Momsfradrag i holdingselskaber

Øget mulighed for momsfradrag ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele


Skattestyrelsen har, på baggrund af en EU-dom fra juli 2018, udsendt endeligt styresignal vedrørende holdingselskabers fradragsret for moms i forbindelse med erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i datterselskaber.

Praksisændringen medfører en udvidelse af muligheden for momsfradragsret af udgifter afholdt af et holdingselskab og præciserer således SKATs styresignal fra 2015.


Reglerne kort

Som udgangspunkt kan ”rene” holdingselskaber, dvs. holdingselskaber som alene besidder selskabsandele i datterselskaber, ikke opnå fradrag for moms. Det skyldes, at rene holdingselskaber ikke driver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Muligt momsfradrag ved indgriben i datterselskaber

Indtil 2015 var praksis i Danmark, at holdingselskaber, som udover kapitalbesiddelsen i datterselskaberne, også leverede momspligtige varer eller ydelser til disse, kunne fradrage momsen af udgifter til erhvervelse og besiddelse efter et skøn. Skattemyndighedernes praksis var dog, at det skønsmæssige fradrag efter en ressourceforbrugsbetragtning ikke kunne være stort.

Praksisændring momsfradrag efter EU-Dom i 2015

I 2015 blev praksis dog ændret således, at holdingselskaber, som direkte eller indirekte griber ind i administrationen af deres datterselskaber ved levering af momspligtige ydelser, som udgangspunkt fik fuldt fradrag for momsen af omkostningerne til erhvervelse og besiddelse af disse datterselskaber.

Det gælder, når den pågældende indgriben i administrationen af datterselskaberne ligger ud over, hvad der følger af de rettigheder, indehaveren af kapitalinteressen har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager.
 
SKAT var derfor i 2015 af den opfattelse, at f.eks. udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser, ikke kunne anses for indgriben i administrationen af datterselskaberne med momsfradragsret til følge. 

Praksisændring efter EU-dom i 2018

EU-dommen har dog i en ny sag slået fast, at momspligtig udlejning af fast ejendom faktisk udgør indgriben i det pågældende datterselskab og dermed som udgangspunkt generer ret til fuldt momsfradrag for holdingselskabets udgifter.

EU-Domstolen konkluderede således, at det ikke er arten af de leverede varer og/eller ydelser, som er afgørende for, hvorvidt holdingselskabet skal anses for at gribe ind i administrationen af datterselskaberne. Det afgørende i forhold til dette er derimod, hvorvidt de leverede varer og/eller ydelser er momspligtige eller ej.

På baggrund heraf har Skattestyrelsen derfor nu udsendt endnu et styresignal, som præciserer, hvad der skal forstås ved indgriben i datterselskabernes administration.

Momsfradragsret i et holdingselskab forudsætter herefter, at følgende 2 betingelser begge skal være opfyldt:

  • Holdingselskabet skal gribe ind i administrationen af datterselskaberne og
  • Holdingselskabet skal på foranledning af sin indgriben levere og fakturere momspligtige varer og/eller ydelser til datterselskaberne.

Herefter har et holdingselskab følgende fradragsret for moms af omkostninger afholdt i forbindelse med erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i datterselskaber:

  • Fuld fradragsret, når holdingselskabet udelukkende foretager momspligtige leverancer til de datterselskaber, som omkostningerne vedrører
  • Delvis fradragsret efter en omsætningsfordeling, når holdingselskabet både foretager momspligtige leverancer samt momsfrie leverancer omfattet af momslovens § 13, til de datterselskaber som omkostningerne vedrører
  • Delvis fradragsret efter et skøn, når omkostningerne vedrører både datterselskaber, som holdingselskabet foretager momspligtige leverancer til, og datterselskaber, hvortil holdingselskabet ikke foretager leverancer omfattet af momsreglerne.

Eksempler på situationer med momsfradrag

Skattestyrelsen nævner i styresignalet nogle tænkte eksempler på, hvornår der efter deres opfattelse er tale om økonomisk virksomhed og dermed adgang til momsfradrag.

Et produktionsselskab sælger via et eksternt distributionsselskab varer på et givent marked. Produktionsselskabet køber majoriteten af aktierne i distributionsselskabet for at øge salget. Efter overtagelsen skifter produktionsselskabet bestyrelsen og direktionen ud i distributionsselskabet, uden at der sker yderligere salg mellem parterne. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at købet og besiddelsen af aktierne er økonomisk virksomhed, hvilket giver adgang til momsfradrag for bl.a. rådgiveromkostninger i forbindelse med købet af aktierne.

Derimod er der ikke tale om økonomisk virksomhed, når et holdingselskab etablerer datter-datterselskaber og flytter nogle medarbejdere ned i datterselskaberne. Herefter leveres ydelser fra datterselskaberne til datter-datterselskaberne. Her leveres ikke momspligtige ydelser fra moder til datter, og derfor er der ikke tale om økonomisk virksomhed.


Genoptagelse

Hvis hidtidig praksis samlet set har været ugunstig for et holdingselskab, er det muligt at anmode om genoptagelse af momstilsvaret.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse kan ske fra og med 1. januar 2009.

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal være modtaget hos Skattestyrelsen senest d. 16. april 2019.


Vores bemærkninger

Vi anbefaler naturligvis, at holdingselskaber, som i perioden januar 2009 til d.d. har leveret momspligtige ydelser i form af b.la. udlejning af fast ejendom til deres datterselskaber og ikke har taget fradrag for deres omkostninger til erhvervelse og besiddelse af kapitalandelene i disse datterselskaber, undersøger, om de har et krav mod Skattemyndighederne.
 
Kontakt gerne Skatteafdelingen, såfremt nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share