COVID-19 kompensation – Mulighed for udskydelse af beskatningen

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som regulerer tidspunktet for beskatningen af modtagne COVID-19 kompensationsbeløb, herunder også erstatninger som følge af det midlertidige forbud mod minkavl. Lovforslaget indeholder også en særordning for kooperationsbeskatningen af andelsforeninger, der rammes af det midlertidige forbud mod minkavl. De to elementer i lovforslaget er beskrevet nedenfor.

Mulighed for udskydelse af beskatning af COVID-19 kompensationsbeløb

Modtagne kompensationsbeløb efter de forskellige COVID-19 hjælpepakker og som følge af det midlertidige forbud mod minkavl er skattepligtige for modtagerne.

Lovforslaget indebærer, at der vil blive mulighed for at indtægtsføre sådanne udbetalinger inden retserhvervelsestidspunktet.

Dette vil dog kun gælde for foreløbige udbetalinger, der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere, men hvor endelig afgørelse om udbetalingen først kommer i et senere år. I disse tilfælde vil virksomhederne kunne vælge enten at lade sig beskatte af udbetalingen i udbetalingsåret, typisk 2020, eller at vente med at tage det med i den skattepligtige indkomst i det senere år, hvor der er taget endelig stilling til udbetalingen i form af endelig afgørelse fra myndighederne, dvs. i 2021 eller et senere indkomstår.

Valget træffes bindende ved indgivelse af selvangivelse for det år, som det vedrører. Valget anses for truffet ved, at virksomheden enten medregner eller ikke medregner en foreløbig udbetaling til sin skattepligtige indkomst for året. Der skal således ikke ske særlig afkrydsning eller andet på selvangivelsen. Valget er ikke bindende for alle årets foreløbige udbetalinger. Virksomheden kan således for f.eks. 2020 vælge at tage nogle foreløbige udbetalinger med i den skattepligtige indkomst, og udskyde beskatningen for andre foreløbige udbetalinger.

De fleste virksomheder har allerede indgivet selvangivelse for indkomståret 2020, og har dermed – uden at vide det – truffet valget om beskatningen af foreløbige udbetalinger. For at give disse virksomheder mulighed for at anvende reglerne for 2020 åbner forslaget dog mulighed for, at virksomhederne efterfølgende kan ændre dette valg for beløb, der er udbetalt i indkomståret 2020. Dette omvalg skal i givet fald meddeles til skattemyndighederne inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2021.

Lovforslaget forventes fremsat og formentlig vedtaget efter sommerferien. Anmodning om omvalg for en allerede indgivet selvangivelse for 2020 kan først indgives til skattemyndighederne, når lovforslaget er vedtaget.

Beierholm rådgivning og revision 15

Lempelse af betingelserne for kooperationsbeskatning inden for minkavl og lign.

Andelsselskaber, typisk inden for landbrugssektoren, kan være beskattet efter de såkaldte kooperationsbeskatningsregler. Beskatning efter disse regler forudsætter bl.a., at foreningens omsætning med andre end dens medlemmer ikke i en længere periode overstiger 25% af den samlede omsætning. Forslaget indebærer, at andelsselskaber kan blive under kooperationsbeskatningen, selvom denne omsætningsgrænse overskrides, hvis dette er en følge af et fald i omsætningen med medlem

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.