TP-dokumentationsregler skal tages alvorligt

Bøder ved for sen indsendelse/mangelfuld dokumentation.

Der er for nylig offentliggjort en byretsdom, som  har skærpet bødeniveauet for et dokumen-tationspligtigt selskab, der ikke overholdt indsendelsesfristen for TP-dokumentationen.


Indsendelsesfrist

Skattestyrelsen kan naturligvis indkalde TP-dokumentationen for en dokumentationspligtig skatteyder, i praksis et dansk selskab. Selskabet har en indsendelsesfrist på 60 dage fra modtagelsen af indkaldelsesbrevet, og denne frist kan ikke forlænges.


Bøde

Pligten til at udarbejde TP-dokumentation har siden 2005 været sanktioneret med bødebestemmelse.

Bøde kan bl.a. idømmes, såfremt:

  • Selskabet ikke indsender TP-dokumentationen rettidigt
  • Selskabets TP-dokumentation er mangelfuld, således SKAT ikke kan vurdere, om transaktionerne er gennemført til armslængde priser og vilkår.

Som udgangspunkt er bødebeløbet DKK 250.000 pr. indkomstår. Bøden nedsættes til DKK 125.000, såfremt der efter tidsfristen indsendes en dokumentation, der sætter SKAT i stand til at vurdere koncernens priser og vilkår på de interne transaktioner.

De første bødedomme blev offentliggjort i 2017 som SKM 2017.216 BR og SKM 2017.227 ØLR.

I disse domme blev selskaberne idømt en samlet bøde på DKK 250.000 i alt for 4 års mangelfuld og for sent indsendt TP-dokumentation, hvilket svarer til en bøde pr. indkomstår på DKK 62.500. Selskaberne fik en rabat på 50% i forhold til standardtaksten på DKK 125.000 pr. indkomstår.


Byretsdommen

Sagen vedrører et dansk selskab, der havde været underskudsgivende i 2011-2015, hvorfor SKAT (Skattestyrelsen) rutinemæssigt ofte indkalder TP-dokumentationen. Selskabet havde indsendelsesfrist 20. februar 2017.

Af forskellige årsager, herunder selskabets omstrukturering og salg i perioden blev det første indkaldelsesbrev fra SKAT ikke videresendt til de relevante medarbejdere i selskabet. SKAT sendte derfor efterfølgende et rykkerbrev.

TP-dokumentationen blev efterfølgende indsendt 7. april 2017 og dermed efter den oprindelige 60-dages frist. SKATs gennemgang af den indsendte TP-dokumentation medførte ingen ændring af skatteansættelserne (forhøjelser).

Byretten lægger afgørende vægt på, at alle fem rapporter først blev udarbejdet i 2017, hvorfor det findes godtgjort, at selskabet kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing rapporterne for indkomstårene 2011-2015, såfremt SKAT ikke havde anmodet selskabet om fremsendelse af dokumentationen.

Efter en samlet vurdering, og da selskabets undladelse af rettidigt at indsende dokumentation på den anførte baggrund ikke kun kan anses for én overtrædelse, skal der beregnes en bøde for hvert indkomstår. Bøden findes passende at kunne fastsættes til DKK 125.000 for hvert indkomstår, hvorefter den samlede bøde fastsættes til DKK 625.000.

Straffen fastsættes derfor til en samlet bøde på DKK 625.000 svarende til DKK 125.000 pr. indkomstår.Vores vurdering

Denne byretsdom er en skærpelse i forhold til de første bødedomme, SKM 2017.216 BR og SKM 2017.227 ØLR. Fakta i de tidligere domme er sammenlignelige med den nye, og der blev ydet en ”rabat” på 50%.

I de tidligere domme blev lovovertrædelsen anset for én samlet overtrædelse, når SKAT indkaldte flere års TP-dokumentation på én og samme gang.

I den nyeste byretsdom anses den manglende rettidige indsendelse for hvert indkomstår som flere overtrædelser, uagtet at SKAT indkaldte 5 års TP-dokumentation på én gang, hvorfor der sker fuld bødekumulation med standardtaksten på DKK 125.000 pr. indkomstår.

Det er værd at bemærke sig, at SKAT ikke har forhøjet selskabets skattepligtige indkomster, hvorfor SKAT må have fundet TP-dokumentationen tilfredsstillende og dermed har accepteret selskabets selvangivne underskud for 2011-2015. Det betyder, at overtrædelsen ikke har medført nogen skatteunddragelse i Danmark.

Ved bødens fastlæggelse lægges der afgørende vægt på, at det ikke skal kunne ”betale sig” for den dokumentationspligtige at undlade udarbejdelse af TP-dokumentation.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om dommen bliver anket.


Vores anbefalinger

Sammen med de nye dokumentationsregler, bødebestemmelserne, bødeniveauet og de nye bestemmelser om, at TP-dokumentationen for 2018 skal være udarbejdet på selvangivelsestidspunktet, er vores anbefaling, at arbejdet med TP-dokumentation bliver en proces, der ligger i forlængelse af årsrapportens færdiggørelse.

For dokumentationspligtige, der ikke har TP-dokumentationen på plads, er vores klare anbefaling, at de skal påbegynde arbejdet med TP-dokumentationen hellere i dag end i morgen.

Skattestyrelsens TP-revisorer indkalder altid flere års TP-dokumentation på én gang. Indkomstår 2013 og fremefter er fortsat åbne for revision af de kontrollerede transaktioner.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet, som kan hentes her i en print-venlig PDF-fil.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share