Selskabers acontoskat

Det er nu tid til at overveje, om årets acontoskattebetalinger matcher den forventede skattepligtige indkomst for indkomståret 2018

Fristen for betaling af både ordinær og frivillig acontoskat er henholdsvis den 20. marts 2018 og den 20. november 2018. Det er også muligt at foretage en tredje frivillig indbetaling af acontoskat inden den 1. februar 2019.


Rentesatser

Rentesatserne for 2018 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at de først bliver offentliggjort i december 2018. Rentesatserne for 2017 udgør følgende:

  • Procenttillæg for frivillige indbetalinger inden den 20. november 2017 = 0,0%
  • Procenttillæg for frivillige indbetalinger efter den 20. november, men inden 1. februar 2018 = 0,6%
  • Restskattetillæg = 3,1%
  • Godtgørelse, overskydende skat = 0,1%


Frivillig acontoskat

Hvis den forventede selskabsskat for indkomståret 2018 er større end summen af de ordinære acontoskatterater samt eventuelle frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat, bør det overvejes, om der skal foretages en frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke fradragsberettigede restskattetillæg.

For forståelsens skyld har vi i det følgende taget udgangspunkt i 2017-satser.

Restskattetillægget udgør 3,1% og svarer til en forrentning på 4,0% før skat. For indbetalinger af frivillig acontoskat inden den 20. marts 2018 eller inden den 20. november 2018 beregnes der et procentfradrag/-tillæg på 0,0%.

Det bør derfor overvejes, om der skal foretages en frivillig indbetaling af acontoskat inden den 20. november 2018, hvis selskabet/sambeskatningskredsen enten har likvide midler placeret til en rente, der er lavere end 4,0% eller låner til en rente, der er lavere end 4,0%. 

Alternativt kan der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat inden den 1. februar 2019. For indbetaling af frivillig acontoskat i perioden fra 21. november 2018 til 1. februar 2019, beregnes der et procenttillæg på 0,6%.


Ordinære acontoskatterater

Hvis den forventede selskabsskat for indkomståret 2018 er lavere end summen af de ordinære acontoskatterater, bør det overvejes, om de skal nedsættes.


Tilbagebetaling af acontoskat

Hvis det kan sandsynliggøres og dokumenteres, at indbetalt acontoskat væsentligt overstiger den forventede selskabsskat, og det vil være en væsentlig ulempe for selskabet at afvente det normale udbetalingstidspunkt, kan der anmodes om førtidig udbetaling. Anmodningen skal indsendes inden fristen for indsendelse af selvangivelsen.

Der ydes ingen godtgørelse ved tilbagebetaling før det normale udbetalingstidspunkt.


Acontoskat i forbindelse med omstrukturering

Hvis et selskab, der har været særbeskattet eller administrationsselskab, indtræder i en ny sambeskatningskreds i løbet af indkomståret, bør det overvejes, hvilken indkomstperiode indbetalt acontoskat skal henføres til. Som udgangspunkt henføres indbetalt acontoskat til det selskab, som er administrationsselskab den sidste dag i indkomståret.

Årsopgørelsen for 2017

Årsopgørelsen for indkomståret 2017 udsendes med digital post i løbet af oktober 2018. Årsopgørelsen kan ligeledes ses i TastSelv Erhverv under ”Kontakt/Meddelelses arkivet”.


Vores anbefaling

Vi anbefaler, at du i god tid før fristen den 20. november 2018, eventuelt sammen med din daglige revisor, overvejer, om årets acontoskattebetalinger matcher den forventede skattepligtige indkomst for indkomståret 2018.

Hvis du har spørgsmål til dit selskabs årsopgørelse, acontoskat m.v., er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share