Regeringens skatteudspil

Regeringen præsenterede i dag oplæg til skatteforhandlinger. Nedenfor er oplistet de foreslåede ændringer. Vi følger naturligvis udviklingen og vil løbende orientere herom.

1. Jobfradrag til de lavestlønnede

Det foreslås, at der indføres et nyt jobfradrag målrettet de laveste arbejdsindkomster. Jobfradraget skal udgøre 30% af den del af arbejdsindkomsten (inkl. pensionsindbetalinger), som overstiger DKK 174.000. Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre DKK 17.500. Fradraget indkomstaftrappes dog med 10% af den del af arbejdsindkomsten inkl. pensionsindbetalinger, der overstiger DKK 394.400. Fradraget er således fuldt aftrappet ved en indkomst på DKK 569.400 (svarende til ca. DKK 500.000 før pension ved en bidragsprocent på 12).

Jobfradraget indfases gradvist, indtil det er fuldt indfaset i 2023.

 

2. Socialt frikort

Regeringen vil indføre et socialt frikort, der giver udsatte borgere mulighed for at tjene et mindre beløb skattefrit (udover det almindelige personfradrag). Indtægt omfattet af det sociale frikort vil ikke blive fradraget i en eventuel forsørgelsesydelse.

 

3. Loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes og fjernes

Det foreslås at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget gradvist frem mod 2023, således at marginalskatten reduceres.

 Loftet fjernes gennem en gradvis forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 2018 til 2023. Tiltaget betyder isoleret set, at alle med arbejdsindkomst over DKK 351.200 (2018-niveau) får en lempelse i skattebetalingen. Lempelsens størrelse og antallet, der får en lavere marginalskat, indfases gradvist.

 Alle med indkomster over loftet for beskæftigelsesfradraget opnår derved isoleret set en reduktion af marginalskatten med ca. 2,7 pct.-point.

 Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere justeres ikke som et led i forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag.

 

4. Hurtigere indfasning af den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen

Som led i skattereformen fra 2012 hæves topskattegrænsen gradvist frem mod 2022.
 Det foreslås at fremrykke den resterende del af indfasningen af den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen til 2018. Det svarer til en forhøjelse af topskattegrænsen med DKK 12.000 i 2018 opgjort i 2018-niveau.

 

5. Skatten af fri telefon fjernes

Det foreslås at afskaffe beskatningen af fri telefon fra 2020. En lønmodtager, der får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, skal betale skat af DKK 2.800 i 2018. Hvis to ægtefæller er omfattet af beskatningen, nedsættes den skattepligtige værdi med ægtefællerabat på 25%. Der gælder tilsvarende regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Anvendes arbejdstelefonen ikke privat, sker der ingen beskatning.

 

6. Skattefradrag ved indbetaling til pension

Det foreslås, at der indføres et ligningsmæssigt fradrag, som omfatter årlige fradragsberettigede pensionsindbetalinger (efter arbejdsmarkedsbidrag) i intervallet DKK 16.000 til DKK 87.000.

 For indbetalinger de sidste 15 år inden folkepensionsalderen – hvor samspilsproblemet er størst – fastsættes fradraget til 30% af indbetalingerne (i det nævnte interval), svarende til en skatteværdi på knap 8% i en gennemsnitskommune. Det vil betyde, at den maksimale skatteværdi udgør knap DKK 5.500 årligt (7,7% af DKK 87.000-16.000). Det vil sige, at en person, som indbetaler DKK 87.000 eller derover på en fradragsberettiget pensionsordning, vil få en stigning i rådighedsbeløbet på DKK 5.500 som følge af pensionsfradraget.

For fradragsberettigede pensionsindbetalinger, der foretages af personer, som har mere end 15 år til folkepensionsalderen, fastsættes fradraget til 15% svarende til en skatteværdi på knap 4% og en maksimal skatteværdi på knap DKK 2.700.

 

7. Beskæftigedes indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag

Det foreslås at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte fradragsberettigede pensionsindbetalinger. Forslaget fjerner den nuværende diskrimination mod pensionsindbetalinger for personer med relativt lav indkomst, som medfører, at beskæftigede, der har indkomst i optjeningsintervallet for beskæftigelsesfradraget, mister fradrag, hvis de (eventuelt via arbejdsgiver) indbetaler til pensionsordninger. Forslaget styrker tilskyndelsen til pensionsopsparing, men har isoleret set den effekt, at flere personer end nu opnår det maksimale beskæftigelsesfradrag. Det skal ses i sammenhæng med forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget.

 

8. Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes

Med Forårspakke 2.0 blev der fra og med 2011 indført en midlertidig udligningsskat for store pensionsudbetalinger. Det foreslås at afskaffe udligningsskatten.

 Udligningsskatten skal som udgangspunkt betales af de samlede pensionsudbetalinger (inkl. folkepension), der overstiger et bundfradrag på DKK 397.000 (2018-niveau). Bundfradraget reguleres årligt. Ægtefæller kan overføre op til DKK 132.400 (2018-niveau) af et eventuelt uudnyttet bundfradrag til hinanden.

 De personer, som omfattes af udligningsskatten, er således pensionister, der udover folkepensionens grundbeløb på DKK 74.844 (2018-niveau) har årlige løbende pensionsudbetalinger på mere end ca. DKK 322.200 (2018-niveau).

Udligningsskatten udgjorde 6% de første 4 år. Fra 2015 aftrappes den med 1 pct.-point årligt, således at den er fuldt udfaset i 2020. Udligningsskatten udgør 2% i 2018 og 1% i 2019. Med regeringens forslag afskaffes udligningsskatten fra 2018.

 

9. Nedsættelse af registreringsafgiften

Registreringsafgiften er værdibaseret og udgør for personbiler 105% af bilens afgiftspligtige værdi op til DKK 109.000 (2018-niveau) og 150% derover.

 Det foreslås at afskaffe den høje registreringsafgiftssats og nedsætte den lave sats til 100%, således at der fremover er én registreringsafgiftssats på 100% af bilens afgiftspligtige værdi.

 En nedsættelse af registreringsafgiften skønnes at indebære et gennemsnitligt prisfald for personbiler på DKK 14.900. For en typisk familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. DKK 13.500-40.500 mindre i registreringsafgift.

Ovenstående ændringer, der indfases over perioden, kan vises i skema, klik her

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn