TP-dokumentation for indkomståret 2021 - opsamling på de seneste regelændringer

Denne nyhed beskriver, hvorledes TP-dokumentationspligten for indkomstår 2021 er efter ovennævnte lovændringer, som ligeledes beskrives efterfølgende.

TP-dokumentation for 2021

Et dansk selskab skal, når betingelserne for dokumentationspligt er opfyldt, beskrive og dokumentere sine transaktioner med koncernforbundne selskaber, som er hjemmehørende i udlandet. Denne beskrivelse og dokumentation skal fremgå af selskabets såkaldte selskabsspecifikke landerapport (Local File).

Stramningen af dokumentationsreglerne er, at det danske selskab automatisk skal indsende sin selskabsspecifikke landerapport og koncernens fællesdokumentation (Master File) for indkomstår 2021 senest 60 dage efter fristen for oplysningsskemaet. For selskaber med kalenderåret som indkomstår er tidsfristen den 29. august 2022. Selskaber med et bagudforskudt indkomstår (2021/2022) skal først automatisk indsende for indkomstår 2022 - typisk vinter/forår 2023.

Sammenlignelighedsanalyser

Det er ligeledes vedtaget, at såfremt et selskab, der eksempelvis har valgt at dokumentere sine kontrollerede transaktioner ved brug af den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNM-metoden), skal udarbejde en såkaldt benchmark-analyse, hvor der søges i eksterne regnskabsdatabaser efter uafhængige sammenlignelige selskaber, der funktionelt er sammenlignelige med det danske selskab, og hvor et eller flere bestemte finansielle nøgletal beregnes for at blive sammenlignet med de tilsvarende nøgletal for det danske selskab. Da denne metode er en velegnet metode for en del koncernselskaber, der eksempelvis producerer på kontrakt eller varetager almindelige salgsfunktioner på det danske marked for koncernen, er der tale om en væsentlig og fordyrende stramning af TP-dokumentationsreglerne.

Lempelser vedtaget

Den generelle TP-dokumentationspligt blev strammet væsentligt med vedtagelsen af L 28 (2020) den 3. december 2020. Denne lovændring er omtalt i vores nyhedsbrev 2020-47.

L 7 (2021) indebærer en vidtgående lempelse af dokumentationspligten for rent danske koncerner. Er der tale om en rent dansk koncern, der ikke er udenlandsk ejet, og hvor alle selskaber er underlagt almindelig og sædvanlig selskabsbeskatning, vil der for indkomstår 2021 og fremadrettet ikke gælde noget krav om, at de danske selskaber skal udarbejde en skriftlig TP-dokumentation.

Dokumentationsforpligtelsen for danske selskaber er dog opretholdt, hvor ét af de danske selskaber i de kontrollerede transaktioner er underlagt andre danske lempeligere beskatningsformer. Dvs. at det ene selskab er underlagt kulbrinte-, tonnage-, andels- eller foreningsbeskatning.

Overordnet beskrivelse af lempelserne

Fra og med indkomståret 2021 skal danske selskaber ikke længere dokumentere prissætningen af kontrollerede transaktioner med andre danske selskaber, der udelukkende er underlagt normal dansk selskabsbeskatning (dvs. 22% af indkomsten).

Begynder indkomstår 2021 før end kalenderåret (såkaldt bagudforskudt indkomstår), gælder lempelsen først fra indkomstår 2022. Selskaber med bagudforskudt indkomstår er således fortsat omfattet af den nuværende dokumentationspligt for indkomstår 2021.

Dokumentationspligt

Betingelserne og grænserne for dokumentationspligt for et dansk selskab er uændrede.

Hvis koncernen beskæftiger under 250 ansatte, er de danske selskaber fritaget for at udarbejde TP-dokumentation overhovedet, såfremt mindst én af nedenstående to betingelser er opfyldt:

1.  Koncernomsætningen er under m.DKK 250 - konsolideret, eller  
2.  Koncernbalancen er under m.DKK 125 - konsolideret.

Beløbsgrænserne opgøres ultimo indkomståret. Hvis én af betingelserne er opfyldt, er koncernens danske selskaber fritaget.

Koncernforbundne selskaber er juridiske personer, hvor samme aktionærkreds (eller fonde) direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne.

