Fradrag for endelige underskud i udlandet

Ændringerne betyder dels, at der med virkning fra 2019 og senere år er nye regler, der giver selskaberne denne fradragsret, dels at der bliver mulighed for at få genoptaget indkomstansættelserne for gamle år med dette fradrag.

Nedenfor har vi redegjort for de nye regler.

Den nye retstilstand

Indtil EU-domstolens dom i den såkaldte Bevola-sag havde et dansk selskab ikke haft mulighed for at modregne underskud i datterselskaber eller faste driftssteder i udlandet i den skattepligtige indkomst i Danmark, medmindre selskabet havde valgt international sambeskatning.

Dommen slog imidlertid fast, at et dansk selskab har fradrag for underskud i et fast driftssted i et andet EU/EØS-land. Forudsætningen for fradraget var, at underskuddet var endeligt, dvs. at der ikke var nogen mulighed for at anvende underskuddet i udlandet.  Denne forudsætning var opfyldt, da det faste driftssted i udlandet var lukket, og muligheden for at anvende det i dette land derfor var endeligt bortfaldet.

EU-domstolen har efterfølgende slået fast, at der tilsvarende er fradrag for endelige underskud i direkte og indirekte ejede datterselskaber i et andre EU/EØS-lande.

Den ændrede retstilstand har dels medført en ændring af reglerne, der har virkning fra og med indkomståret 2019, dels medført en adgang til genoptagelse af indkomstår forud for 2019.

Beierholm rådgivning og revision 27

Genoptagelse, 2009-2018

Skattestyrelsen forventes snart at udsende et såkaldt Styresignal om mulighederne for genoptagelse af tidligere indkomstår og fradrag for endelige underskud i udlandet.

Hvem kan få genoptagelse?

Der vil være mulighed for genoptagelse og fradrag for

  • Danske selskaber, der ikke har valgt international sambeskatning for de pågældende år
  • Fonde og foreninger, der ikke har adgang til sambeskatning med udenlandske enheder.

Hvilke udenlandske enheder omfattes?

Adgangen til genoptagelse omfatter endelige underskud i følgende:

  • Direkte ejede datterselskaber, der er/var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland, og hvori det danske selskab har/havde bestemmende indflydelse
  • Indirekte ejede datterselskaber, der er/var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland, og hvori det danske selskab har/havde bestemmende indflydelse, dog kun hvis alle mellemliggende selskaber er beliggende i samme land som det indirekte ejede datterselskab
  • Faste driftssteder i et andet EU/EØS-land, Færøerne eller Grønland
  • Faste ejendomme i udlandet – altså ikke kun i EU/EØS-lande – dog kun hvis den faste ejendom ikke er en del af et skattepligtigt fast driftssted i udlandet.

Det danske selskab skal have haft bestemmende indflydelse i det udenlandske selskab uden afbrydelse fra og med det år, hvori underskuddet opstod, og til og med det år, hvori underskuddet bliver endeligt og er fradragsberettiget. 

Hvornår er underskud endelige?

Underskud er i den sammenhæng endelige på det tidspunkt, hvor der efter reglerne i det pågældende land ikke længere er nogen mulighed for at modregne dem i skattepligtig indkomst, hverken i tidligere år, i underskudsåret eller i efterfølgende år, og hverken i det pågældende selskab eller andre selskaber i udlandet.

For datterselskaber vil der som udgangspunkt kun være tale om endelige underskud, når det udenlandske selskab er ophørt, og underskuddet ikke kan anvendes af andre selskaber. Det vil normalt forudsætte, at selskabet er likvideret/opløst. Det forhold, at underskudsanvendelsen efter udenlandske regler i et fortsættende selskab afskæres af andre årsager, f.eks. en tidsbegrænset fremførselsret, omfattes ikke og indebærer dermed ikke fradragsret i Danmark.

For faste driftssteder er det en betingelse, at virksomheden er endeligt ophørt, og at underskuddene efter udenlandske regler ikke kan anvendes. Det vil som udgangspunkt forudsætte, at det faste driftssted er afmeldt hos skattemyndighederne i udlandet.

For fast ejendom, der ikke er en del af et fast driftssted, er det en forudsætning, at ejendommen er afstået.

Fradragets størrelse

Fradrag for de endelige underskud skal opgøres efter danske skatteregler.

Det betyder, at der som udgangspunkt skal udarbejdes en ”fiktiv” indkomstopgørelse for det udenlandske datterselskab eller faste driftssted fra og med det år, hvori underskuddet realiseres, og til og med det år, hvori underskuddet bliver endeligt.

Det betyder også, at kildeartsbegrænsede tab på fast ejendom, børsnoterede aktier og finansielle kontrakter i et udenlandsk datterselskab ikke bliver fradragsberettigede for det danske selskab. Kildeartsbegrænsede tab i et udenlandsk fast driftssted eller vedrørende fast ejendom i udlandet bliver derimod til kildeartsbegrænsede tab for det danske selskab.

For så vidt angår endelige underskud i udenlandske datterselskaber, så vil de kun kunne modregnes i positiv skattepligtig indkomst i det danske selskab og hermed sambeskattede selskaber i det år, hvori det udenlandske underskud bliver endeligt. Endelige udenlandske underskud herudover vil bortfalde.

Endelige underskud i udenlandske faste driftssteder eller vedrørende udenlandske faste ejendomme, der overstiger den positive indkomst i det danske selskab og hermed sambeskattede selskaber i dette år, kan derimod fremføres som i det danske selskab i efterfølgende år.

Hvilke år?

For endelige udenlandske underskud i direkte ejede udenlandske datterselskaber, i udenlandske faste driftssteder og vedrørende fast ejendom i udlandet kan der ske genoptagelse for indkomståret 2009 og efterfølgende år.

For endelige underskud i indirekte ejede udenlandske datterselskaber kan der ske genoptagelse for indkomståret 2016 og senere indkomstår.

Hvornår skal der anmodes om genoptagelse?

For så vidt angår indkomstårene 2017 og 2018, skal anmodning om genoptagelse være indsendt til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2021.

For indkomstårene 2009-2016 skal anmodning om genoptagelse være indgivet til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter udsendelsen af Styresignalet.

Nye regler fra 2019

Med virkning for indkomståret 2019 og efterfølgende år har Folketinget med lovforslag L28 vedtaget en ny §¬ 31 E i selskabsskatteloven.

De nye regler indebærer en ret for danske selskaber, fonde og foreninger til fradrag for endelige underskud i datterselskaber og faste driftssteder i andre EU/EØS-lande, samt vedrørende faste ejendomme i udlandet.

De nye regler svarer indholdsmæssigt til de ovenfor omtalte regler, som efter Styresignalet gælder for genoptagelser.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.