Momsbehandling af personlig træning

SKAT ændrer den momsmæssige behandling

SKAT har i juni 2017 udsendt et styresignal - SKM 2017.415 SKAT - som ændrer praksis for, hvornår undervisning er fritaget for moms.

Praksisændringen vil bl.a. få betydning for aktiviteter, som vedrører salg af personlige træningsforløb. Disse ydelser er ofte kendetegnet ved at bestå af flere elementer, hvoraf nogle, isoleret set, vil være momspligtige, mens andre vil være momsfritaget.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-udgave her

 

Aktiviteter vedrørende salg af personlige træningsprogrammer- eller forløb kan ofte give momsmæssige hovedbrud.

Disse forløb er som udgangspunkt kendetegnet ved, at produktet indeholder flere forskellige ydelser: Dels er der et undervisningselement (”undervisning i legemsøvelser”), som isoleret set kan være fritaget for moms. Dels er der tale om f.eks. kostvejledning, udarbejdelse af individuel kostplan, vejning, måling af fedtprocent m.v., som isoleret set vil være momspligtige ydelser.

Ofte sælges forløbene i forskellige ”pakker”, hvor indholdet og intensiteten af de forskellige elementer kan variere.

Momsmæssigt skal disse forløb i langt de fleste tilfælde behandles som én enkelt ydelse. Dette skyldes, at pakkerne består af to eller flere handlinger eller elementer, som er så nært forbundet, at de objektivt set udgør én enkelt, udelelig ydelse, som det vil være kunstigt at opdele.

Det har i den forbindelse ikke afgørende betydning, om der faktureres særskilt for de forskellige handlinger, eller om handlingerne opdeles på en enkelt faktura. Pakkerne skal dermed momsmæssigt bedømmes i deres helhed som værende enten momspligtige eller momsfrie.

Det afgørende i forhold til evt. momsfritagelse er, hvorvidt undervisningselementet er det styrende i forløbet, og om undervisningen kan betegnes som skolemæssig. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er selve undervisningen og ikke udførelsen af legemsøvelser, som er momsfritaget.


Betingelser for momsfritagelse

Af styresignalet fremgår en række betingelser, som alle skal være opfyldt, før der er tale om ”skolemæssig” undervisning i legemsøvelser:

 

 1. Der skal være tale om gymnastik i bred forstand til almen styrkelse af udøverens krop. Det, der undervises i, skal være et fag eller et nærmere afgrænset emne som f.eks. gymnastik, afspænding, yoga, dans eller helsesport. Herudover skal der være en kursusbeskrivelse, hvor formålet med og forløbet af den konkrete undervisning fremgår. Denne beskrivelse kan efter vores vurdering fremgå af udbyderens hjemmeside, brochurer m.v.
 2. Der skal foreligge et lærer-elevforhold. Det betyder, at der gennem hele undervisningsforløbet skal være en træner tilstede, til at lede deltagerne igennem et på forhånd fastlagt undervisningsprogram. Undervisningen skal således have en vis seriøsitet og intensitet, og trænerens tilstedeværelse og fokus er det afgørende i modsætning til evt. anvendte maskiner og redskaber. Der kan både være tale om undervisning af enkeltpersoner eller undervisning af hold
 3. Træneren skal have en relevant uddannelse og-/eller erhvervsmæssig erfaring med, hvordan de enkelte øvelser medvirker til at styrke deltagerens krop. Denne betingelse skal sikre et vist fagligt niveau af undervisningen
 4. Undervisningens indhold og niveau skal svare til den undervisning, som udføres på almindelige momsfritagne skoler. Undervisningen skal herunder have til formål at træne deltagerne på en bestemt måde. Praksis viser, at momsfritagelsen ikke omfatter undervisning af rent rekreativ karakter, som f.eks. undervisning i selvudvikling
 5. Det er desuden en betingelse, at undervisningen har til formål at udvikle deltagernes kundskaber eller evner inden for det fag eller afgrænsede emne, som der undervises i. Det betyder, at formålet med undervisningen i legemsøvelser er gradvist at øge belastningen eller intensiteten i løbet af lektionen, eller at repetitionsøvelser har et lærings- eller udviklingsmæssigt formål
 6. Endelig skal der foreligge et væsentligt element af undervisning. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at træneren foretager en indledende instruktion og herefter ”overlader” deltagerne til sig selv. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at der undervises f.eks. en gang om måneden, hvorefter deltagerne i den mellemliggende periode skal træne på eget initiativ uden træneren. Dette skyldes det faktum, at det er selve undervisningen, som er momsfritaget, ligesom undervisningen skal have en vis intensitet/udgøre et væsentligt element af forløbet for at være momsfritaget.


