Overskudsvarme

Nye muligheder for optimering. Ændring af tidligere år som følge af praksisændring

Det bliver nu muligt at optimere godtgørelsen af energiafgifter - bagudrettet - ved opsætning af godkendte bimålere.

SKAT har offentliggjort tre styresignaler omkring overskudsvarme, der alle er til fordel for virksomheder, der er berørt af overskudsvarmeafgiften.

Frist er den 16. maj 2019.


Hvad er overskudsvarme?

Som benævnelsen antyder, er overskudsvarme, varme der udvikles i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og hvor varmefremstillingen ikke er et mål i sig selv.

Hvis aktiviteterne udvikler varme, som udnyttes til rumvarme eller varmt vand ved installationer, er der tale om overskudsvarme, der skal betales afgift af.

Afgiften betales typisk i form af en reducering af virksomhedens godtgørelse af energiafgifter. Eller, når overskudsvarmen sælges, på baggrund af den leverede mængde varme (dog maksimalt 33% af vederlaget).

Overskudsvarme forekommer i mange situationer, eksempelvis:

  • Et serverrum, hvor der er monteret en ventilator, sådan at varmen fra rummet ledes ind i nogle af virksomhedens andre lokaler
  • I en produktion, hvor vand opvarmes som led i produktionen, og herefter via rør ledes ind i radiatorer, der giver rumvarme på kontoret
  • I en produktion, hvor maskinerne køles via varmeveksler, og det opvarmede vand sælges til et fjernvarmeselskab.


Egen udnyttelse

I forbindelse med godtgørelse af energiafgifter efter de almindelige regler for momspligtige virksomheder, hvor f.eks. elforbruget både vedrører proces, varme og komfortkøling, skal forbruget som udgangspunkt måles.

Alternativt kan effekt-reglen eller m2-reglen anvendes. Beregninger baseret på enten effekt- eller m2-reglen, er som oftest dyrere for virksomhederne i form af lavere godtgørelse.

Måling med tilbagevirkende kraft

Hvis enten effekt-reglen eller m2-reglen er anvendt, er der mulighed for, efter forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen, at opsætte målere og måle i et år. Disse målinger kan anvendes til at regulere godtgørelsen bagudrettet for 3 år. Reguleringen er således forskellen mellem den direkte måling og standardreglerne.

Med de nye styresignaler kan denne fremgangsmåde også anvendes ved overskudsvarmeafgiften, når der er afregnet afgift efter standardsatserne, men efterfølgende er foretaget konkret måling.

Det giver muligheder for mange virksomheder, da standardreglerne typisk er dyrere at anvende end konkrete målinger. Der skal dog også ved overskudsvarmeafgift opnås forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen for at kunne anvende målingerne med tilbagevirkende kraft.

Miljømæssige renseprocesser bliver ”proces”

Skattestyrelsens hidtidige praksis har været, at når der sker en miljømæssig rensning af luften ved afbrænding, anses det for at være en varmeproduktion, hvor der ikke er godtgørelse af energiafgiften på den gas e.l., der anvendes til afbrændingen.

Med praksisændringen vil denne afbrænding under visse betingelser kunne anses som proces, hvor der i første omgang er godtgørelse af energiafgifterne efter reglerne for procesenergi.

Betingelserne er, at miljørenseprocessen skal skyldes virksomhedens vareproduktion, og at renseprocessen er et krav fra miljømyndighederne.

Som følge af, at der er tale om procesenergi, anses udnyttelsen af den generede varme for overskudsvarme.

Dette forudsætter dog, at der ikke anvendes mere energi end nødvendigt til selve den miljømæssig renseproces.

Dette betyder, at virksomheder, der på grund af krav fra miljømyndighederne, foretager afbrænding som en del af renseprocessen, kan få godtgjort en del af energiafgiften for den energi, der er anvendt til afbrændingen, i modsætning til Skattestyrelsens hidtidige praksis.


