Beskatningsgrundlag - fri bil

Pas på beskatningsgrundlaget ved fri bil. Det kan være for godt til at være sandt

Beskatningsgrundlaget ved opgørelsen af fri bil skal tage udgangspunkt i nyvognsprisen, såfremt bilen har været indregistreret i under 36 måneder.

I en netop offentliggjort dom er fortolkningen af begrebet ”nyvognsprisen” behandlet, og dommen illustrerer vigtigheden i at forholde sig kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses ved erhvervelse af en fri bil.

Der ses i praksis eksempler på erhvervelser af biler med meget lave beskatningsgrundlag i forhold til den pris, som faktisk betales for bilen, hvilket kan være for godt til at være sandt.

Konsekvenserne af et forkert beskatningsgrundlag kan være store, og uden man er opmærksom herpå, kan et godt ”tilbud” blive uventet dyrt.


Den aktuelle dom

I SKM 2018.331 BR stadfæster Byretten i Roskilde Landskatterettens afgørelse vedr. fortolkningen af begrebet ”nyvognsprisen” i relation til, hvilken værdi, som skal anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.

En skatteyder (aktionær) havde via sit selskab erhvervet og fået stillet en Mercedes Benz E 350 til rådighed, hvilket var ubestridt i sagen.

Forhandleren havde inden salget til selskabet anskaffet bilen fra importøren og havde haft bilen stillet til rådighed for en medarbejder ansat hos forhandleren. Der var opgjort en ”kundepris” på DKK 467.072, som var blevet anvendt ved afgiftsberigtigelsen.

Bilen blev solgt fra forhandleren til skatteyderens selskab for DKK 860.000, og bilen havde kørt 24.000 km ved erhvervelsen fra forhandleren.

Skatteyderen var blevet oplyst, at beskatningsgrundlaget udgjorde DKK 467.072, svarende til den pris, som var blevet anvendt ved afgiftsberigtigelsen.

SKAT anfægtede dog dette beskatningsgrundlag, da de vurderede, at nyvognsprisen skulle fastsættes til anskaffelsesprisen på DKK 860.000 (nyvognsprisen) og ikke den pris, der var anvendt ved afgiftsberigtigelsen mellem importøren og forhandleren.

I sagen indgår en længere drøftelse af, om det er værdien ved afgiftsberigtigelsen, værdien ved salg fra forhandleren (efter 1. indregistrering) eller den reelle nyvognspris på bilen, som skal anses for ”nyvognsprisen” og derved danne grundlag opgørelsen af fri bil.

Byretten anfører i deres afgørelsen af sagen, at ”nyvognsprisen” må forstås ”… som den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt”.

Derved udgør beskatningsgrundlaget i sagen DKK 860.000, hvilket er udtryk for, at det er den reelle nyvognspris til slutbrugeren, som skal anvendes – og ikke værdien ved afgiftsberigtigelsen eller handelsværdien på tidspunktet for salget fra forhandleren.

Det bør bemærkes, at SKAT i sagen anfører, at prisen på DKK 860.000, over 1 år efter bilen første gang blev indregistreret, formentlig er udtryk for, at bilen har været over 1 mio. DKK værd på indregistreringstidspunktet, men at der ved fastsættelse af værdien er taget højde for nedslag af evt. eftermonteret udstyr. Dette må anses som en venlighedsbetragtning, hvilket også underbygges af Landskatterettens afgørelse i sagen.


Vores vurdering

Dommen bidrager til fortolkningen af, hvad der skal forstås ved begrebet ”nyvognsprisen”, herunder at begrebet ikke skal fortolkes ud fra værdien ved afgiftsberigtigelsen eller ved handel mellem importør og forhandler, men alene ud fra, hvad en slutbruger vil skulle betale for bilen som ny ved 1. indregistrering.

Der er efter vores vurdering ikke tale om en stramning af begrebet, nærmere en præcisering af begrebet.

Dommen er en påmindelse om, at det vigtigt at forholde sig meget kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses fra forhandlerens side. Det er selskabet og i sidste ende skatteyderen, som har fået stillet fri bil til rådighed, som et forkert oplyst/opgjort beskatningsgrundlag har betydning for.

Budskabet må være, at et meget lavt beskatningsgrundlag sammenholdt med bilens reelle anskaffelsessum kan være for godt til at være sandt.

Vi anbefaler derfor, at såfremt det oplyste beskatningsgrundlag afviger fra nyvognsprisen på bilen, bør der modtages dokumentation for opgørelsen heraf fra forhandleren og ske en drøftelse med din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Såfremt du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling eller din revisor.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share