Det bliver billigere af varme op med el

Baggrund

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget gennemfører en del af den klimaaftale, regeringen indgik med de øvrige partier i Folketinget i juni.

Lovforslaget indeholder en række ændringer af bl.a. elafgiften. Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil der være besparelser allerede fra 1. januar 2021 for både virksomheder og privatpersoner, der anvender el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Hvad kan din virksomhed spare?

Hidtil har virksomheder kunne få godtgjort elafgift af el anvendt til proces med den fulde elafgift på nær 0,4 øre/kWh. Derimod har virksomheder, der anvendte el til opvarmning af lokaler, i vandvarmere, til klimaanlæg og komfortkøling alene kunne få 68,2 øre/kWh tilbage af de 89,2 øre/kWh, som elafgiften udgør i 2020. 

Hvis lovforslaget vedtages i dets nuværende form, vil momsregistrerede virksomheder kunne få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme m.v. Det kan derfor blive til store besparelser allerede fra 2021.

 20202021
Samlet forbrug200.000 kWh200.000 kWh
El anvendt til proces100.000 kWh100.000 kWh
El anvendt til rumvarme m.v.100.000 kWh100.000 kWh
Afgift efter godtgørelse af procesDKK 400DKK 400
Afgift efter godtgørelse af rumvarme m.v.DKK 21.000DKK 400
Samlet afgift, der ikke godtgøresDKK 21.400DKK 400
Besparelse DKK 20.600 

* Det er i eksemplet forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret for moms, og at det ikke er et liberalt erhverv.

Det betyder samtidig, at momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv, ikke fremover skal sondre mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Momsregistrerede virksomheder behøver derfor ikke fra 1. januar 2021 at foretage måling af deres elforbrug til rumvarme m.v., men kan få godtgørelse af hele elafgiften på nær minimumssatsen på 0,4 øre/kWh.

Også for private vil der være en besparelse allerede fra 1. januar 2021. Efter de nuværende regler betales der alene 21 øre/kWh af det forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, hvis boligen er registreret som elopvarmet i BBR. 

Hvis lovforslaget vedtages, vil der alene skulle betales 0,8 øre/kWh af det forbrug, der overstiger 4.000 KWh årligt i elopvarmede boliger.

Nedsættelsen af afgiften gælder både helårsboliger, sommerhuse og private ferielejligheder.

 20202021
Årligt forbrug8.000 kWh8.000 kWh
Afgift for de første 4.000 kWhDKK 3.568DKK 3.600
Afgift af de resterende 4.000 kWhDKK 840DKK 32
Elafgift i altDKK 4.408DKK 3.632
Besparelse inkl. moms  DKK 970

* Der er i eksemplet taget højde for, at elafgiften i 2021 stiger fra 89,2 øre/kWh til 90 øre/kWh.

Liberale erhverv

Efter de nugældende regler kan Liberale erhverv alene få godtgørelse af elafgift for el anvendt til rumvarme, komfortkøling med videre. 

Liberale erhverv omfatter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

Liberale erhverv kan derimod ikke få godtgørelse af el anvendt til proces. Som procesenergi anses eksempelvis el anvendt til belysning og drift af pc’er. 

Liberale erhverv er fra 1. januar 2021 berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Liberale erhverv skal derfor fortsat frem til 1. januar 2023 foretage måling af el anvendt til disse formål for at være berettiget til godtgørelse.

Fra 1. januar 2023 ophæves begrænsningen af godtgørelse af elafgift for liberale erhverv, og disse virksomheder kan derfor fra denne dato få godtgørelse af elafgift både for el anvendt til proces og til rumvarme m.v. på linje med andre momsregistrerede virksomheder.

Overskudsvarme

Hidtil har virksomheder, som udnyttede overskudsvarme fra processen til rumvarme ved hjælp af særlige installationer, skulle betale overskudsvarmeafgift.

Som følge af, at virksomhederne fremover vil kunne få den samme godtgørelse af elafgiften på el anvendt til proces og til rumvarme m.v., ophæves regler om betaling af overskudsvarmeafgift.

Ophævelse af overskudsvarmeafgiften gælder dog først fra 1. januar 2023 for liberale erhverv.

Andre konsekvenser

En anden og mere ubehagelig konsekvens af klimaaftalen er, at afgifterne på fossile brændsler stiger af to omgange over de kommende år. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at man med klimaaftalen planlægger, at elproduktionen fremover i Danmark primært skal være fra vedvarende energi. Man ønsker således med afgiftslettelserne på el og afgiftsstigningerne på fossile brændsler, at motivere virksomheder og privatpersoner til i større omfang at anvende el.

Da lovforslaget er en udmøntning af klimaaftalen fra juni 2020, er det vores forventning, at lovforslaget fremsættes og vedtages i stort set dets nuværende form.

Det er derfor vores opfattelse, at virksomheder og private allerede nu kan tage højde for afgiftslettelserne fra 1. januar 2021 af el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling m.v., når de overvejer kommende investeringer og evt. overgang til el-baseret varme m.v.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.