Når overskudsvarme sælges

Hidtil var reglerne sådan, at afgiften for udnyttelse af overskudsvarme, der sælges, i stedet for at blive anvendt i virksomheden, fastsættes efter den mængde varme, som aftages af den anden virksomhed (DKK 51,6 pr. GJ i 2019). Dog kan afgiften ikke overstige 33% af vederlaget.

I mange tilfælde betaler køberen også udgifter til etablering af udstyr m.v., sådan at overskudsvarmen kan overføres fra sælger til køber.

Afsætning af overskudsvarme

Med offentliggørelsen af styresignalerne fastlægger Skattestyrelsen, at den reelle salgspris for varmen skal fastsættes som den løbende betaling for varmen med tillæg af de omkostninger, som køberen af varmen afholder til etablering og vedligeholdelse af anlægget til brug for udnyttelsen og overførsel af overskudsvarmen.

Dog skal omkostninger til etablering og vedligeholdelse, som køberen af varmen betaler, ikke indgå, hvis:

  • Den virksomhed, der sælger varmen, ikke opnår et overskud på de etableringsomkostninger m.v., der afholdes af køberen af varme
  • Den virksomhed, der sælger varmen, ikke har mindre omkostninger til procesudstyr til køling
  • Den virksomhed, der sælger varmen, ikke kan anvende udstyret til andre formål end at nyttiggøre og levere overskudsvarme til den pågældende køber af varmen
  • Den virksomhed, der producerer varmen, ikke efterfølgende kan sælge anlægget med fortjeneste.


Genoptagelse

Det er muligt for virksomheder at søge om genoptagelse af tidligere afgiftsperioder, hvis ændringerne samlet set er til fordel for virksomheden.

 
Genoptagelse vedr. renseprocesser

Virksomheder, der ønsker genoptagelse af deres godtgørelse af energiafgifter på baggrund af de ændrede regler om renseprocesser kan søge om genoptagelse for den afgiftsperiode, der indeholder den 15. december 2012 og frem.

Det vil sige, at virksomheder, der afregner moms månedsvis, kan få genoptagelse for december 2012 og frem. Mens virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, kan få genoptagelse af energiafgifterne for 4. kvartal 2012 og frem. Endelig kan virksomheder, der afregner moms halvårligt, få genoptagelse af 2. halvår 2012 og frem.

Det er en forudsætning for genoptagelsen tilbage til 2012, at ansøgningen indsendes inden den 16. maj 2019.

Genoptagelse vedr. afsætning af overskudsvarme

Virksomheder, der ønsker genoptagelse af deres energiafgifter på baggrund af de ændrede regler om afsætning af overskudsvarme, kan få genoptagelse for den afgiftsperiode, der indeholder den 27. juni 2014.

For at kunne søge om genoptagelse helt tilbage til 2014 er det en forudsætning, at ansøgningen indsendes inden den 16. maj 2019.

Genoptagelse på baggrund af måling

For virksomheder, der ønsker genoptagelse på baggrund af bagudrettet måling, vil afgiftsperioderne afhænge af, hvornår målingen er startet.

Det skal dog bemærkes, at for at der kan ske genoptagelse mere end 3 år tilbage i forhold til den afgiftsperiode, der ansøges om genoptagelse i, skal ansøgning om genoptagelse være indsendt inden 16. maj 2019.

Det vil sige, at hvis en virksomhed, der er kvartalsafregnende, ønsker genoptagelse for perioder forud for 1. kvartal 2016, skal ansøgningen indsendes inden den 16. maj 2019. Muligheden for at ansøge om genoptagelse af 1. kvartal. 2016 vil udløbe 1. juni 2019 osv.


Afsluttende bemærkninger

Vi forventer, at der kommer yderligere begunstigende ændringer omkring overskudsvarme, når energiaftalen af 29. juni 2018 føres ud i livet, da det fremgår af den indgåede aftale, at man vil sænke afgiften på overskudsvarme.

Beierholms skatteafdeling står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål, som dette nyhedsbrev måtte medføre samt assistance i forbindelse med konkrete beregninger og ansøgning om genoptagelse m.v.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share