Tilskud til kantineordning

Arbejdsgiverens tilskud til kantineordning. Skatterådet har ikke anset en kantineordning for omfattet af personaleplejefritagelsen, når der indtages flere måltider i løbet af dagen.

Flere og flere arbejdspladser tilbyder deres medarbejdere en form for frokost/kantineordning. Om kantineordningen er et skattepligtigt personalegode afhænger af, hvorvidt medarbejderen betaler en egenbetaling for maden, eller der er tale om fri kost.

Arbejdsgiverens betaling af kost er som udgangspunkt skattepligtig for medarbejderen i form af sparet privatforbrug. Imidlertid er goder, som en arbejdsgiver yder til medarbejdere uden uvæsentlig værdi, omfattet af personaleplejefritagelsen.

I et offentliggjort bindende svar (SKM 2017.389 SR) har Skatterådet afkræftet, at arbejdsgiverens tilskud vil kunne være skattefrit for medarbejderen, når der var tale om 2 måltider pr. dag. 

Spørgers virksomhed er en produktionsvirksomhed, som har medarbejdere på skifteholdsarbejde og ville tilbyde alle medarbejdere muligheden for at kunne indtage hhv. morgenmad og frokost eller frokost og aftensmad på arbejdspladsen og betale DKK 15 pr. måltid, og DKK 450 pr. måned via deres lønseddel. Virksomheden havde foretaget beregninger med udgangspunkt i SKATs vejledende værdier. Beløbet på DKK 15 indeholdt ikke drikkevarer udover vand, og medarbejderne kunne købe sodavand ved særskilt betaling.


Almindelig kantineordning på arbejdspladsen

SKAT har fastlagt de vejledende værdier, som medarbejdere skal betale for ikke at blive beskattet af arbejdsgiverens tilskud til en kantineordning på arbejdspladsen. Der skal tages hensyn til antal arbejds-dage, ferie og sygedage.

For at kunne være omfattet af den såkaldte personaleplejefritagelse, der omhandler personalegoder af uvæsentlig værdig, skal følgende betingelser være opfyldte:

  1. Godet skal være uden væsentlig værdi
  2. Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og
  3. Det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje.

Skatterådet fandt, at betingelserne nr. 2 og 3 var opfyldte, men allerede da virksomheden ville give tilskud til 2 faste måltider om dagen, kunne det økonomiske tilskud til kantinemaden ikke anses for ”uden væsentlig værdi”, når det er et tilbud til alle medarbejdere.

Skatterådet anså ikke virksomhedens beregninger for at være i overensstemmelse med SKATs styresignal, hvorfor kantineordningen ikke kunne være omfattet af personaleplejefritagelsen. Virksomheden havde i forbindelse med beregning af den månedlige betaling estimeret et antal sygedage for alle medarbejdergrupper. SKAT bemærker, at sygedagene skal fastlægges på baggrund af de enkelte medarbejdergrupper, da disse kan variere i de enkelte medarbejdergrupper.

Skatterådet udelukkede dog ikke, at havde der været tale om medarbejdergrupper med særlige arbejdsforhold, f.eks. døgnvagter, kunne godet anses for værende ”uden væsentlige økonomisk værdi”, jf. et tidligere bindende svar.


Vores vurdering

Vores kunder skal være opmærksomme på, at ved at stille 2 eller flere måltider til rådighed pr. dag, kan det risikere at udløse skattepligt for medarbejderne.

Afgørelsen skal ikke ses som en ændring i praksis af personaleplejefritagelsen. Vi vil derfor anbefale, at der ansøges om bindende svar i den konkrete situation, hvis der er tale om en situation, hvor der stilles flere måltider til rådighed.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål til ovenstående.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-udgave her.

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn