Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forhøjet fradrag og skattekredit

Opmærksomheden på den skattemæssige behandling af forsknings- og udviklingsomkostninger bør være højere. Der er mulighed for at få skatteværdien udbetalt, ligesom der er adgang til forhøjede fradrag ifølge seneste ændringer.


Opmærksomheden på den skattemæssige behandling af forsknings- og udviklings-omkostninger bør være højere. Der er mulighed for at få skatteværdien udbetalt, ligesom der er adgang til forhøjede fradrag ifølge seneste ændringer.

Nedenfor har vi redegjort for reglerne, herunder de seneste ændringer.


Fradragsberettigede forsknings- og udviklingsomkostninger

Hvilke udgifter?

Virksomheder, der afholder forsknings- og udviklingsomkostninger, har fradrag for udgifterne i den skattepligtige indkomst.

De fradragsberettigede forsknings- og udviklingsomkostninger er udgifter til teknisk og videnskabelig udvikling af nye materialer, produkter og tjenesteydelser, produktionsmetoder og processer.

Det gælder også for udgifter, der afholdes, inden virksomheden er kommet i gang med at sælge sine produkter, altså i opstarts- og udviklingsfasen. For selskaber kan fradraget i disse tilfælde ske allerede i det år, udgiften er afholdt, mens der for personligt ejede virksomheder først er fradragsret, når virksomheden er kommet i gang med at sælge sine produkter.

Fradragsretten omfatter desuden udgifter til grundforskning, dvs. teknisk og videnskabelig forskning, der ikke nødvendigvis er umiddelbart anvendelig til praktiske formål, hvis de afholdes af en virksomhed, der er kommet i gang.

Fradragsretten omfatter løbende udgifter i virksomhedens eget regi, dvs. til løn af de relevante medarbejdere, lokaleleje, indkøb af materialer m.v., men også udgifter til indkøbt forskning, som udføres af andre samt udgifter til erhvervelse af patenter og knowhow.

Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt skibe, der anvendes til forskning og udvikling, kan straksafskrives efter reglerne i afskrivningsloven, dvs. at udgifterne kan fratrækkes fuldt ud i anskaffelsesåret. Virksomheden kan dog også i stedet vælge at saldoafskrive disse aktiver efter de almindelige regler herom.

Udgifter til anskaffelse af bygninger og installationer, der anvendes til forskning og udvikling, kan derimod kun afskrives efter de almindelige regler i afskrivningsloven.

Fradrag – nu eller fordelt over 5 år

Virksomheden kan selv bestemme, om den vil fratrække forsknings- og udviklingsomkostningerne fuldt ud i det år, de er afholdt, eller om fradragsretten skal fordeles med lige store årlige beløb over det år, de er afholdt og de følgende 4 år.


Forhøjet fradrag

For at fremme forsknings- og udviklingsaktiviteterne i danske virksomheder har Folketinget vedtaget at forhøje fradraget for disse udgifter. Finansieringsudgifter vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteterne berettiger ikke til forhøjet fradrag. Udgifter til erhvervelse og registrering af patenter og erhvervelse af knowhow omfattes heller ikke af det forhøjede fradrag.

Det forhøjede fradrag, som indføres gradvist i årene 2018-2026, er således:

Udgiften afholdt i

Fradrag i % af udgiften

2018 og 2019

101,5%

2020

103%

2021 og 2022

105%

2023, 2024 og 2025

108%

2026 og efterfølgende år

110%

Fradragsprocenten afhænger af, hvilket år udgiften er afholdt, og gælder uanset om udgifterne fradrages fuldt ud i det år, de er afholdt, eller om de fordeles over det år, de er afholdt og de følgende 4 år.

Forhøjelsen indebærer således, at hvis en virksomhed i 2018 eller 2019 har afholdt fradragsberettigede udgifter til forskning og udvikling på DKK 1.000.000, så har virksomheden fradrag for DKK 1.015.000. Den tilsvarende udgift, der afholdes i 2026 eller et senere år, indebærer et fradrag på DKK 1.100.000.

Anskaffelsessummen for maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt skibe, der anvendes til forskning og udvikling forhøjes tilsvarende, uanset om anskaffelsessummen straksafskrives i anskaffelsesåret, eller saldoafskrives efter de almindelige regler herom. Forhøjelsen afhænger også her af, i hvilket år anskaffelsen er sket.

Har en virksomhed i 2018 eller 2019 anskaffet driftsmateriel, der anvendes til forskning og udvikling for DKK 1.000.000, så udgør afskrivningsgrundlaget DKK 1.015.000, uanset om udgiften straksafskrives eller saldoafskrives. Den tilsvarende anskaffelse i 2026 eller et senere år resulterer i et straksfradrag/afskrivningsgrundlag på DKK 1.100.000.


