Fertilitetsbehandling - momsfritaget

Behandlingskravet anses fremover altid for opfyldt

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, som ændrer dansk praksis for moms i forbindelse med fertilitetsbehandling. Fertilitetsbehandlinger er nu altid omfattet af momsfritagelsen, uanset hvem behandlingsydelserne leveres til.


Momsfritagne sundhedsydelser

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 fritager hospitalsbehandling, læge- og tandlægevirksomhed samt anden egentlig sundhedspleje for moms.

For at være omfattet af momsfritagelsen skal sundhedsydelserne leveres af en person med en anerkendt lægefaglig uddannelse. Herudover skal ydelserne have til formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Er disse betingelser opfyldt, vil sundhedsydelsen være omfattet af momsfritagelse.


Hidtidig praksis i Danmark

Fertilitetsbehandling har efter hidtidig dansk praksis kun været momsfritaget, såfremt der efter en lægefaglig vurdering er overvejende sandsynlighed for infertilitet hos den kvinde (eller det heteroseksuelle par), der behandles.

Efter hidtidig dansk praksis har fertilitetsbehandling af enlige kvinder samt lesbiske par således som udgangspunkt været omfattet af momspligt. Det skyldes, at fertilitetsbehandlingen i disse to situationer ikke opfylder betingelserne for momsfritagne sundhedsydelser, idet behovet for behandling ikke udspringer af en sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed.


Praksis fremadrettet

Hidtidig praksis har vist sig at være i strid med de EU’s regler om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af bl.a. køn, race og seksuel orientering.
 
Hvis den hidtidige praksis opretholdes, vil dette medføre en indirekte forskelsbehandling, idet flere heteroseksuelle par end enlige kvinder og lesbiske par vil modtage momsfri behandling mod barnløshed. Det skyldes dels det forhold, at enlige kvinder og lesbiske par almindeligvis ikke bliver undersøgt for infertilitet, og dels det forhold at en fertilitetsbehandling af enlige kvinder og lesbiske par ikke altid skyldes infertilitet. For at imødegå denne forskelsbehandling ændrer Skattestyrelsen derfor dansk praksis.

Fertilitetsbehandling anses nu altid som behandling af en person med det formål, at en kvinde, som ellers måtte forvente at forblive barnløs, faktisk får et barn. Dette gælder, uanset om behandlingen sker over for heteroseksuelle par, enlige kvinder eller lesbiske kvinder. Behandlingen vil derfor i alle situationer opfylde kravene for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.


Genoptagelse

Hvis hidtidig praksis samlet set har været til ugunst for virksomheder, som har solgt fertilitetsbehandlingsydelser med moms, er det muligt at anmode om genoptagelse af momstilsvaret.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse kan ske fra og med 24. juni 2014. Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal være modtaget hos Skattestyrelsen senest d. 16. juli 2019.


Vores bemærkninger

Vi anbefaler naturligvis, at fertilitetsklinikker og tilsvarende virksomheder, som i perioden juni 2014 til d.d. har leveret ydelser i form af fertilitetsbehandling, hvoraf der er opkrævet moms, undersøger, om de har et krav mod Skattemyndighederne. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at momsfritagne sundhedsydelser som udgangspunkt er omfattet af lønsumsafgiftspligt.

Kontakt gerne Beierholms skatteafdeling, såfremt nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share