Genoptagelse

Hvis SKATs hidtidige praksis har været til ugunst for en virksomhed, er det muligt at anmode om genoptagelse af momstilsvaret. En evt. genoptagelse vil omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for.

Der kan, hvis betingelserne herfor er opfyldt, ske ekstraordinær genoptagelse tilbage til den 26. april 2013. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal være modtaget af SKAT senest d. 22. december 2017.


Vores bemærkninger

Det vil altid bero på en konkret vurdering ud fra samtlige omstændigheder, hvorvidt et givent forløb er omfattet af momspligt eller ej.

Nedenfor har vi, på baggrund af vores erfaring fra praksis, oplistet nogle elementer, som taler for hhv. momspligt og momsfrihed i forbindelse med en træningsforløb, som indeholder flere elementer.

Oplistningen er ikke udtømmende, men giver en indikation af, hvilke elementer der lægges vægt på ved afgrænsningen mellem momsfrie og momspligtige træningsforløb.

Karaktertræk - Momspligtigt træningsprogram

 • Indledende forventningsafstemmende samtale mellem træner og kunde
 • Måling, vejning, screening m.v. af kunden
 • Træner udarbejder træningsprogram evt. kombineret med råd og vejledning om kost eller et egentligt kostprogram
 • Træner og kunde mødes i et antal timer (typisk 1-3 timer), hvor træneren gennemgår programmet og instruerer i f.eks. brug af træningsredskaber m.v.
 • En eller flere opfølgningssceancer af 1-2 timers varighed efter f.eks. en måned
 • Evt. justering af træningsprogram
 • Klar forventning om at kunden på eget initiativ følger træningsprogrammet
 • Løbende kontakt med træner via mail, skype, telefon m.v.

Karaktertræk - Momsfrit en-til-en træningsforløb eller holdtræningsforløb

 • Indledende forventningsafstemmende samtale mellem træner og kunde
 • Måling, vejning, screening m.v. af kunden
 • Aftale om, hvor ofte der skal trænes (typisk 1-5 gange ugentligt i en fast periode på f.eks. 3 eller 6 mdr.)
 • Træner og kunde aftaler tidspunkter for de enkelte træningssessioner – og begge parter er til stede under træningen, som ledes af træneren
 • Forløbet er tilpasset og tilrettelagt specifikt ud fra kundens forudsætninger, ønsker og mål
 • Der er som udgangspunkt kun en deltager til stede ved træningssessionerne – men træningen kan også ske i form af hold, hvor træner er til stede og er fokuseret på at undervise gennem hele lektionen
 • Forløbet kan være kombineret med vejledning, råd og anbefalinger vedr. kost eller et egentligt kostprogram
 • I løbet af træningsforløbet vil der typisk være en eller flere opfølgende samtaler, hvor forventninger afstemmes, og program justeres
 • Løbende evaluering af, om delmål opnås
 • Typisk træningssession varer mellem 45-60 min.

Hvis et træningsforløb efter en konkret vurdering er momsfritaget, vil aktiviteten være lønsumsafgiftspligtig.

Kontakt gerne Skatteafdelingen, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-udgave her.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share
vr porn