Skattekredit – godtgørelse af underskud

Virksomheder, der afholder udgifter til forskning og udvikling, har mulighed for at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra sådanne aktiviteter - den såkaldte skattekreditordning. Finansieringsudgifter samt udgifter til erhvervelse og registrering af patenter og erhvervelse af knowhow berettiger dog ikke til udbetaling af skattekredit.

Hvilke virksomheder?

Denne mulighed gælder for selskaber.

For personligt ejede virksomheder forudsætter skattekreditten, at ejeren af virksomheden anvender virksomhedsordningen.

Beregning af skattekredit

Hvis en sådan virksomhed i et år har underskud, så har den mulighed for at få udbetalt et beløb, der beregnes som 22% af underskuddet fra Skattestyrelsen. De underskud, der beregnes skattekredit af, kan ikke samtidig modregnes i anden indkomst og kan heller ikke fremføres til modregning i senere år.

Skattekreditten har dog to begrænsninger:

1. Der kan kun ske udbetaling med 22% af den del af årets underskud, der stammer fra de fratrukne forsknings- og udviklingsomkostninger, dvs. hvor der er foretaget straksfradrag for udgifter til forskning og udvikling, herunder de anskaffelsessummer for driftsmateriel, der straksafskrives efter afskrivningslovens regler. Finansieringsomkostninger vedrørende forsknings og udviklingsaktiviteterne medregnes ikke.

Denne begrænsning kan illustreres med følgende eksempler:

 
Eksempel 1

 

DKK

Årets skattemæssige underskud

-10.000.000

Årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

-6.000.000

Grundlag for udbetaling af skattekredit

-6.000.000

Skattekredit til udbetaling (22%)

1.320.000

Restunderskud til fremførsel (10.000.000 – 6.000.000)

-4.000.000

Eksempel 2

 

DKK

Årets skattemæssige underskud

-6.000.000

Årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

-10.000.000

Grundlag for udbetaling af skattekredit

-6.000.000

Skattekredit til udbetaling (22%)

1.320.000

Restunderskud til fremførsel (6.000.000 – 6.000.000)

0

2. Der kan hvert år højst ske udbetaling af skatteværdien af underskud på 25 mio. DKK, dvs. udbetaling med 5,5 mio. DKK. Grænsen gælder samlet for sambeskattede selskaber og samlet for selskaber, der beherskes af den samme hovedaktionær. Hvis indkomståret er under 12 måneder, reduceres den maksimale udbetaling af skattekredit efter forholdet mellem indkomstårets længde og 12 måneder. Eks. er maksimalbeløbet ved et indkomstår på 6 måneder reduceret til 12,5 mio. DKK.

Denne begrænsning kan illustreres med følgende eksempel:

Eksempel 3

 

DKK

Årets skattemæssige underskud

-30.000.000

Årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

-30.000.000

Grundlag for udbetaling af skattekredit

-25.000.000

Skattekredit til udbetaling (22%)

5.500.000

Restunderskud til fremførsel (30.000.000 – 25.000.000)

-5.000.000

Skattekredit og forhøjet fradrag

Udbetaling af skattekredit kan kun ske med et beløb, svarende til de afholdte omkostninger.

Forhøjelsen af fradraget, som er beskrevet ovenfor, medfører derfor ikke en forhøjelse af skattekreditten.
Dette kan illustreres med følgende eksempel:

 
Eksempel 4

 

2018

DKK

Årets skattemæssige resultat før fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

 

0

Årets afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger

-5.000.000

Årets fradrag (101,5% af de afholdte udgifter)

-5.075.000

Årets skattemæssige underskud

-5.075.000

Grundlag for udbetaling af skattekredit (faktisk afholdte udgifter)

-5.000.000

Skattekredit til udbetaling (22%)

1.100.000

Restunderskud til fremførsel (5.075.000 – 5.000.000)

-75.000

Hvornår anmoder man om skattekredit?

Anmodning om udbetaling af skattekredit skal indgives til Skattestyrelsen samtidig med selvangivelsen for det pågældende år.

Hvis man ikke overholder fristen, så er det muligt efterfølgende at anmode om udbetaling af skattekredit inden for de almindelige genoptagelsesfrister, dvs. at anmodning for et indkomstår skal være indgivet til Skattestyrelsen inden 1. maj i det 4 år efter indkomstårets udløb. Eksempelvis skal anmodning om genoptagelse og udbetaling af skattekredit for indkomståret 2015 være indsendt til Skattestyrelsen inden den 1. maj 2019.

Udbetaling af skattekredit

Udbetaling af skattekreditten sker samtidig med udbetaling af overskydende skat for året, dvs. i november i det følgende år.

Inden udbetaling af skattekreditten modregnes virksomhedens skatte-, moms og afgiftsrestancer inkl. morarenter.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakt din revisor eller skatteafdelingen.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Læs også

Styrk din virksomheds likviditet med Skattekreditordningen.

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share