Moms på salg af bebyggede grunde

Generaladvokaten underkender dansk praksis om moms på salg af bebyggede grunde

Hvis EU-domstolen følger generaladvokatens indstilling, vil den danske praksis, om at der skal betales moms af salg af gamle bygninger, der efterfølgende nedrives, blive underkendt.

Generaladvokaten er kommet med en indstilling i en dansk sag (C-71/18, mellem Skatteministeriet og KPC), der underkender dansk momspraksis.

EU-sagen drejer sig om, hvorvidt der skal betales moms af salg af en gammel ejendom, som køberen efterfølgende har til hensigt at nedrive, for at give plads til nybyggeri af et ungdomsboligprojekt.

I sagen var der ingen tvivl om, at der lå bygninger på grunden på salgstidspunktet.

Alle sagens parter var ligeledes bekendte med, og enige om, at køber efterfølgende ønskede at nedrive bygningerne.


Baggrund for sagen

Skatteministeriet havde i et bindende svar tilbage i 2014 afgjort, at der skulle betales moms af salget af en bebygget grund, hvor bygningerne efterfølgende skulle nedrives af køber.

Det bindende svar blev imidlertid indbragt for Landsskatteretten, der underkendte Skatteministeriet.

Landsskatteretten udtalte, at der ikke var grundlag for at anse ejendommen som en byggegrund, da der på ejendommen var opført en bygning, og fordi sælger ikke medvirkede ved nedrivningsarbejdet.

Skatteministeriet indbragte sagen for Vestre Landsret, der valgte at indbringe spørgsmålet for EU-domstolen.


Generaladvokatens indstilling

Generaladvokaten er nu kommet med en meget klar indstilling i sagen, der er helt på linje med Landsskatterettens afgørelse.

Generaladvokaten fastslår, at køberens hensigt om nedrivning ikke kan tillægges betydning, når sælgeren ikke er involveret i den efterfølgende nedrivning. Det er uden betydning, at alle parter er bekendt med køberens ønske om at nedrive bygningen for at give plads til nybyggeri.

Generaladvokaten udtaler bl.a.:

”Det er transaktionens objektive karakter på tidspunktet for leveringen, der skal vurderes”.

”Parternes hensigt er omvendt af ringe eller ingen relevans, når den – som i den foreliggende sag – vedrører, hvad der formodes at ske med varen efter leveringen ved tredjeparters mellemkomst på et tidspunkt i fremtiden”.

”Den danske regerings argumentation er efter min opfattelse ikke overbevisende”.


Hvad gør vi nu?

Da generaladvokatens indstilling ikke er endelig, må vi væbne os med tålmodighed, indtil EU-domstolen træffer den endelige afgørelse.

Med den meget klare indstilling vil det dog undre os, hvis domstolen ikke vælger at følge generaladvokaten.

Når dommen kommer, skal Vestre Landsret træffe afgørelse i den konkrete sag, og først herefter kender vi det endelige udfald, og der kan blive sat et endeligt punktum i sagen.

Selv om vi endnu ikke kender det endelige resultat, anbefaler vi vores kunder allerede nu at overveje muligheden for tilbagebetaling af moms ved eventuelle tidligere salg, hvor der, på baggrund af Skattestyrelsens hidtidige praksis, er afregnet moms af ejendomme, der efterfølgende nedrives af køberen.

Skatteafdelingen deltager gerne i drøftelser omkring eventuel genoptagelse.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share