Pas på med bogføringen af biludgifterne i virksomhedsordningen

Hvis man som selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, er det et krav for at bruge ordningen, at der er vandtætte skotter mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien. Det betyder, at alle transaktioner i virksomhedsordningen samt transaktioner mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien skal bogføres.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende, og bruger man en bil til både erhvervsmæssige og private formål, har man tre forskellige metoder at vælge imellem for så vidt angår den skattemæssige behandling af bilen:

 1. Fri bil i virksomhedsordningen  
  Her indgår bilen i virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes af virksomheden, mod at virksomhedsejeren til gengæld beskattes af fri bil.     
   
 2. Kørselsgodtgørelse   
  Her holdes bilen uden for virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes privat, og virksomhedsejeren får refunderet den erhvervsmæssige brug af bilen via statens takster.
       
 3. Procentfordelingsreglen   
  Her holdes bilen uden for virksomhedsordningen. Alle udgifter på bilen afholdes privat, og virksomhedsejeren får refunderet den erhvervsmæssige brug af bilen via en procentuel opgjort fordeling af erhvervsmæssige og private kilometer opgjort på baggrund af et kørselsregnskab.

I nedenstående vil vi se på den situation, hvor man har anvendt nr. 3 Procentfordelingsreglen.

Ny afgørelse

I en ny afgørelse fra Landsskatteretten havde en revisor anvendt procentfordelingsreglen og hævdede, at han havde holdt bilerne uden for virksomhedsordningen.

Konkret havde han dog ladet virksomheden afholde alle udgifterne på de to leasede biler i løbet af året, og i slutningen af året havde han så hævet den private andel af biludgifterne ud af virksomhedsordningen som en skattepligtig hævning på baggrund af et ført kørselsregnskab. Han havde så at sige gjort det modsatte af, hvad reglerne tilsiger.

Landsskatteretten var af den opfattelse, at bilerne ved den anvendte fremgangsmåde skulle anses for at være en del af virksomhedsordningen, hvorfor han skulle beskattes af fri bil. Det spillede også ind i bedømmelsen, at han havde indgået aftalen med leasingselskabet på vegne af sin virksomhed og ikke som privatperson.

Beierholm bilen højformat

Vores bemærkninger

Det er vores opfattelse, at afgørelsen er hård og noget formalistisk, men ikke desto mindre rigtig. Hvis man ønsker at anvende procentfordelingsreglen, er udgangspunktet, at erhvervelsen af bilen og de løbende udgifter på bilen skal afholdes af private midler uden for virksomhedsordningen.  

I praksis kan man i første omgang godt lade virksomheden betale for udgifterne, men i så fald har man ladet virksomheden betale for private udgifter, hvorfor disse udgifter straks skal bogføres på mellemregningskontoen/hævekontoen. Det havde virksomhedsejeren i ovennævnte sag ikke gjort, hvorfor han derfor privat havde fået op til et års kredittid for biludgifterne. Det er efter vores opfattelse ikke meningen med reglerne.

Når året er gået, beregner man forholdet mellem de erhvervsmæssige og private kørte kilometer, og man bogfører den forholdsmæssige andel af de samlede udgifter, der vedrører de erhvervsmæssigt kørte kilometer som et tilgodehavende i virksomhedsejerens favør på mellemregningskontoen.

Det kan udledes af den Juridiske Vejledning, som Skattestyrelsen udgiver, at Skattestyrelsen opfatter procentfordelingsreglen således, at den selvstændige ejer bilen privat, men i et vist omfang stiller den til rådighed for virksomheden.

Virksomheden betaler så en ”leje” for at have benyttet bilen svarende til de faktiske erhvervsmæssige driftsudgifter og afskrivninger. ”Lejen” opgøres på baggrund af forholdet mellem den erhvervsmæssige og private kørsel. Denne ”lejebetaling” kan fratrækkes i virksomhedens skattepligtige indkomst, og ”lejen” kan refunderes skattefrit til ejeren.  

Henset til Landsskatterettens afgørelse er det også  tilrådeligt, at man indgår en eventuel leasingaftale med leasingselskabet som privatperson og ikke på vegne af virksomheden.

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en revisor i Beierholm eller Beierholms Skatteafdeling.