Moms, regelændringer pr. 1. januar 2020

Få overblik over de kommende ændringer af momsreglerne for bl.a. udtagning, kædehandler og konsignationslagre

Regeringen har fremsat forslag (L21 og L27, Samling 2019-20) om adskillelige ændringer på momsområdet. En del af ændringerne vedtages med stor sandsynlighed med ikrafttrædelse allerede 1. januar 2020. 

Ændringer pr. 1. januar 2020

De ændringer, der står til at træde i kraft den 1. januar 2020, følger primært af kommende EU-momsreform, som løbende skal implementeres i den danske momslov. I denne omgang kommer der nye regler for:

 • Konsignationslagre – Reglerne lempes, så sælger under særlige betingelser kan undgå momsregistrering i det land, hvor varerne oplagres 
 • Kædehandel – EU-reglerne harmoniseres, så der er ens regler for, hvornår mellemhandlere skal momsregistreres i andre EU-lande
 • Angivelse til EU-salgslisten – Skattestyrelsens beføjelser udvides, således Skattestyrelsen kan opkræve dansk moms af EU-salg af varer, hvis sælger ikke indberetter salget på EU-salgslisten. 

Reformen rammer samtlige lande inden for EU, hvorfor man som dansk virksomhed med grænseoverskridende varetransaktioner skal være særligt opmærksom ift. eventuelle ændringer i de EU-lande, hvor ens kunder er etableret/varerne leveres. 

Øvrige ændringer

Fælles for disse ændringer er, at det udlægges til skatteministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Desuden skal en række af dem godkendes i EU’s ministerråd. Vi ved derfor ikke præcis, hvornår de træder i kraft. Dog må det umiddelbart forventes, at det tidligst bliver pr. 1. juli 2020.

Den helt store ændring sker på udtagningsmomsen, hvor man har stillet forslag om at ændre momsreglerne, når investeringsgoder (fast ejendom, visse driftsmidler og ydelser) overgår til fuldt momsfritagne formål:

 • Ved nye ejendommes overgang fra momspligtig anvendelse til fuld momsfri anvendelse skal der betales udtagningsmoms af markedsværdien, i stedet for som nu at regulere efter momsreguleringsreglerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis en nyopført lejlighed ikke kan sælges, men i stedet udlejes
 • Det samme gør sig gældende for nye driftsmidler og software med en anskaffelsespris, der overstiger DKK 100.000 ekskl. moms
 • Hvis grundlaget for udtagningsmoms overstiger DKK 100.000 ekskl. moms, starter en ny momsreguleringsperiode på 5 eller 10 år
 • Den lineære afskrivning på 20% afskaffes. 

Hvis lovforslaget vedtages som fremført, vil det få stor betydning for f.eks. ejendomsbranchen og busselskaber. 

Herudover justeres reglerne om:

 • Virksomhedsoverdragelse – Der indsættes lovhjemmel til, at dette kan ske mellem 2 momsfrie virksomheder 
 • Grundlaget for beregning af momsen ved salg til interesseforbundne parter – Ændres jf. pkt. 1 om udtagningsmoms 
 • Indførsel af en værnsregel for rejsebureauer, ift. interne handelspriser 
 • Krav om digitale salgsregistreringssystmer, hvis det konstateres, at salgsregistreringen er utilstrækkelig. 

Afsluttende bemærkninger

Når lovforslagene er endeligt vedtaget, informerer vi yderligere om de enkelte ændringer af momsloven.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen, hvis du har behov for nærmere afklaring eller drøftelse.  

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share