Arbejdsfordelingsaftale - afløser lønkompensation

Ordningen etableres ved lov, der på afgrænsede punkter træder i stedet for allerede indgåede overenskomster. Iværksættelsen af den nye midlertidige arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet i lighed med iværksættelsen af arbejdsfordelinger i dag.

Der vil være tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning. En ophørt arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning er ikke til hinder for en arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. På den samme virksomhed (p-nummer) kan ikke anvendes arbejdsfordelinger efter forskellige ordninger på samme tid.

Den nye, midlertidige arbejdsfordelingsordning udmøntes hurtigst muligt og vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Ordningen indebærer, at arbejdsgiver får ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, tilsvarende aftaler eller lov om information og høring.

Den nye ordning vil gælde alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område.

Aftaleparterne er enige om at mødes primo november 2020 for at følge op på ordningen og drøfte en evt. forlængelse. Opfølgningen vil bl.a. se på aktiviteten, herunder på eksportområdet. Der offentliggøres løbende data for antallet af personer på den nye midlertidige ordning, opdelt på a-kasser.

Beierholm - arbejd hjemmefra

Ordningen baserer sig på følgende hovedelementer (ikke fuldstændig oversigt):

 • Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. DKK 143,50 i timen, imens de er på dagpenge i ordningen, svarende til DKK 23.000 for en fuldtidsledig 
   
 • Fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget opgøres forholdsmæssigt, så bidraget reduceres, hvis en arbejdsgiver ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Ordningen fungerer ved, at arbejdsgiveren udbetaler G-dage til medarbejderen, som for de pågældende dage ikke skal have dagpenge. Staten dækker differencen mellem dagpengesatsen og satsen for G-dage. G-dagene skal udbetales sammen med den ordinære løn for perioden, hvor G-dagene ligger. Samtidig forlænges suspenderingen af de almindelige 2 G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) for arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning. Virksomheder, der pr. 31. august har en igangværende arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat. Virksomhederne skal ikke betale G-dage den første måned, men betale to G-dage pr. måned i resten af 2020
   
 • Midlertidig suspension af forbrug af dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og den eksisterende ordning. Hermed reduceres konsekvenserne i dagpengesystemet for personer, der er omfattet af arbejdsfordelingen
   
 • Ikke-forsikrede personer får adgang til supplerende dagpenge under den nye midlertidige ordning. Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Det dækker 2 måneders bagudrettet medlemskab pr. måned samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Efter udløb af den midlertidige ordning vil lønmodtager ikke have ret til dagpenge
   
 • Bedre mulighed for uddannelse i både den nye og den eksisterende ordning ved, at personer omfattet af en arbejdsfordeling i samarbejde med virksomheden kan iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge
   
 • Større fleksibilitet i forholdet mellem tid med arbejde og ledighed. De nuværende faste skabeloner erstattes af krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20% og maksimalt 50% i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil skulle anvende en given procentsats inden for den fire uger lange cyklus, som vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus
   
 • Midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger, så medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.