Underleverandørydelser

- betalinger/overførsler. Praksisændring – mulighed for genoptagelse tilbage til 2008

SKAT har ændret praksis for den momsmæssige behandling af underleverandørers administrationsydelser til banker i form af opgørelse af renter og afdrag af udlån samt afsendelse af betalingsfiler til låntagernes banker vedrørende renter og afdrag.

Underleverandører, som har opkrævet moms af sådanne leverancer, kan således efter anmodning til SKAT, få genoptaget momsen fra og med den momsperiode, der påbegyndte, men ikke var udløbet, den 14. marts 2008. Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal være SKAT i hænde senest den 9. februar 2018.

Baggrund for ændringen

Praksisændringen, SKM 2017.486 SKAT, skyldes, at Højesteret har underkendt SKATs praksis for moms af ydelser vedrørende betalingstransaktioner.

Højesteret fandt, at administrationsydelser i form af beregning af renter og afdrag af udlån samt afsendelse af betalingsfiler til låntagernes banker vedrørende renter og afdrag er omfattet af momsfritagelsen for finansielle transaktioner. Det betyder, at underleverandører af sådanne ydelser, under nærmere fastsatte betingelser, er fritaget for moms.

Omfattede leverancer

For at de leverede administrationsydelser bliver omfattet af momsfritagelsen for finansielle ydelser, kræves det, at den ydelse, der leveres, ikke blot består i en ren teknisk ydelse. Det vil sige, at der skal ske en retlig og økonomisk ændring af retsforholdet mellem banken og låntageren.

Dette er tilfældet, når der er sket henholdsvis en debitering og kreditering i overensstemmelse med den af underleverandøren genererede betalingsfil.

I den konkrete sag var der tale om underleverandørydelser i form af løbende bogføring for en bank, registrering af skyldige og foretagne indbetalinger, udarbejdelse af betalingsdokumentation og initiering af overførsler fra bankkundens konto til banken via betalingsordrer genereret af underleverandøren og indsendt til Nets.

Højesteret fremhæver i den forbindelse, at en underleverandør, for at kunne opnå momsfritagelse, selvstændigt skal iværksætte en betalingsordre via generering og fremsendelse af en betalingsfil. Derudover skal underleverandøren bære ansvaret for, at betalingsfilen bliver sendt rettidigt og fungerer.

Ydelser, der alene består i at videresende oplysninger om betalinger eller overførsler, som en anden beslutter eller gennemfører, er således ikke omfattet af praksisændringen.

Lønsumsafgift

Som en konsekvens af praksisændringen vil de underleverandører, som leverer momsfritagne administrationsydelser, blive omfattet af lønsumsafgiftsloven.

Der vil derfor skulle ske registrering for lønsumsafgift, når lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger DKK 80.000.

Som hovedregel skal lønsumsafgiften opgøres efter metode 4 - dvs. 4,12% af virksomhedens lønsum +/- over-/underskud - når de finansielle aktiviteter i virksomheden ikke overstiger 50% af omsætningen.

Genoptagelse

Virksomheder, som på baggrund af ovenstående har opkrævet moms af sådanne leverancer, kan efter anmodning til SKAT få genoptaget momstilsvaret fra og med den momsperiode, der påbegyndte, men ikke var udløbet, den 14. marts 2008. Det er afregningsfrekvensen i første del af genoptagelsesperioden, der er afgørende for fastsættelse af datoen for genoptagelse. En virksomhed, der afregnede momsen kvartalsvis i 2008, vil således have mulighed for at få tilbagebetalt for meget betalt salgsmoms fra og med 1. januar 2008.

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal være SKAT i hænde senest den 9. februar 2018. Hvis fristen overskrides, er der alene mulighed for ordinær genoptagelse, det vil sige 3 år beregnet fra momsangivelsesfristen i første del af genoptagelsesperioden.

Afslutning

Skatteafdelingen hjælper naturligvis gerne ved spørgsmål og med rådgivning i forbindelse med tilbagesøgning af moms og eventuel registrering for lønsumsafgift. Kontakt gerne din revisor eller Skatteafdelingen i den forbindelse.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-udgave her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn