Brexit - udkast til styresignaler

Storbritannien er udtrådt af EU med virkning fra den 1. februar 2020, og der har været en overgangsperiode, hvor Storbritannien anses for at være et EU-land i denne periode. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020, og herefter anses Storbritannien for at være et tredjeland.

Dette får blandt andet konsekvenser for henstand med betalingen af fraflytterskat for personer, der er fraflyttet eller fraflytter til Storbritannien, og som har henstand med betalingen af fraflytterskat, og for personer (både fysiske personer som selskaber), der har flyttet eller flytter aktiver til Storbritannien.

Konsekvenserne for henstand og sikkerhedsstillelse

Ifølge skattelovgivningen skal der stilles sikkerhed som betingelse for henstand, når en person fraflytter til et land, der ikke er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.

Der skal endvidere stilles sikkerhed, hvis en person først er flyttet til et land, der er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller det nævnte EU-direktiv, og efterfølgende flytter videre til et land, der ikke er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller det nævnte EU-direktiv.

Rådets direktiv 2010/24/EU finder anvendelse indtil fem år efter overgangsperiodens udløb for blandt andet henstandsbeløb vedrørende fraflytterskat efter ovennævnte lovbestemmelser. 

Det er dog en betingelse, at henstandsbeløbet har forbindelse med transaktioner, der finder sted inden overgangsperiodens udløb.

Ifølge udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU er der fastsat en overgangsperiode, som starter på dagen for aftalens ikrafttræden og slutter den 31. december 2020. 

Storbritannien er således omfattet af direktiv 2010/24/EU frem til den 31. december 2025, dog kun vedrørende fordringer, der har forbindelse med transaktioner, der har fundet eller finder sted inden udløbet af overgangsperioden, dvs. senest den 31. december 2020.

Personer, der er fraflyttet senest den 31. december 2020

Personer, der er fraflyttet til Storbritannien senest den 31. december 2020, vil være omfattet af direktiv 2010/24/EU indtil den 31. december 2025, da disse personer anses for at have etableret en fordring med Danmark ved fraflytningen, og det må anses for sket før 1. januar 2021. 

I perioden frem til den 31. december 2025 skal disse personer derfor ikke stille sikkerhed for betalingen af henstandsbeløbet.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal personer, der er fraflyttet til Storbritannien senest den 31. december 2020, og som fortsat er bosiddende i Storbritannien, stille sikkerhed fra den 1. januar 2026, idet Storbritannien fra denne dato ikke længere er omfattet af det nævnte direktiv. 

Dette gælder, uanset at disse personer ikke fysisk flytter fra et land, der er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller det nævnte EU-direktiv til et land, der ikke er omfattet af disse regler.

Personer, der fraflytter efter den 31. december 2020

Personer, der flytter til Storbritannien fra Danmark efter overgangsperiodens udløb, dvs. efter den 31. december 2020, hvor Storbritannien ikke længere er omfattet af det nævnte direktiv vedrørende fraflytterskat, skal derimod stille sikkerhed som betingelse for henstand. 

Dette skyldes, at der ikke for disse personer vil være en fordring, der har forbindelse med en transaktion, der er sket den 31. december 2020 eller tidligere.

Beierholm rådgivning og revision 29

Særlige forhold vedrørende virksomhedsordningen

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende fraflytter Danmark for at flytte til Storbritannien, og den selvstændige erhvervsdrivende ikke længere driver virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal der ifølge skattelovgivningen ske beskatning af eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen. 

Tilsvarende er tilfældet, hvis den selvstændige driver en udenlandsk virksomhed, der som følge af fraflytningen ikke længere skal beskattes i Danmark. 

Ved fraflytning til et EU/EØS-land, hvor virksomheden drives videre, kan den selvstændige erhvervsdrivende dog få henstand med betalingen af skatten af det opsparede overskud i takt med, at den selvstændige foretager hævninger i virksomheden, henstanden kan dog maksimalt gives over en 7-årig periode med 1/7 pr. år.  

Da Storbritannien ikke længere vil være et EU/EØS-land, vil der ved en fraflytning til Storbritannien ikke fremtidigt kunne opnås henstand. 

Som udkastet til styresignalet er formuleret, synes en allerede tidligere etableret henstandssaldo som følge af tidligere fraflytning at forfalde til betaling. 

Særlige forhold vedrørende ejendomsavance genanbragt i ejendomme i Storbritannien

Hvis der opnås en avance ved salg af en erhvervsmæssigt benyttet ejendom, er det muligt ifølge skattelovgivningen under visse forudsætninger at genanbringe avancen i en anden ejendom og dermed udskyde beskatningen af fortjenesten. Genanbringelse kan også ske i udenlandske ejendomme inden for EU/EØS. 

Hvis skattepligten til Danmark ophører, som følge af en fysisk persons fraflytning eller et selskabs flytning af skattemæssigt hjemsted, skal der ske beskatning af den genanbragte fortjeneste. 

En fysisk person, der fraflytter til et EU/EØS-land, kan få henstand med betalingen af den genanbragte fortjeneste.  

Da Storbritannien ikke længere vil være et EU/EØS-land, vil der ved en fysisk persons fraflytning til Storbritannien ikke fremtidigt kunne opnås henstand.  

I tilfælde, hvor fraflytning allerede er sket, er der forskel på konsekvenserne, afhængig af om fraflytningen er sket før eller efter 1. marts 2015.  

Hvis skattepligten er ophørt inden den 1. marts 2015, vil henstanden kunne opretholdes indtil salg af ejendommen eller død. I perioden frem til den 31. december 2025 skal disse personer derfor ikke stille sikkerhed for betalingen af henstandsbeløbet.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal personer, der er fraflyttet til Storbritannien senest den 31. december 2020, og som fortsat er bosiddende i Storbritannien, stille sikkerhed fra den 1. januar 2026, idet Storbritannien fra denne dato ikke længere er omfattet af det nævnte direktiv.

Hvis skattepligten er ophørt efter 1. marts 2015 og ved fremtidige fraflytninger, vil der ikke kunne opnås henstand, da Storbritannien ikke længere vil være et EU/EØS-land. 

Som udkastet til styresignalet er formuleret, synes en allerede tidligere etableret henstandssaldo som følge af tidligere fraflytning at forfalde til betaling. 

Konsekvenser af Brexit vedrørende andre skatteregler

I andre tilfælde, hvor den skattemæssige behandling afhænger af, om et land er medlem af EU eller ej (eller EU/EØS eller ej), skal Storbritannien fra den 1. januar 2021 betragtes som et land, der ikke er medlem af EU/EØS. 

Den skattemæssige behandling afhænger af den præcise formulering af de pågældende lovregler.

Skattestyrelsen vil senere udsende et Styresignal om betydningen af Storbritanniens udtræden af EU for reglerne i pensionsbeskatningsloven. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.