Ny EBITDA-regel

Fra 2019 er selskaber med store finansieringsudgifter (renter m.v.) omfattet af en ny bestemmelse, der kan begrænse fradraget for disse udgifter

Selskaber har hidtil været omfattet af tre forskellige regelsæt om begrænsning af fradrag for finansieringsomkostninger, nemlig reglerne om Tynd Kapitalisering, det såkaldte Renteloft og EBIT-reglen.

Reglerne om Tynd Kapitalisering og om Renteloftet gælder fortsat.

EBIT-reglen er derimod ændret til en ny EBITDA-regel. Ændringen har virkning for indkomstår, der starter 1.1. 2019 eller senere.

EBIT-reglen

Efter den hidtidige EBIT-regel kan den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter (EBIT) højst nedsættes med 80% som følge af fradrag for nettofinansieringsudgifter, dog således at der altid er fradrag for nettofinansieringsudgifter op til en beløbsgrænse på DKK 21.300.000.

Den nye EBITDA-regel

Efter den nye EBITDA-regel vil selskaber m.v. ikke have fradrag for såkaldte ”overstigende låneomkostninger”, der ligger ud over 30% af selskabets skattepligtige indkomst før overstigende låneomkostninger og afskrivninger (EBITDA).

De ”overstigende låneomkostninger” svarer til nettofinansieringsudgifterne efter Renteloftet (og efter den hidtil gældende EBIT-regel), dog i relation til EBITDA-reglen uden modregning af skattepligtige aktieavancer og udbytter. I modsætning til tidligere er grundlaget for fradragsbegrænsningen således ikke det samme som efter Renteloftet.

Der vil dog efter bestemmelsen altid være fradrag for overstigende låneomkostninger op til DKK 22.313.400. For sambeskattede koncerner gælder denne beløbsgrænse samlet for de sambeskattede selskaber. Bemærk, at beløbsgrænsen efter den nye EBITDA-regel således er lidt højere end beløbsgrænsen efter Renteloftet, som fortsat er DKK 21.300.000.

Overstigende låneomkostninger, som i et år fradragsbegrænses efter EBITDA-reglen, kan fremføres til modregning i følgende år. Denne modregningsadgang omfatter også beskårne nettofinansieringsomkostninger efter den tidligere EBIT-regel for tidligere indkomstår. Som noget nyt kan uudnyttet fradragskapacitet for et år, dvs. i år hvor de overstigende låneomkostninger har været lavere end 30% af EBITDA, fremføres i de følgende fem indkomstår.

Selskaber, der indgår i en koncern, kan vælge at anvende en anden procentsats end 30 ved opgørelsen af begrænsningen efter EBITDA-reglen. Den alternative procentsats beregnes på grundlag af det konsoliderede koncernregnskab som forholdet mellem på den ene side koncernens samlede nettofinansieringsudgifter og på den anden side koncernens resultat for nettofinansieringsudgifter og afskrivninger (EBITDA), den såkaldte ”koncernregel”. Denne koncernregel vil i praksis primært have betydning for danske selskaber, der indgår i internationale koncerner.

Hvad skal man gøre nu?

Beregning af fradragsbegrænsning efter den nye EBITDA-regel er forholdsvis kompliceret og en del anderledes end beregningen efter den hidtil gældende EBIT-regel. Begrænsningen efter den nye EBITDA-regel vil som udgangspunkt også ramme en del hårdere end EBIT-reglen.

Selskaber/koncerner, der kan blive ramt af reglen – dvs. hvor nettofinansieringsudgifterne er over DKK 22.313.400 årligt – bør allerede nu forberede sig og få fastlagt en procedure for beregningen efter EBITDA-reglen i god tid, inden selvangivelsen for indkomståret 2019 skal udarbejdes.

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål eller behov for assistance.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share