Registreringsafgift på elbiler - udskydes igen

Lovforslag udskyder stigningerne i registreringsafgiften for elbiler m.v.

Den planlagte forhøjelse af registreringsafgiften for elbiler, plug-in hybridbiler og brændselscellebiler udskydes med et år.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det træde i kraft 1. januar 2019, hvorfor de planlagte stigninger i 2019 udskydes til 2020.


Overordnet om lovforslaget

I overensstemmelse med regeringens klima- og luftudspil er der nu fremsat et lovforslag om udskydelsen af registreringsafgiften på elbiler m.v.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det have virkning fra 1. januar 2019. Det betyder, at de planlagte stigninger i bl.a. registreringsafgiften for elbiler m.v. ikke træder i kraft.

Udover en udskydelse af den gradvise indfasning af registreringsafgift på elbiler m.v. indeholder lovforslaget også en stigning af de særlige fradrag i registreringsafgiften, der er for bl.a. elbiler. Disse fradrag medfører, at elbiler m.v. reelt vil være fritaget for registreringsafgift til og med 2020.

Nedenfor oplistes reglerne for de enkelte biltyper, som de vil se ud fremover, hvis lovændringerne som forventet vedtages.


Elbiler og plug-in hybridbiler

Registreringsafgiften af en elbil udgør i 2019 20% af den afgift som der ville skulle betales af en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Herefter er den planlagt til at stige over de næste 3 år for at være fuldt indfaset pr. 1. januar 2023.

Der gives dog et fradrag i registreringsafgiften på DKK 10.000 i 2016-2018, på DKK 40.000 i 2019 og på DKK 77.500 i 2020. Fradraget kan dog ikke overstige den registreringsafgift, der skal betales. Der kan således ikke beregnes en negativ registreringsafgift af bilen. Fradraget medfører ifølge Skatteministeriets beregninger, at elbiler m.v., der har en handelsværdi på op til DKK 400.000, reelt vil være fritaget for registreringsafgift frem til 2020.

Når registreringsafgiften af en tilsvarende benzin- eller dieselbil skal beregnes, gives et fradrag i grundlaget for beregning på DKK 1.700 pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højest 45 kWh. Efter lovforslaget forlænges perioden, hvor dette fradrag gives frem til 2022.

Beregningen af registreringsafgiften over de kommende år vil se ud på følgende måde:

Almindelig registreringsafgift bilens værdi inkl. moms 2019

DKK 0 < 193.400

85%

DKK 193.400 <

150%

 

Reduceret registreringsafgift af elbiler

År

% af alm. registreringsafgift

Fradrag

2018

20%

DKK 10.000

2019

20%

DKK 40.000

2020

40%

DKK 77.500

2021

65%

DKK 0

2022

90%

DKK 0

 

 


Brændselscellebiler

Ifølge lovforslaget vil registreringsafgiften af brændselscellebiler først indtræde i 2022 og vil blive gradvist indfaset frem til 2026, hvor der vil være fuld registreringsafgift af bilerne. Indfasningen sker med 20% af den almindelige registreringsafgiften i 2022, 40% i 2023, 65% i 2024 og 90% i 2025.


 
Vores bemærkninger

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at man vil genoverveje den lempeligere registreringsafgift for de omhandlede biler, når der er indregistreret 10.000 i perioden fra 2016 og frem.

Det er vores opfattelse, at et sådan forbehold kan have gode politiske og økonomiske begrundelser for staten. Derimod skaber et sådan forbehold usikkerhed for køberne og bilbranchen og hæmmer aktørernes mulighed for at planlægge.

Forbeholdet gør, at vi opfordrer personer og virksomheder, der påtænker at investere i elbiler m.v., til at handle i tide.

Lovforslaget er programsat til at blive 3. behandlet i folketinget den 20. december 2018 og vil derfor tidligst blive vedtaget kort tid inden ikrafttrædelsen. Det er dog vores forventning, at lovforslaget vedtages i dets nuværende form, da oppositionen tidligere på året har fremsat et næsten enslydende forslag.

Hvis du har spørgsmål til dette nyhedsbrev eller ønsker at høre nærmere om bil- eller energibeskatning, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share