, hvori det udenlandske underskud bliver endeligt. Endelige udenlandske underskud herudover vil bortfalde. 

Hvilke år?

For endelige udenlandske underskud i direkte ejede udenlandske datterselskaber, i udenlandske faste driftssteder og vedrørende fast ejendom i udlandet kan der ske genoptagelse for indkomståret 2009 og efterfølgende år.

For endelige underskud i indirekte ejede udenlandske datterselskaber kan der ske genoptagelse for indkomståret 2016 og senere indkomstår.

Hvornår skal der anmodes om genoptagelse?

For så vidt angår indkomstårene 2017 og 2018, skal anmodning om genoptagelse være indsendt til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2021.

For indkomstårene 2009-2016 skal anmodning om genoptagelse være indgivet til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter udsendelsen af Styresignalet, dvs. senest 6.7. 2021.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.