Momsfritagelse af personlig træning

Herunder tillægsydelser i form af bl.a. måling og vejning af deltagerne

Skatterådet har i SKM 2018.470 SR bekræftet, at personlige træningsforløb, der, udover undervisning i legemsøvelser, også indeholder enkelte tillægsydelser, er momsfritaget som undervisning.

Det bindende svar ændrer dermed en praksis i Skattestyrelsen, hvor tillægsydelser ikke blev accepteret som biydelser til det momsfritagne træningsforløb.


Sagen kort

En uddannet personlig træner, som endvidere er uddannet lægeeksamineret massør og kostvejleder, påtænker at udbyde personlige træningsforløb rettet mod privatpersoner.

Undervisningsforløbene kan være tilrettelagt enten som én-til-én træning (individuel personlig træning) eller som holdundervisning med flere deltagere.

Undervisningsforløbet vil, udover selve undervisningen, indeholde enkelte tillægsydelser.

Der er tale om 3 typer af træningspakker, og tillægsydelserne varierer alt efter, hvilken træningspakke der vælges.

Det er hensigten, at der skal opkræves ét samlet vederlag for de pågældende undervisningsforløb inkl. tillægsydelserne.

Forløbene vil indeholde:

  • Opstartsseance med præsentation af deltagerne, kort oplæg om kostens indvirkning på træningen, generel ikke-individuel tilpasset kostplan, måling og vejning af deltagerne samt 60 min. styrketræning
  • Herefter forløb med 1-2 ugentlige træninger i 10 uger, hvor undervisningen altid foregår under fysisk tilstedeværelse af såvel deltager som den personlige træner. Endvidere adgang til en lukket motivationsgruppe på Facebook
  • Afslutningsseance med måling og vejning af den enkelte deltager.


Skatterådets bindende svar

Skatterådet bemærker, at 7 betingelser skal være opfyldt, for at undervisningen kan anses for momsfritaget:

1. Der skal være et lærer/elev-forhold

2. Der skal være tale om undervisning af enkeltpersoner eller undervisning af hold

3. Underviseren skal have tilstrækkelige kvalifikationer til at undervise

4. Der skal undervises i et fag eller et nærmere afgrænset emne

5. Undervisningen skal have et indhold og et niveau svarende til undervisning på momsfritagne skoler eller universiteter

6. Der skal foreligge en plan for undervisningen

7. Der skal være et væsentligt element af undervisning i træningen.

Undervisningen

Skatterådet kommer i det bindende svar frem til, at alle ovenstående 7 betingelser efter en konkret vurdering er opfyldt.

Da undervisningen er rettet mod privatpersoner, er undervisningen derfor momsfritaget.

Tillægsydelserne

Skatterådet bemærker i det bindende svar, at tillægsydelserne i form af kostoplæg, generel kostplan, måling, vejning samt adgang til Facebook-gruppe er omfattet af momsfritagelse, såfremt de er biydelser til den momsfritagne undervisning.

Skatterådet konkluderer i sagen, at den generelle kostvejledning, herunder den generelle kostplan, har til hovedformål at motivere deltagerne til at intensivere træningen. Disse tillægsydelser er således primært medvirkende til, at deltagerne kan opnå de bedst mulige resultater i forbindelse med træningen. Tillægsydelserne udgør derfor ikke et mål i sig selv, men er et middel til at udnytte den momsfritagne hovedydelse – dvs. undervisningen.

Skatterådet lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at kostvejledningen- og planen ikke er individuelt tilpasset den enkelte.

Skatterådet konkluderer også, at den valgfrie vejning og måling samt adgang til Facebook-gruppen ligeledes er biydelser til den momsfritagne undervisningsydelse, hvorfor også disse tillægsydelser er momsfritaget.

Skatterådet bemærker endvidere, at de pågældende ydelser er momspligtige, såfremt de leveres med gevinst for øje til virksomheder eller institutioner.


Vores bemærkninger

Vi er enige i konklusionen i det bindende svar, herunder at den momsmæssige behandling af tillægsydelserne skal vurderes ud fra en betragtning om hoved- og bi-ydelser.

Det er i de seneste år blevet populært, at privatpersoner benytter sig af personlige trænere i forbindelse med ønsket om et optimalt træningsforløb.

Det bindende svar bidrager til en afklaring af den momsmæssige behandling af de ydelser, som personlige trænere udbyder. Der er dog fortsat mange forskellige typer af tillægsydelser, som kan indgå i et personligt træningsforløb, som det bindende svar ikke tager stilling til.

Det er i den forbindelse vigtigt at være bevist om, at eventuel momsfritagelse af tillægsydelser, som isoleret set er momspligtige, altid skal foretages ud fra en konkret vurdering af samtlige forhold.

Når en personlig træner sælger momsfritagne undervisningsydelser, herunder momsfrie tillægsydelser, vil aktiviteten som udgangspunkt være omfattet af lønsumsafgiftspligt.

Kontakt gerne Skatteafdelingen, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share