Finansloven 2019

Ændringer for skat, moms og afgifter. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter.

Permanent forhøjet befordringsfradrag i udkantskommunerne

De i dag 25 udkantskommuner kan se frem til regeringens og Dansk Folkepartis aftale om finansloven for 2019. Aftaleparterne vil gøre det i dag forhøjede befordringsfradrag for kørsel over 120 km i de valgte udkantskommuner permanent. Det betyder, at pendlere i de omfattede udkantskommuner vil kunne fradrage kørsel over 120 km med DKK 1,98/km. For pendlere i andre kommuner halveres satsen efter de første 120 km.


Ydermere sker der en udvidelse af de i dag 25 udkantskommuner med 10 småøer, Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø. Derved er alle 27 ikke-brofaste småøer omfattet.


Nyt fradrag for overnatning for øboere i udkantskommunerne

Regeringen vil herudover indføre et nyt fradrag på DKK 200 pr. overnatning til de pendlere, som bor på en ikke-brofast ø i de 25 udkantskommuner eller de ovennævnte 10 småøer og ikke kan komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem hjem og arbejde.


Brofradrag – Kronprinsesse Marys bro

I dag har pendlere ret til et fradrag for kørsel over Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Nu indføres der et tilsvarende fradrag for passage af Kronprinsesse Marys bro (Frederikssund). Fradragets størrelse er endnu ikke fastlagt.


 
Selvejende institutioner

Vilkår for skattefritage selvejende institutioner for ældre, handicappede og udsatte samt almennyttige institutioner og foreninger på kultur- og idrætsområdet skal forbedres, ligesom den administrative belastning skal mindskes. Det skal være en betingelse for skattefritagelsen, at overskuddet alene kan anvendes til institutionens formål.


Lempet elvarmeafgift til sommerhuse

Elvarmeafgiften til helårsboliger er lempet i forbindelse med energiaftalen. Med finanslovsaftalen udvides ordningen, så lempelsen fremadrettet også gælder for sommerhuse, der dermed ligestilles med helårsboliger. Lempelsen får virkning fra den 1. februar 2019.


Nedsættelse af satsen for lystfartøjsforsikringsafgiften

Lystfartøjsforsikringsafgiften nedsættes fra 1,34% til 1%. Dermed tilbagerulles stramningen fra 2013, så det bliver billigere at forsikre lystfartøjer. Lempelsen får virkning fra den 1. februar 2019.


Afskaffelse af foderfosfatafgiften

Foderfosfatafgiften afskaffes for at forbedre vilkårene for landbruget. Endvidere vil den nye fosforregulering indebære skærpede miljøkrav, der kan overflødiggøre fosforafgiften. Afskaffelsen sker den 1. juli 2019.


 
Lempelse af hotellers rumvarmeafgift

Beskatningen af rumvarme i forbindelse med udlejning af værelser og lignende inden for hotelsektoren og tilsvarende sektorer lempes. Tilsvarende lempes afgiften for el til opvarmning. Dermed sidestilles hoteller med øvrige momsregistrerede erhverv. Ændringen får virkning fra den 1. januar 2020.


Lempelse af ølafgift og vinafgift

Ølafgiften nedsættes med 13% og vinafgiften med 3%, bl.a. for at reducere grænsehandelen og skabe øget omsætning i danske butikker – ikke mindst i grænselandet. Øl- og vinafgifterne nedsættes fra den 1. april 2019.


Afskaffelse af registreringsafgift på fly

Afgiften for registrering af ejerrettigheder over fly og afgiften for registrering af panterettigheder i fly afskaffes. Det vil reducere omkostningerne til at registrere fly i Danmark og ligestille vilkårene for registrering af fly i Danmark, Norge og Sverige. Afskaffelsen sker den 1. april 2019.


Afslutning

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share