Helårsbolig anvendt som fritidsbolig

Der gælder helt særlige regler for, om en helårsbolig kan sælges skattefrit, hvis den kun har været anvendt som fritidsbolig

I en konkret sag ønskede en person at afstå en helårsbolig skattefrit. Boligen havde været anvendt som fritidsbolig.

Der gælder en særlig praksis for en helårsbolig, som er erhvervet og anvendt med det ene formål at fungere som fritidsbolig. 

Reglerne for beskatning af ejendomme fremgår af ejendomsavancebeskatningsloven. Loven foreskriver, at udgangspunktet for beskatning er, at man er skattepligtig ved enhver afståelse af fast ejendom.

Det fremgår dog af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, at der er mulighed for at afstå en helårsbolig eller fritidsbolig skattefrit, hvis konkrete betingelser er opfyldt.

For helårsbolig gælder, at der skal være tale om et en- eller tofamilieshus, boligen skal have tjent til reel bolig for ejeren eller dennes husstand i hele eller en del af ejerperioden, samtidig med at enten;

1. Grundens areal skal være mindre end 1.400 m2 eller
2. Der ikke må udstykkes fra ejendommen til selvstændig bebyggelse eller
3. Udstykning, jf. erklæring fra Skattestyrelsen vil medføre væsentlig værdiforringelse på restarealet eller den bestående bebyggelse.

For fritidsboliger gælder, at fritidsboligen skal have været benyttet privat i hele eller en del af ejerperioden, samtidig med at én af ovenstående tre punkter, skal være opfyldt.

For en helårsbolig, der måtte være erhvervet med det formål at skulle anvendes som fritidsbolig, gælder dog en særlig ligningsmæssig praksis, der muliggør, at en sådan ejendom kan afstås skattefrit, selvom betingelsen i ejendomsavancebeskatningsloven omkring helårsboliger, ikke umiddelbart er opfyldt. 

SKM 2018.485 BR

En skatteyder ønskede at afstå en ejendom skattefrit efter den særlige praksis for afståelse af helårsboliger, der er erhvervet og anvendt som fritidsbolig.

Skatteyderen havde erhvervet ejendommen fra sin mor i 2005. Ejendommen var ved erhvervelsen vurderet som et enfamilieshus beliggende i landzone.

Det var ubestridt i sagen, at ejendommen ikke havde været anvendt til beboelse af skatteyderen selv eller dennes husstand. Ejendommen kunne derfor ikke afstås skattefrit, jf. parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Ejendommen havde i ejerperioden været udlejet til skatteyderens mor fra købstidspunktet og ca. 4 måneder frem, idet moderen var syg og afventede en ældrebolig.

I 2016 anmodede skatteyderen om flexboligtilladelse på ejendommen i forbindelse med, at ejendommen blev sat til salg. Samtidig anmodede skatteyderen om bindende svar på, om ejendommen ville kunne sælges skattefrit. Skatteyderen fik afslag på, at ejendommen kunne sælges skattefrit og førte derefter sagen videre til først Landsskatteretten og dernæst Byretten.

Ejendommen blev solgt i 2016.

Både Landsskatteretten efterfølgende Byretten vurderede, at ejendommen ikke kunne afstås skattefrit, jf. den særlige praksis på området.

Byretten fremhævede i deres begrundelse for dommen to forhold, nemlig at ejendommen ikke udelukkende havde været anvendt som fritidsbolig, som følge af udlejningen til skatteyderens mor, samt at det ikke var bevist, ejendommen havde været erhvervet med henblik på at fungere som fritidsbolig, da flexboligtilladelsen først blev indhentet i 2016.

Vores kommentarer

Det er vores vurdering, at i sådanne sager, hvor man ønsker at afstå en helårsbolig, der har været anvendt som fritidsbolig, kræves det, at man opfylder to objektive krav, jf. den særlige praksis på området.

For det første skal man kunne dokumentere, at ejendommen i hele ejerperioden udelukkende har været anvendt som fritidsbolig. Ejendommen må således ikke have været udlejet eller anvendt på anden vis.

For det andet skal man kunne dokumentere, at ejendommen er erhvervet med henblik på at fungere som fritidsbolig. Her kan vægte forhold såsom, at der er indhentet en flexboligtilladelse, jf. Byrettens begrundelse.

Det er nyt, at det tillægges betydning, at der skal være indhentet en egentlig flexboligtilladelse. Et sådan krav er ikke set i tidligere domme eller afgørelser.

Det er derfor vigtigt, forinden en helårsbolig erhverves med henblik på at skulle anvendes som fritidsbolig, og hvor det samtidig ønskes, at ejendommen på senere tidspunkt skal kunne afstås skattefrit, at ovenstående to forhold afklares og kan dokumenteres.

Generelt anbefaler vi, at der indhentes et bindende svar, forinden en ejendom ønskes solgt efter den særlige praksis for fritidsboliger. Det er væsentligt, at man kan dokumentere, at ejendommen reelt har været anvendt f.eks. i form af strømforbrug eller lign. i ejerperioden.

Beierholms Skatteafdeling står gerne til rådighed for en drøftelse af emnet.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share