Ejendomsvurderinger

Mulighed for genoptagelse af tidligere års ejendomsvurderinger


Vi har på det seneste modtaget en del henvendelser vedrørende ejendomsvurderinger, som af kunderne skønnes at være for høje. Vi giver her en kort redegørelse for de gældende regler for genoptagelse af ejendomsvurderinger, så du kan være helt skarp på, hvornår det er  muligt at genoptage.


Kun faktuelle fejl

Der kan på nuværende tidspunkt kun ske genoptagelse af ejendomsvurderingen, hvis den er udarbejdet på et fejlagtigt grundlag som følge af forkert eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

Der kan derimod ikke søges genoptagelse, blot fordi det f.eks. skønnes, at kvadratmeterprisen på jord eller bygninger er sat for højt.


Hvad med fejl i skønsgrundlaget?

Forhold, som er en del af det vurderingsmæssige skøn, kan ikke genoptages. Dette må afvente, at det nye vurderingssystem træder i kraft.

Samtidig med vedtagelsen af det nye vurderingssystem, blev det vedtaget, at det eksisterende vurderingssystem skulle ”suspenderes”, indtil det nye vurderingssystem er kommet på plads.

Efter 2011 er vurderingerne videreført uændret (med en mindre pristalsregulering), dog således at der er foretaget omvurdering, hvis der er ændret på grundens areal (f.eks. tilkøb eller frasalg af jordareal) eller på bygningsarealet (f.eks. tilbygninger eller nybyggeri).

Det blev indarbejdet i lovændringen, at hvis der i det nye vurderingssystem fremkommer en ejendomsvurdering, som er lavere end den videreførte ejendomsvurdering, så kan man til den tid også klage tilbage til 2011 – og det er da også muligt, at Vurderingsstyrelsen af egen kraft regulerer ejendomsvurderingerne tilbage til 2011.


Ekstraordinær genoptagelse

Muligheden for almindelig genoptagelse omfatter pt. vurderingerne for 2015, 2016 og 2017.

Vurderinger for tidligere år end ovenstående kan pt. kun genoptages ekstraordinært – og ud over at der skal være tale om fejl i objektivt konstaterbare faktiske forhold, er det en betingelse, at en ændring for den faktuelle fejl medfører en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien (hvis klagen alene vedrører grundværdien) på mere end 20%.


Familieoverdragelser – pas på faktuelle fejl

Når fast ejendom overdrages inden for familien, søger vi oftest at lægge handelsprisen inden for rammerne af ”værdiansættelsescirkulæret”, dvs. seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15%.

Der findes righoldig praksis, som underbygger, at der ved overdragelser i levende live kan støttes ret på værdiansættelsescirkulæret, når vurderingen er foretaget på et korrekt retligt grundlag. Ved udlodning af ejendom fra et dødsbo kan der være ”særlige omstændigheder” ved boets afvikling, som kan bevirke, at værdiansættelsescirkulære ved udlodningen ikke kan bruges.

Det er vores erfaring, at kommunerne i disse dage har travlt med at opdatere BBR, med henblik på at sikre at nye ejendomsvurderinger foretages på et fuldstændigt grundlag. Det betyder, at der nu i BBR kan fremkomme ”nye bygninger”, som er opført i tidligere år, men som ikke tidligere har været i BBR (og derfor heller ikke tidligere har indgået i den offentlige ejendomsvurdering).

Derfor er det ved familieoverdragelser altid en god ide at afstemme, at BBR rummer alle bygninger og anlæg på ejendommen – og herefter kontakte Vurderingsstyrelsen og sikre, at ejendomsvurderingen rummer de samme bygninger og anlæg.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share