Afskaffelse af IVSer

- og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er. Lovforslaget er nu vedtaget af Folketinget.

Det tidligere fremsatte lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af minimumskapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra DKK 50.000 til fremadrettet DKK 40.000 er nu vedtaget af Folketinget.

Lovændringerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, hvilket forventes at ske om ganske få dage.

Eksisterende IVS’er får lov til at fortsætte, men kun i en overgangsperiode på 2 år efter, at lovændringerne er trådt i kraft. Eksisterende IVS’er skal inden for denne overgangsperiode omregistreres til ApS’er – ellers vil de blive tvangsopløst.

Nedenfor kan du læse mere om lovændringerne.

HENT PRINTVENLIG PDF af nyhedsbrevet

Afskaffelse af IVS’er

Lovændringerne indebærer som nævnt en afskaffelse af IVS’er.

Dette indebærer, at det – når lovændringerne træder i kraft – ikke længere vil være muligt at stifte nye IVS’er. Dette gælder, uanset om IVS’et stiftes i forbindelse med en ”almindelig” stiftelse eller i forbindelse med en fusion eller spaltning.

Eksisterende IVS’er får lov til at fortsætte, men kun i en overgangsperiode på 2 år efter, at lovændringerne er trådt i kraft. Eksisterende IVS’er skal inden for denne overgangsperiode lade sig omregistrere til ApS’er. Dette kræver bl.a., at kapitalen udgør mindst DKK 50.000 og fremadrettet DKK 40.000 og som udgangspunkt også, at der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor.

Eksisterende IVS’er, der – når overgangsperioden er udløbet – ikke opfylder betingelserne for omregistrering, kan af Erhvervsstyrelsen sendes til tvangsopløsning ved skifteretten, og det må i praksis forventes, at sådanne IVS’er relativt hurtigt vil blive sendt til tvangsopløsning.

Et eksisterende IVS, der inden for overgangsperioden bliver sendt til tvangsopløsning, f.eks. på grund af manglende indberetning af årsrapport eller manglende registrering af reelle ejere, skal i forbindelse med en eventuel genoptagelse lade sig omregistrere til et ApS, hvilket bl.a. indebærer, at kapitalen skal være eller bringes op på mindst DKK 40.000. Ellers kan IVS’et ikke genoptages.

Som nævnt kræver en omregistrering af et IVS til et ApS som udgangspunkt, at der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor. Lovændringerne indebærer imidlertid, at reglerne for omregistrering af IVS’er til ApS’er lempes en smule. Hidtil har en omregistrering af et IVS til et ApS altid krævet, at der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor, hvor revisor skal erklære sig om, at kapitalen udgør mindst DKK 50.000 og fremadrettet DKK 40.000. Fremadrettet er der ikke længere krav om en sådan erklæring, forudsat at følgende betingelser alle er opfyldt:

  • IVS’ets seneste årsregnskab skal udvise en selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen, på mindst DKK 40.000
  • Årsregnskabet skal være forsynet med en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikationer af konklusionen (forbehold)
  • Årsregnskabets balancedag må ikke ligge tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering
  • Det centrale ledelsesorgan, dvs. direktionen (medmindre IVS’et undtagelsesvist har en bestyrelse), skal senest samtidig med, at beslutningen om omregistrering registreres eller anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen, offentliggøre en erklæring om, at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet
  • Årsregnskabet skal være godkendt på generalforsamlingen forud for beslutningen om omregistrering.

Sidst i nyhedsbrevet besvares nogle praktiske spørgsmål vedrørende IVS’er.

Nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er

Ud over afskaffelse af IVS’er indebærer lovændringerne som nævnt også en nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er fra DKK 50.000 til fremadrettet DKK 40.000.

Denne nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er svarer forholdsmæssigt til den nedsættelse af minimumskapitalkravet for aktieselskaber (A/S) og partnerselskaber (P/S) fra DKK 500.000 til DKK 400.000, der blev gennemført med virkning pr. 1. juli 2018.

Nedsættelsen af minimumskapitalkravet for ApS’er giver naturligvis mulighed for, at nye ApS’er kan stiftes med en selskabskapital på DKK 40.000 i stedet for DKK 50.000.

Det giver imidlertid også mulighed for, at eksisterende ApS’er med en selskabskapital på f.eks. DKK 50.000 kan nedsætte selskabskapitalen til DKK 40.000, hvis dette ønskes. En eventuel kapitalnedsættelse skal følge de almindelige regler om kapitalnedsættelse.

Nogle praktiske spørgsmål vedrørende IVS’er

Nedenfor besvares følgende praktiske spørgsmål vedrørende IVS’er:

  • Hvad hvis jeg har et IVS, som jeg gerne vil beholde?
  • Hvad hvis jeg har et IVS, som jeg ikke længere har brug for?
  • Hvad hvis jeg er iværksætter, men (endnu) ikke har et IVS?

