Moms på fast ejendom

Dansk praksis om momspligt på bebyggede grunde er underkendt af EU-domstolen

EU-domstolen har nu endeligt underkendt Skattestyrelsens praksis om, at bebyggede grunde, som købes med henblik på nedrivning og opførelse af ny fast ejendom, er momspligtige.


Den konkrete sag

Den aktuelle sag (C-71/18 mellem Skatteministeriet og KPC) omhandler overdragelse af en ejendom, hvor der på salgstidspunktet lå bygninger på grunden.

Køber havde til hensigt at nedrive bygningerne og opføre ungdomsboliger. Denne hensigt stod klart for både køber og sælger på salgstidspunktet.


Baggrund for sagen

Skatterådet havde i et bindende svar tilbage i 2014 afgjort, at der skulle betales moms af salget af den bebyggede grund, hvor bygningerne efterfølgende skulle nedrives af køber, idet Skatterådet mente, at salget skulle betragtes som en momspligtig byggegrund.

Det bindende svar blev indbragt for Landsskatteretten, som modsat Skattestyrelsen nåede frem til, at ejendommen ikke skulle anses som en byggegrund, men en momsfri gammel ejendom. Landsskatteretten lagde afgørende vægt på, at sælger ikke var involveret i nedrivningen.

Skatteministeriet indbragte herefter sagen til Vestre Landsret, som indbragte spørgsmålet for EU-domstolen.


EU-domstolens dom

EU-domstolen har nu taget principiel stilling til sagen, og Skatteministeriet er også her blevet underkendt.

EU-domstolen er af den opfattelse, at: ”Det er transaktionens objektive karakter på tidspunktet for leveringen, der skal vurderes”.

Det betyder således, at der skal ses på, præcis hvad der sælges mellem parterne på salgstidspunktet, og at Skatteministeriet ikke kan tillægge købers eventuelle fremtidige anvendelse af ejendommen til grund for vurdering af momspligten ved salget.

Der skal derfor ikke opkræves moms ved salg af en fuldt funktionsdygtig gammel ejendom, når sælger ikke er involveret i nedrivningen af bygningerne.


Hvad sker der nu?

Fremadrettet må vi kunne anse Skattestyrelsens praksis for underkendt, og tilsvarende sager må således skulle vurderes i overensstemmelse med denne dom.

Den konkrete sag er dog ikke afsluttet. EU-domstolen har ikke taget stilling i den konkrete sag, men har taget stilling til det principielle i sagen. Herefter skal sagen køre videre i Vestre Landsret, hvor den konkrete sag skal afgøres.

Efter Vestre Landsrets dom i sagen er det vores forventning, at Skattestyrelsen offentliggør et styresignal, hvor der tilkendegives retningslinjer for vurdering af momspligt/momsfrihed i tilsvarende sager samt retningslinjer for genoptagelse af tidligere sager, der er afgjort efter den nu underkendte praksis.


Afslutning

Kontakt gerne Skatteafdelingen for drøftelser omkring aktuelle sager og eventuelle genoptagelser er tidligere sager.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share