Nye dagpengeregler for selvstændige

Pr. 1. oktober 2018 trådte en ny dagpengereform for selvstændigt erhvervsdrivende i kraft. Reformen objektiviserer kriterierne for selvstændiges ret til dagpenge, som før var baseret på et skøn over, hvorvidt den selvstændige drev virksomhed i ’væsentligt omfang’

Ændringen medfører imidlertid også, at den såkaldte mindstesats ved beregning af dagpengesatsen afskaffes, hvilket kan få konsekvenser for de dagpenge, man som selvstændig kan få udbetalt.

I dette nyhedsbrev omtales reglerne kort – oplysningerne kan ikke danne grundlag for beslutninger m.v., idet der bør tages kontakt til egen a-kasse for selvstændige.


Opfyldelse af indkomstkravet

De ændrede dagpengeregler ligestiller i højere grad de forskellige beskæftigelsesformer, således der fokuseres på aktiviteten fremfor personens status som lønmodtager, selvstændig eller honorarmodtager. Det betyder, at personens samlede indkomst som både lønmodtager og som selvstændig kan tælle med ved beregningen af indkomstkravet.

Det normale indkomstkrav

Det normale indkomstkrav, som også gælder for lønmodtagere, beregnes som den samlede indkomst inden for de seneste 3 år beregnet tidligst fra den 1. oktober 2018 og må mindst udgøre DKK 228.348 (2018). Den samlede indkomst betyder, at der både medregnes A-indkomst, B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed.

Indkomsten opgøres som det, der er indberettet til indkomstregistret (A-indkomst) samt den B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed, der måtte fremgå af årsopgørelsen. Hvis B-indkomsten ikke fremgår af årsopgørelsen, fordi den ikke er afsluttet, kan indkomsten medregnes i den måned/de måneder, hvor arbejdet er udført.

Overskud fra selvstændig virksomhed omregnes ved at fordele overskuddet på det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker, og det er derfor uden betydning, hvornår overskuddet i regnskabsåret er fremkommet.

Det særlige indkomstkrav for selvstændige

Hvis man ikke kan opfylde det normale indkomstkrav, kan den samlede indtægt i stedet beregnes udelukkende på baggrund af indkomsten fra selvstændig virksomhed. Her skal indtægten være mindst DKK 228.348 (2018) inden for de seneste 5 år. År med et negativt resultat fratrækkes ikke de øvrige år.


Dagpengesatsen

Den beregnede dagpengesats afhænger af, hvilket indkomstkrav man som selvstændig har opfyldt. Som tidligere nævnt gælder der ikke længere en mindstesats for selvstændige og derfor ingen nedre grænse for dagpengesatsen.

Anvendes det normale indkomstkrav, udgør beregningsperioden for dagpengesatsen de 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder forud for ledigheden.

Hvis indkomstkravet er opfyldt på baggrund af indkomst udelukkende fra selvstændig virksomhed og således efter det særlige indkomstkrav, beregnes satsen som et gennemsnit af de 2 af de sidste 5 indkomstår med det højeste overskud før renter og andre finansielle poster.

90% af den hidtidige indtægt kan udbetales i dagpenge – dog maksimalt DKK 18.633 (2018)

 
Drift af virksomhed og udbetaling af dagpenge

Hvis den selvstændige virksomhed kan anses som bibeskæftigelse, og ledigheden er opstået i hovedbeskæftigelsen som lønmodtager, er der mulighed for at få udbetalt dagpenge, samtidig med driften af virksomheden fortsætter. Der kan dog højest udbetales dagpenge i 30 uger, og arbejdstimer anvendt i virksomheden skal fratrækkes dagpengene.

Lønmodtagerjobbet anses som hovedbeskæftigelse, hvis der i de seneste 6 måneder i gennemsnit er blevet indberettet mindst 80 løntimer, og indberetningen er foretaget i mindst 5 af de 6 måneder.

Herudover gives der mulighed for, at man i ledighedsperioden kan starte en virksomhed med henblik på at gøre den til sin hovedbeskæftigelse. Efter opstart kan man få udbetalt dagpenge i op til 30 uger, og arbejdstimer i virksomheden skal fratrækkes dagpengene. Er ledigheden opstået som følge af, at man har måtte ophøre med en anden virksomhed, kan den nye virksomhed dog først startes efter en 6-måneders periode, hvor man skal være jobsøgende.


Afslutning

Som selvstændig erhvervsdrivende bør man for det første sikre sig, at man overholder enten det normale eller særlige indkomstkrav, således man er sikret retten til dagpenge, hvis uheldet er ude.

Efter de nye regler skal man særligt være opmærksom på, at der ingen nedre grænse gælder for dagpengesatsen. Er der således nedadgående tendenser de seneste år, bør man overveje, om der skal suppleres med et arbejde som lønmodtager for at hæve den indtægt, som dagpengesatsen beregnes på baggrund af.

Ovenstående er alene en kort orientering om de nye regler. For en konkret vurdering henvises til egen a-kasse for selvstændige.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Skatteafdelingen eller din daglige revisor.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share