Forhøjet ekstrafradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger for 2020 og 2021

ilbage i 2018 indførte man et forhøjet fradrag for udgifter til forsknings- og udviklingsomkostninger. Fradragsværdien bliver over en årrække forhøjet til 110% fra og med 2026. Efter indfasningen var fradragssatsen for 2020 og 2021 fastsat til henholdsvis 103% og 105%.

Den politiske aftale indebærer, at fradragsprocenten midlertidigt forhøjes til 130% for 2020 og 2021.

Der vil dog blive indsat et loft over merfradraget, således at skatteværdien af merfradraget ikke kan overstige 50 mio. DKK (årligt). Loftet gælder samlet for sambeskattede koncerner.

Forhøjelsen af fradragsprocenten påvirker ikke beregningen af skattekredit efter ligningslovens § 8 X. Efter disse regler kan man få udbetalt skatteværdien af et underskud, i det omfang underskuddet stammer fra afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger. Denne beregning sker fortsat på grundlag af de faktisk afholdte omkostninger. I disse tilfælde vil det forhøjede fradrag derfor kun skulle medregnes i et skattemæssigt underskud til fremførsel.

Skatteministeriet har udsendt høringsudkast til lovforslag herom. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget omkring starten af det nye folketingsår og må forventes vedtaget.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.