Virksomheder kan nu få ekstra fradrag for driftsmidler samt forsknings- og udviklingsomkostninger

Folketinget har den 13. april 2021 vedtaget nye regler for afskrivninger som led i en grøn skattereform. Lovændringen indebærer forbedrede muligheder for afskrivning på driftsmidler samt forsknings- og udviklingsomkostninger.

Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning på driftsmidler

Der kan efter de gældende regler ske straksafskrivning af udgiften til anskaffelse af driftsmidler, hvis anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel ikke overstiger en beløbsgrænse på DKK 14.100 (2020).

Denne beløbsgrænse er nu forhøjet til DKK 30.000 (2020) med virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere. 

Tilsvarende er beløbsgrænsen for restafskrivning af små driftsmiddelsaldi forhøjet til DKK 30.000 (2020) med virkning for indkomstår, der udløber 23. november 2020 eller senere.

Forhøjede afskrivninger (midlertidigt investeringsvindue)

For at styrke incitamentet til nyinvesteringer i nye maskiner m.v. er der indført et såkaldt investeringsvindue, der indebærer, at afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler (maskiner og inventar m.v.) forhøjes med 16%, dvs. at der kan afskrives skattemæssigt på grundlag af 116% af anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel.

Vinduet er dog midlertidigt og vil omfatte anskaffelser, der foretages i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022. For disse driftsmidler skal der således føres en særskilt afskrivningssaldo.

For at sikre, at lettelsen understøtter den grønne omstilling, omfatter den forhøjede afskrivningsadgang ikke skibe eller maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer (benzin, diesel, olie, kul, gas og koks m.v.) 

Reglerne vil dog kunne anvendes for alle køretøjer, der indregistreres med nummerplade, dog bortset fra personbiler.

Beierholm ekstra fradrag for forsknings- og udviklingsomk

Forlængelse af forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger til 2022

I december 2020 gennemførte Folketinget en forhøjelse af fradraget for forsknings- og udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B og straksfradrag for driftsmidler, der anvendes ifm. forsknings- og udviklingsvirksomhed til 130% for indkomstårene 2020 og 2021.

Forhøjelsen til 130% forlænges nu til også at gælde for indkomståret 2022.

De forhøjede afskrivninger på driftsmidler gælder med tilbagevirkende kraft for anskaffelser foretaget fra den 23. november 2020. Reglerne kan derfor anvendes ved udarbejdelsen af selvangivelser for indkomståret 2020. Er selvangivelsen for indkomståret 2020 allerede indleveret, skal der i givet fald anmodes om genoptagelse.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.