Fonde og generationsskifte(opdateret december 2020)

Samtidig bevares den gældende praksis, hvor en hovedaktionær kan lade sit holdingselskab overdrage aktier m.v. til en fond, uden at der udløses beskatning. Denne ordning bevares dog kun for aktieoverdragelser, og kræver at Skatterådet har godkendt dispositionen.

Baggrund

De seneste regeringer har haft et ønske om at forbedre og strømline regler for generationsskifte af et hovedaktionærselskab til en fond – forudsat fonden var almennyttig eller -velgørende. 

Anbefalingerne til dette kommer fra arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde, som er indeholdt i arbejdsgruppens rapport ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde”.

Det er tanken bag de nye regler, at fondsdrevne virksomheder har mange samfundsmæssige fordele, og man derfor gerne vil fondsstifte – som det var muligt frem til midtfirserne.

De nye regler

De nye regler indebærer, at der ved arv eller gave kan overdrages aktier i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden betaling af skatter eller afgifter på overdragelsestidspunktet.

Således kan aktier, dvs. en virksomhed i selskabsform, overdrages (doneres) til en erhvervsdrivende fond, uden at dette medfører betaling af skat eller afgift på tidspunktet for overdragelsen.

Avanceskatten (”stifterskatten”) opgøres på overdragelsestidspunktet, og denne skat udskydes, indtil fonden eventuelt sælger aktierne eller modtager udbytte m.v. 

Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med den skattesats der gælder for fonden (aktuelt 22%).

Stifterskatten med tillæg af forrentning udgør et loft over den skat, der udløses som følge af overdragelsen til fonden.

Loftet over beskatningen sikrer forudberegnelighed vedrørende de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse til fonde.

Det er således en ganske gunstig model til overdragelse af en hovedaktionærs aktier til en almenvelgørende eller -nyttig fond. 

Der er naturligvis knyttet en række vilkår til aktierne, bl.a. at det skal være et aktivt selskab (ikke en såkaldt pengetank).

Krav til fonden

Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis vedtægtsbestemte formål skal være at eje og drive virksomheden.

Herved tilgodeses hensynet til, at den foreslåede særlige ordning for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde udelukkende skal kunne anvendes, såfremt overdragelsen sker med henblik på, at virksomheden varigt skal være underlagt fondseje.

Fonden kan også have uddelingsformål som f.eks. at uddele til almennyttige formål, men den må ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie.

Fondens kontrol over aktierne

Det er ydermere et krav, at fonden faktisk overtager driften af den erhvervsvirksomhed, der drives af det overdragede selskab. 

Det er derfor et krav, at fonden skal erhverve mere end 50% af stemmerettighederne og mindst 25% af kapitalen i selskabet, der driver virksomheden.

Endvidere stilles krav om, at udbytter tilfalder fonden i mindst samme forhold som dens ejerandel i selskabet og herigennem indirekte ejede selskaber. Herved sikres, at den overdragne kapitalandel afspejler en forholdsmæssig andel af de fremtidige økonomiske rettigheder knyttet til ejerandelen i selskabet, ligesom det sikres, at f.eks. stifteren eller dennes nærtstående ikke tillægges forlods ret til udbytter på bekostning af fonden.

Da der ikke gælder et krav om, at samtlige aktier i selskabet skal indskydes i fonden, giver modellen mulighed for, at f.eks. familiemedlemmer kan eje de resterende aktier i selskabet.

Værnsregler

Ved skattefrie omstruktureringer, hvori de overdragne aktier indgår, vil skulle tages højde for den forpligtelse til at betale stifterskatten, som er knyttet til de aktier, som fonden har erhvervet efter modellen. 

Hvis fonden f.eks. foretager en skattefri aktieombytning af aktierne i det selskab (selskab A), som fonden oprindeligt har fået overdraget efter den foreslåede beskatningsmodel, med aktier i et nyt holdingselskab (selskab B), vil den latente skat skulle påhvile de ombyttede aktier i selskab B, som fonden modtager som vederlag ved aktieombytningen.

Der skal tages højde for, at fonden – inden forpligtelsen til betaling af stifterskatten er endeligt ophørt – kan have erhvervet aktier i andre selskaber, uden at der på disse aktier vil hvile en forpligtelse til betaling af stifterskat efter modellen. Dette vil f.eks. kunne skyldes, at fonden har anvendt nettoprovenuet af udbytter fra det overdragne selskab til stiftelse af nye selskaber.

Ejer fonden f.eks. aktier i andre selskaber, hvorpå der ikke hviler en forpligtelse til betaling af stifterskat, skal fonden ifølge forslaget kunne modtage skattefrie udbytter fra disse aktier eller oppebære skattefrie avancer ved afståelse af aktierne, uden at det udløser en forpligtelse til at afdrage på saldoen for stifterskat. 

Fonden skal endvidere kunne anvende overførselsreglen på disse selskaber, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

For at hindre mulighed for eliminering eller udhuling af stifterskatten vil det derfor være nødvendigt at sikre, at der ikke via f.eks. et søsterselskab føres midler op til fonden fra de aktier, hvorpå der hviler en forpligtelse til betaling af stifterskat, uden at det udløser forpligtelse til betaling af stifterskat.

Ovenstående er ikke en udtømmende beskrivelse, men illustrer blot overordnet rammer for anvendelse.

De forslåede værnsregler vil stort set svare til de regler, der gælder for personer, der har henstand med fraflytterskat ved ophør af skattepligt her til landet.

Beierholm rådgivning og revision 20

Gældende praksis

Efter gældende praksis kan en vederlagsfri overdragelse til en almennyttig eller almenvelgørende fond af aktier i et selskab, der driver aktiv erhvervsvirksomhed, efter omstændighederne gennemføres uden beskatning, når driftsselskabet ejes via et holdingselskab. 

Fremover vil sådanne overdragelser skulle baseres på en indhentet tilladelse fra Skatterådet til, at overdragelsen kan ske skattefrit. 

Tilladelsen vil bl.a. være betinget af, at der sker uigenkaldelig overdragelse til en fond m.v., som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, hvis kompetente myndighed skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst m.v.

Skatterådet skal administrere området efter samme principper, som vi kender fra en mangeårig praksis. 

Bemærk, at med denne ændring vil der fremover ikke på denne måde kunne overdrages andre værdier end aktier. Det var muligt efter gældende praksis, dvs. på dette punkt sker en opstramning.

Hvis der ikke er indhentet tilladelse fra Skatterådet, vil holdingselskabets overdragelse af aktierne blive anset for udbytte til aktionæren, når en aktionærs ideelle interesse tilgodeses ved, at et direkte eller indirekte ejet selskab overdrager aktier ved en helt eller delvist vederlagsfri overdragelse (donation).

Det er meget velkomment, at man fastholder den nuværende hensigtsmæssige praksis og derved giver mulighed for, at en hovedaktionær kan vælge mellem:

  • Overdragelse af direkte ejede aktier
  • Overdragelse af aktier, ejet af et holdingselskab.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.