Hvad hvis jeg har et IVS, som jeg gerne vil beholde?

Hvis du i dag har et IVS, som du gerne vil beholde, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for dette. Dog skal IVS’et omregistreres til et ApS senest 2 år efter, at lovændringerne er trådt i kraft.

Omregistrering af IVS’et til et ApS kræver bl.a., at kapitalen udgør mindst DKK 40.000, og som udgangspunkt også at der udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor. Hvis kapitalen ikke udgør mindst DKK 40.000, skal den bringes op på mindst dette beløb. Ellers kan IVS’et ikke omregistreres til et ApS. Dette kan f.eks. ske ved, at du som ejer tilføjer de nødvendige midler til selskabet. Hvis kapitalen på mindst DKK 40.000 kan tilvejebringes ved, at selskabet senest 2 år efter, at lovændringerne er trådt i kraft, giver tilstrækkeligt overskud til, at kapitalen udgør mindst DKK 40.000, er dette naturligvis også en mulighed.

Hvis kapitalen ikke udgør mindst DKK 40.000 senest 2 år efter, at lovændringerne er trådt i kraft, kan IVS’et ikke omregistreres til et ApS, og selskabet vil blive tvangsopløst.

Din revisor kan hjælpe dig med at omregistrere dit IVS til et ApS.

Hvad hvis jeg har et IVS, som jeg ikke længere har brug for?

Hvis du i dag har et IVS, som du ikke længere har brug for, f.eks. fordi IVS’et ikke giver overskud, og der heller ikke er realistisk udsigt til, at IVS’et fremadrettet vil komme til at give overskud, kan IVS’et opløses. Dette kan ske på flere forskellige måder.

Hvis IVS’et er solvent, hvilket vil sige, at egenkapitalen er positiv, kan du selv træffe beslutning om opløsning af IVS’et. Dette kan ske på to måder:

  • Enten ved en såkaldt likvidation, som er den ”tungeste” måde at opløse et IVS på. Til gengæld hæfter du – efter at IVS’et er opløst – ikke for eventuelle krav mod IVS’et, der senere måtte dukke op
  • Eller ved en såkaldt opløsning ved betalingserklæring, som er den ”letteste” måde at opløse et IVS på. Til gengæld hæfter du – efter at IVS’et er opløst – for eventuelle krav mod IVS’et, der senere måtte dukke op.

Risikoen for, at der – efter at IVS’et er opløst – dukker yderligere krav op, er en konkret vurdering, der bl.a. afhænger af, hvilken eller hvilke aktiviteter der har været udøvet i IVS’et.

Det er under alle omstændigheder en betingelse for, at et IVS kan opløses ved likvidation eller betalingserklæring, at alle kreditorer, som du har kendskab til, er betalt.

Hvis IVS’et ikke er solvent, hvilket vil sige, at egenkapitalen er negativ, kan du ikke selv træffe beslutning om opløsning af IVS’et. I nogle situationer kan et IVS, der ikke er solvent, dog gøres solvent. Hvis du som ejer f.eks. har ydet lån til eller afholdt omkostninger for dit IVS, og du derfor har et tilgodehavende på dit IVS, kan dette f.eks. ske ved, at du eftergiver dette tilgodehavende.

Hvis et IVS – solvent eller ej – f.eks. ikke indsender årsrapport eller hos Erhvervsstyrelsen ikke har registreret den ledelse, der er påkrævet, bliver selskabet tvangsopløst af skifteretten på foranledning af Erhvervsstyrelsen.

Din revisor kan hjælpe dig med at opløse dit IVS, hvis du måtte ønske dette. Din revisor kan i den forbindelse hjælpe dig med at vurdere, hvilken opløsningsmåde der er den mest hensigtsmæssige for dig.

Hvad hvis jeg er iværksætter, men ikke har nået et få et IVS?

Når lovændringerne er trådt i kraft, er det ikke længere muligt at stifte nye IVS’er.

Som iværksætter kan du imidlertid sagtens drive din virksomhed i en anden virksomhedsform end et IVS, hvilket mange iværksætterede også gør i dag. Det kunne være som en personligt ejet virksomhed eller som et ApS, der fremadrettet vil kunne stiftes med en selskabskapital på DKK 40.000.

Din revisor kan hjælpe dig med at vurdere, hvilken virksomhedsform der er den rigtige for dig.

Kontakt os

Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende lovændringerne eller dit IVS, står vi naturligvis til rådighed.

HENT PRINTVENLIG PDF af nyhedsbrevet

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share