Undervisning i mindfulness - momsfritaget

Private kursusvirksomheders undervisning i mindfulness

Skatterådet har afgivet et bindende svar, som fastslår, at en privat kursusvirksomheds undervisning i mindfulness er momsfri, idet undervisningen kan sidestilles med den undervisning, som foregår på momsfrie aftenskoler og samtidig primært retter sig mod privatpersoner.


Sagen kort

I den konkrete sag er der tale om en erhvervsdrivende fond, som driver kursusvirksomhed med bl.a. undervisning i mindfulness.

Deltagerne på kurserne er primært personer, som til dagligt varetager jobs, hvis udførelse indebærer fokus på andre mennesker. Det kan f.eks. være undervisere på skoler og gymnasier m.v., pædagoger, læger, sygeplejersker, psykologer og selvstændigt erhvervsdrivende. Der kan dog også deltage privatpersoner.

Det vurderes, at 60-70% af kursusdeltagerne er karakteriseret af en professionel interesse og baggrund. Kursusgebyret faktureres i over 90% af tilfældene til den enkelte kursist. Det vides ikke, i hvilket omfang den enkelte deltager får refunderet kursusudgiften af sin arbejdsgiver, ligesom det er uvist, om en selvstændig erhvervsdrivende deltager i denne egenskab eller i egenskab af privatperson.

Betingelser for momsfri undervisning

Efter momslovens regler er skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, fritaget for moms.

Momsfritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner.

Skatterådet anfører, i tråd med styresignalet SKM 2017.415 SKAT, at følgende 7 betingelser skal være opfyldt, for at undervisningen er skolemæssig og dermed momsfritaget:

  • Der skal foreligge et lærer-elev forhold
  • Der skal være tale om undervisning af enkeltpersoner eller holdundervisning
  • Underviseren skal have en relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsmæssig erfaring i det, der undervises i
  • Der skal undervises i et nærmere afgrænset fag eller emne
  • Undervisningen skal have et indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter
  • Der skal foreligge en plan for undervisningen, som er udtryk for en gradvis stigende faglighed/udfordring. Det betyder, at undervisningen skal have til formål at udvikle deltagernes kundskaber eller evner inden for det fag eller afgrænsede emne, der undervises i
  • Der skal foreligge et væsentligt element af undervisning.

Skatterådets konklusion

Skatterådet kommer i den konkrete sag frem til, at fondens kursusvirksomhed har karakter af anden skolemæssig undervisning og dermed opfylder betingelser for at være omfattet af momsfritaget undervisning. Skatterådet lægger bl.a. vægt på, at sammenlignelige kurser udbydes momsfrit på aftenskoler og folkeuniversitetet, hvorfor fondens undervisning kan sidestilles hermed.

Da kursusgebyret faktureres til den enkelte kursusdeltager (og ikke f.eks. dennes arbejdsgiver), konkluderer Skatterådet, at kursusaktiviteten ikke primært retter sig mod virksomheder og institutioner, hvorfor undervisningen efter en samlet vurdering er momsfritaget.


 
Vores bemærkninger

Det kan være svært konkret at afgøre, hvornår der er tale om momspligtig kursusvirksomhed eller momsfritaget skolemæssig/faglig undervisning.

Særligt afgrænsningen af begreberne ”faglig uddannelse, herunder omskoling” og ”anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning” volder problemer i praksis.

Faglig uddannelse, herunder omskoling

I forhold til afgrænsning af momsfritagelsen i forbindelse med ”faglig uddannelse, herunder omskoling”, kan der hentes hjælp i de EU-retlige regler. Heraf fremgår, at faglig uddannelse eller omskoling omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med et erhvervsmæssigt sigte.

Anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning

Skolemæssig undervisning skal efter Skattestyrelsens praksis forstås således, at undervisningen skal have karakter af, og et fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler, universiteter m.v.

Momspligtig eller momsfri kursusvirksomhed

Forståeligt nok vil kursusvirksomheder ofte være af den opfattelse, at deres undervisning har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning. Undervisningen skal dog opfylde alle 7 ovenstående betingelser for at kunne momsfritages. Herudover må kursusvirksomheden ikke primært være rettet mod virksomheder og institutioner.

Der findes flere eksempler fra praksis, hvor Skattestyrelsen og Skatterådet har statueret momspligt i forbindelse med kursusvirksomheders undervisning i bl.a. kunst, tegning og maling. Momsfritagelse er nægtet, enten fordi deltagerkredsen ikke i overvejende grad er privatpersoner, eller fordi undervisningen ikke er anset for skolemæssig eller faglig undervisning, idet den ikke er godkendt som tilskudsberettiget virksomhed under folkeoplysningsloven.

Det bindende svar om momsfritagelse af kurser i mindfulness synes imidlertid at åbne op for, at private kursusvirksomheder i større omfang end tidligere, kan levere momsfritaget undervisning på lige fod med aftenskoler. Dette selvom den private kursusudbyder ikke er godkendt som tilskudsberettiget virksomhed under folkeoplysningsloven.

Hvorvidt der er tale om momsfritaget undervisning eller ej vil dog efter vores vurdering altid bero på en konkret vurdering.

Hvis der er tale om momsfritaget undervisning, kan aktiviteten være omfattet af lønsumsafgiftspligt.

Kontakt gerne Skatteafdelingen, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share