Koncernomsætningen og koncernbalancen opgøres efter regnskabsmæssige standarder. Opgørelse af antal beskæftigede, den samlede balance og omsætning skal ske på konsolideret basis.

Beierholm-paragraf-på-bog-december-2021

Begrænset dokumentationspligt

Selskaber skal altid udarbejde TP-dokumentation for transaktioner med koncernselskaber i lande, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og hvor landene samtidig ikke er medlem af EU eller EØS.

Hvis et dansk selskab har transaktioner med et koncernselskab i Hong Kong, Iran, Jordan eller SNG-landene (selvstændige stater, der tidligere hørte under Sovjetunionen), skal transaktioner med koncernselskaber i disse lande - uanset foranstående beløbsgrænser - altid dokumenteres.

Dokumentationspligtens omfang

Med lovændringen er de danske dokumentationsregler stort set som før 2005, hvor et dansk selskab også alene var dokumentationspligtig af grænseoverskridende kontrollerede transaktioner - enten ind eller ud af Danmark.

Man skal være opmærksom på, at de transaktioner, der undtages fra TP-dokumentationspligten, fortsat er underlagt kravet om, at transaktionerne foregår på armslængde, jf. ligningslovens § 2.

Virksomheden skal ved en kontrol derfor afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om transaktionerne er sket på armslængde.

Det kan f.eks. være nødvendigt at fremkomme med nærmere dokumentation i forbindelse med en revision, hvis der i en koncern er særunderskud i nogle selskaber, hvor der kan være et incitament til at forøge indtjeningen i de selskaber, der har særunderskud. Uagtet der ikke – som lovforslaget ser ud nu – gælder et krav om at udarbejde den udvidede TP-dokumentation, må anbefalingen dog fortsat være, at man som virksomhed i bl.a. disse tilfælde sørger for at have dokumentation på plads.

Visse danske transaktioner er fortsat omfattet

Lovforslagets overordnede formål er, at dokumentationspligten skal bestå for transaktioner, hvor de koncernforbundne kan spekulere i prissætningen til skade for den danske statskasse.

I dansk skatteret eksisterer der nogle særlige gunstige beskatningsformer for visse selskaber og foreninger:

  • Kooperationsbeskatning
  • Foreningsbeskatning
  • Tonnagebeskatning
  • Kulbrintebeskatning
  • Skattefritagelse.

For et almindeligt selskabsbeskattet selskab opretholdes dokumentationspligten for transaktioner med sådanne koncernselskaber, da der kan være muligheder for at spekulere i en asymmetrisk beskatning, hvorved to danske selskaber samlet set ender med en lavere selskabsskat.

En undtagelse fra den generelle lempelse vil også gælde i situationer, hvor transaktioner mellem danske selskaber indgår i grundlaget for en grænseoverskridende transaktion. Her vil det være nødvendigt at beskrive grundlaget for disse transaktioner mellem de danske selskaber i TP-dokumentationen for den grænseoverskridende transaktion, som skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Dokumentationspligten i denne situation skyldes ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at man ønsker at sikre, at Skatteforvaltningen har et fuldstændigt grundlag til at vurdere, om priser og vilkår for de grænseoverskridende transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2.

Ovennævnte undtagelse ændrer dog ikke på, at dokumentationspligten for nationale transaktioner lempes væsentligt.

Beierholm-finger-rører-paragraf-december-2021

Obligatorisk indsendelse af TP-dokumentation for 2021

Denne stramning blev vedtaget i december 2020, og indsendelse skal foretages senest 60 dage efter selskabets oplysningsfrist, hvilket for selskaber med kalenderåret som indkomstår er den 29. august 2022.

Hvordan indsendelse…

Skattestyrelsen har oplyst, at indsendelse i praksis skal ske via selskabets TastSelv-adgang (DIAS), hvor der bliver etableret et særskilt TP-modul. Skattestyrelsen forventer ligeledes, at der i Juridisk Vejledning 2022 indarbejdes en beskrivelse af dette TP-modul. TP-dokumentationsmodulet forventes sat i drift den 23. december 2021.

Behov for assistance

Har du behov for assistance i forbindelse med etablering eller opdatering af tidligere års TP-dokumentation, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms Skatteafdeling, uanset om du er kunde i forvejen eller ej.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, når du skal i gang med at opdatere TP-dokumentationen. Vi har erfaringen og værktøjer til at styre jer godt igennem processen.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.