Rentefrie lån

- et attraktivt personalegode. Beskatning efter referencerenten for ansatte uden for finanssektoren

Et personalelån er et skattepligtigt personalegode. Optager en medarbejder et lån hos arbejdsgiver (rentefrit eller til en lav rente), skal medarbejderen alene beskattes af forskellen mellem den betalte rente og markedsrenten.

Reglerne om personalegoder

Personalegoder beskattes som udgangspunkt med et beløb svarende til markedsværdien. Med andre ord; det beløb det koster medarbejderen at erhverve eller leje tilsvarende gode.

Hvis arbejdsgiveren fremstiller en vare, og medarbejderen får rabat på varen, vil denne rabat være skattefri for medarbejderen, hvis ikke rabatten overstiger virksomhedens avance.


Lån hos arbejdsgiver

For medarbejdere, der har eller optager lån hos eller gennem arbejdsgiven til en lavere rente end på markedsvilkår, skal den opnåede fordel beskattes, hvis der er en fordel.

Landsskatteretten fastsatte i en nylig kendelse SKM 2017.301 LSR, at værdien af et rentefrit lån skal beskattes efter referencerenten.

Sagen drejede sig om en medarbejder, som havde lånt DKK 3.500.000 af sin arbejdsgiver for at købe et sommerhus. Af det udarbejdede gældsbrev mellem arbejdsgiver og medarbejder fremgik det, at lånet var rente- og afdragsfrit og kunne indfries helt eller delvist fra begge parter med 14 dages varsel. Endvidere ville lånet forfalde til fuld indfrielse ved låntagers død, og gældsbrevet kunne tjene som grundlag for fuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478. Der var ikke stillet sikkerhed for lånet. Medarbejderen var ikke nærtstående og havde ikke bestemmende indflydelse i virksomheden. Lånet var dog ydet på grund af medarbejderens mangeårige ansættelse i virksomheden.

SKAT havde beskattet medarbejderen af en beregnet rente på 4% i 2011-2013, svarende til DKK 140.000 i hvert af årene. SKAT mente ikke, at der var tale om et lån ydet på sædvanlige forretningsmæssige vilkår, da der ikke var stillet krav om sikkerhed eller aftalt forrentning og en tilbagebetaling af lånet. SKAT tog udgangspunkt i mindsterenten i 2008, hvor lånet blev ydet og beskattede derfor medarbejderen af en gave på DKK 140.000 i hvert af årene. Tilsvarende gav SKAT medarbejderen fradrag for den beregnede renteudgift i hvert af årene.

Landsskatteretten ændrede værdien af den beregnede rente til referencerenten for hvert af årene. Referencerenten udgjorde 1% i 2011 og 0% i årene 2012 og 2013.

Konklusion

Afgørelsen betyder, at aktuelt er personalelån et fordelagtigt personalegode, som både virksomheder og medarbejdere kan drage fordel af. Eftersom referencerenten er 0% i øjeblikket, har det ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, idet der ikke er nogen fordel at beskatte.

Det er uden betydning, om der stilles sikkerhed for lånet, eller om lånet er ydet på sædvanlige forretningsmæssige vilkår, som det kan udledes af Landsskatterettens konkrete kendelse.


Vores kommentarer

Et personalelån kan være en mulighed i sammensætning af medarbejderens lønpakke. Renten bør dog være aftalt som den af Finanstilsynet fastsatte rente, jf. § 213, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed og ikke 0% i gældsbrevet. Derved undgås en eventuel rentefiksering, når renten ændrer sig.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål. 

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-udgave her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn