Skattefri overdragelse af selskab til fond

Regeringen har lige før nytår indgået en aftale med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om en lovændring, der vil gøre det muligt at overdrage aktier til en fond uden beskatning. Vi har beskrevet indholdet og effekterne af de kommende regler.

Gældende regler

De gældende skatteregler indebærer, at hvis en person overdrager sine aktier i et selskab til en fond, så anses det skattemæssigt som en afståelse, også selvom overdragelsen sker som gave eller arv. Det betyder, at den person, der forærer aktierne til fonden – eller personens dødsbo i arvesituationen - beskattes af forskellen mellem sin oprindelige anskaffelsessum for aktierne og værdien på tidspunktet for overdragelsen ved gave eller arv.

Der er dog en mangeårig praksis, hvorefter et selskab, som personen ejer (eksempelvis et holdingselskab) kan overdrage (datterselskabs-)aktier og andre værdier til en almennyttig eller alment velgørende fond, uden det udløser skatter og afgifter for nogen af parterne. Det anbefales dog, at der forinden en sådan overdragelse indhentes bindende svar fra skattemyndighederne til bekræftelse af skatte- og afgiftsfriheden for personen, selskabet og fonden. Det er uklart, om denne praksis kan fortsætte efter en vedtagelse af de foreslåede nye regler.

De kommende regler tager derfor alene sigte på en hovedaktionær, der vil overdrage en kontrollerende og personlig ejet aktiepost til en fond.


De kommende regler

Forligspartierne er enige om at understøtte etableringen af flere fondsejede virksomheder i Danmark og er derfor blevet enige om at lempe beskatningen ved overdragelse af aktier til en fond. 

Skatteudskydelse

De kommende regler vil betyde, at overdragelsen af aktierne til fonden ikke kommer til at udløse nogen beskatning af den person, der forærer eller sælger aktier til fonden.

Ved overdragelsen skal der dog foretages en beregning af en såkaldt ”stifterskat”. Stifterskatten beregnes som 22% af den avance, som en skattepligtig overdragelse ville have udløst for overdrageren.

Fonden skal føre en ”konto” for stifterskatten, som skal forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0. Fonden skal afregne stifterskatten, når fonden afstår nogle af de modtagne aktier, eller når den modtager udbytter af aktierne. Stifterskatten kan dog nedbringes med fondens uddelinger til almennyttige/alment velgørende formål, der modregnes i den stifterskat, som fonden skal betale.

Betingelser

For at kunne anvende reglerne skal følgende betingelser alle være opfyldt:

  • Fonden skal være erhvervsdrivende. Det indebærer, at et af fondens formål skal være at eje og drive virksomheden gennem en bestemmende aktiepost i selskabet
  • Fonden skal have et uddelingsformål, der typisk vil være almennyttigt eller alment velgørende
  • Fonden må ikke være en familiefond. Fonden må således ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie
  • Fonden skal eje mindst 25% af kapitalen i selskabet og skal have bestemmende indflydelse heri, dvs. at fonden skal besidde mere end 50% af stemmerne i selskabet
  • Selskabet må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på 5 år efter overdragelsen være et såkaldt ”pengetankselskab”. Et selskab anses som et pengetankselskab, hvis mere end 50% af selskabets aktiver består i passiv kapitalanbringelse, typisk værdipapirer, kontanter og udlejningsejendomme, eller mere end 50% af selskabets indkomst stammer fra sådanne aktiver.

Reglerne kan som udgangspunkt også anvendes ved overdragelse til en udenlandsk fond. Det forudsætter dog, at følgende yderligere betingelser opfyldes:

  • Fonden skal være hjemmehørende i et EU/EØS-land
  • Fonden skal opfylde betingelserne for at blive anset som en fond efter danske regler, hvilket bl.a. betyder, at fondens midler er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og at flertallet af fondens bestyrelsesmedlemmer ikke består af stifteren eller dennes familie
  • Fonden skal forpligte sig til at betale stifterskat til Danmark.

Eksempel

Effekten af de kommende regler kan illustreres med følgende eksempel:

En person ønsker at overdrage alle sine aktier til en fond. Aktiernes værdi på overdragelsestidspunktet er 10 mio. DKK. Personens anskaffelsessum for aktierne er 0.

Beskatning uden anvendelse af de kommende regler:

Skattepligtig aktieavance 10,0 mio. DKK
Avanceskat 42% 4,2 mio. DKK

Beskatning ved anvendelse af de kommende regler:

Skattepligtig aktieavance 10,0 mio. DKK
Stifterskat 22% 2,2 mio. DKK

Stifterskatten på 2,2 mio. DKK vil blive udløst til betaling for fonden, hvis fonden sælger aktierne, eller hvis selskabet bliver til et pengetankselskab, f.eks. ved et salg af selskabets virksomhed inden for 5 år efter overdragelsen.

Stifterskatten vil også blive udløst, hvis fonden modtager udbytter fra selskabet.

Stifterskatten kan også blive udlignet, uden den skal betales, hvis fonden af de modtagne udbytter foretager almennyttige eller alment velgørende uddelinger, dvs. at stifterskatten vil være endeligt udlignet, når fonden har foretaget uddelinger til almennyttige eller alment velgørende formål på i alt 2,2 mio. DKK.


Afslutning

De nye regler forventes vedtaget i 2019.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share