Eksportmedarbejderfradrag

HUSK erklæring skal indsendes samtidigt med selvangivelsen

Har man glemt et fradrag eller opdager man en fejl på årsopgørelsen, kan man få genoptaget sin skatteansættelse indtil 1. maj i det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb.

Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvis man har glemt at medtage eksportmedarbejderfradraget på selvangivelsen eller glemt at fremsende erklæringen fra arbejdsgiveren inden selvangivelsesfristen for det aktuelle indkomstår.

Eksportmedarbejderfradrag

Medarbejdere, som er på rejse for en dansk arbejdsgiver, og som udfører arbejde i udlandet, kan få et særligt fradrag for eksportmedarbejdere.

Eksportmedarbejderfradraget udgør DKK 55 pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og DKK 140 pr. påbegyndt døgn uden for Vesteuropa.

Medarbejderen er berettiget til eksportfradraget, selvom der er udbetalt skattefri godtgørelse eller taget fradrag for kost og logi.

Eksportfradraget er omfattet af reglerne om øvrige lønmodtagerudgifter, og derfor er der kun fradrag for den del af fradraget, der overstiger bundfradraget på DKK 6.100 (2018).

Betingelser for eksportmedarbejderfradraget

Der er en række betingelser som skal være opfyldte, for at medarbejderen er berettiget til eksportmedarbejderfradrag:

  • Arbejdet skal udføres for en dansk arbejdsgiver i udlandet for at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller for at opfylde sådanne aftaler
    - Fradraget kan ikke gives til medarbejdere, der forestår transport af varer m.v. (administration) eller er medlemmer af et selskabs direktion eller bestyrelse, bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter
  • Opholdet i udlandet skal vare 2 måneder uafbrudt eller i mindst 100 døgn sammenlagt inden for et indkomstår
    - Kun ophold, som har varet i mindst 24 timer, kan regnes med, men efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn
  • Det er også en betingelse, at der sendes en erklæring fra arbejdsgiveren til Skattestyrelsen om karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes varighed og lønindkomsten under udlandsopholdene
    - Erklæringen skal sendes inden selvangivelsesfristens udløb.

Præcisering af praksis

Skattestyrelsen har for nyligt oplyst, at en eksportmedarbejder, som ikke havde indsendt arbejdsgiverens erklæring til Skattestyrelsen inden selvangivelsesfristen, ikke var berettiget til fradraget.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at erklæringen indsendes inden selvangivelsesfristen.

Det anbefales, at erklæringen sendes til Skattestyrelsen via skattemappen, således der er dokumentation for, at den er rettidig indsendt.

Afsluttende bemærkninger

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share