Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand

Opdateret med nye satser for 2020

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften af den energi, som anvendes til procesformål. Dette nyhedsbrev giver et overblik over, hvor stor en andel af afgiften på henholdsvis el, brændsler og vand, som virksomheden kan få godtgjort. Nyhedsbrevet er opdateret med de nye afgifts- og godtgørelsessatser pr. 1. januar 2020. Herudover har vi linket til vores opdaterede regneark til beregning af godtgørelse af elafgift og vandafgift. 

Elafgift

Godtgørelsesregler

Momsregistrerede virksomheder er berettiget til at få godtgjort elafgift vedrørende elektricitet, som virksomheden har anvendt til procesformål som f.eks. belysning og drift af produktions- og IT-maskiner.

Hele elafgiften godtgøres på nær den andel, som EU kræver, at alle virksomheder skal betale selv – den såkaldte minimumsafgift. Den andel udgør pt. 0,4 øre/kWh.

I nedenstående skema fremgår elafgifts- og godtgørelsessatserne for 2017 til 2020. Årsagen til faldet i elafgiften i 2019 er, at Folketinget har vedtaget beslutning om at lempe denne:

År/øre kWh

2017

2018

2019

2020

Elafgift

91,0

91,4

88,4

89,2

 

Reduktion EU’s minimumsafgift

-0,4

-0,4

-0,40

-0,4

 

Samlet godtgørelse

90,6

91,0

88,0

88,8

 

Satserne vil hvert år blive offentliggjort på www.skat.dk

Fakturering fra elforsyningsvirksomheden

For at lette virksomhedernes administrative arbejde med godtgørelse af energiafgifter er der krav om, at det på fakturaen fra el-leverandøren tydeliggøres, hvilken andel af elafgiften, der kan godtgøres, hvis hele elforbruget er brugt til godtgørelsesberettiget proces.

Siden 1. april 2016 har det, som følge af den såkaldte engrosmodel, ligeledes været et krav for godtgørelse af elafgift, at købers CVR-nr. fremgår af fakturaen fra leverandøren.

Hvis køber har en købsaftale med el-leverandøren, skal det ligeledes fremgå af denne aftale, at køber er en momsregistreret virksomhed, ligesom købers CVR-nr. skal fremgå af selve aftalen.

Eksempel på opgørelse på faktura for 2020

Forbrug: 10.000 kWh

Afgiftssats: 89,2 øre pr. kWh

Elafgift

DKK 8.920

-   Heraf 0,4 øre pr. kWh minimumsafgift

DKK 40

Elafgift til godtgørelse

DKK 8.880

Virksomheder med delvis momsfradragsret skal huske at korrigere godtgørelsen af elafgift med momsfradragsprocenten.

Betingelser for godtgørelse af elafgift

 • Elafgiften godtgøres i samme omfang som momsen af energiforbruget 
 • Virksomheden skal selv forbruge strømmen, dvs. elafgift godtgøres ikke af el, der videresælges – f.eks. til lejere 
 • Elafgift godtgøres kun delvist af el, der anvendes til opvarmning af rum og vand
 • Elafgift godtgøres kun delvist af el, der anvendes til komfortkøling.

Følgende brancher (omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven) kan ikke få godtgjort afgiften af el, som er forbrugt til procesformål. Disse brancher kan udelukkende få delvis godtgørelse af elafgiften af den del af elforbruget, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling (se afsnittet om delvis godtgørelse af elafgift nedenfor):

 • Advokater
 • Bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer)
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomheder
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører.

Bemærk, at bilag 1 til elafgiftsloven afskaffes med virkning fra 1. januar 2023. Herefter vil ovenstående brancher kunne få godtgjort elafgift til procesformål på lige fod med andre momsregistrerede virksomheder.

Delvis godtgørelse af afgift af elforbrug til rumvarme, varmt vand og komfortkøling

Siden 1. januar 2012 har alle momsregistrerede virksomheder haft mulighed for delvis godtgørelse af elafgift anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Der gælder følgende satser for delvis godtgørelse af elafgift af el til rumvarme m.v. i perioden 2017 til 2020:

 • 2017: 50,5 øre/kWh
 • 2018: 50,7/65,7*) øre/kWh
 • 2019: 62,50 øre/kWh
 • 2020: 68,2 øre/kWh

*) For perioden 01.05.2018-31.12.2018 er godtgørelsen i 2018 sat op i forhold til godtgørelse af afgift for forbrug i årets første 4 måneder.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker særskilt måling af elforbruget, så elforbruget til proces kan adskilles fra forbruget til opvarmning og komfortkøling m.v.

Hvis elforbruget til f.eks. varme og komfortkøling ikke måles særskilt, er der dog mulighed for at anvende en af de tre nedenstående alternative standardmetoder til opgørelse af dette forbrug:  

 • Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned i 12 måneder
 • Den installerede effekt ganget med den faktisk målte driftstid for de enkelte varme/kuldeapparater
 • Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemålere, ganget med 1,1 og omregnet til kWh.

Herudover findes endnu en standardmetode til opgørelse af varme-/køleforbruget:

Rumvarmeafgift på DKK 10 pr. m2 pr. måned i 12 måneder.

Hvis denne metode anvendes, er der dog ikke mulighed for at opnå den nedsatte godtgørelse af elforbruget til opvarmning/køling.

Det bemærkes, at det som oftest er langt dyrere at anvende standardmetoderne i forhold til at foretage en konkret måling. Det kan derfor kun anbefales at anvende disse, hvis opsætning af målere er dyr eller teknisk problematisk. 

Den delvise godtgørelse for afgifter af el-baseret rumvarme m.v. gælder for alle momsregistrerede virksomheder. Det gælder derfor også for de såkaldte bilagsvirksomheder - herunder også for advokat- og revisionsfirmaer, reklamebureauer, landinspektører, ejendomsmæglere og rådgivende ingeniører. For bilagsvirksomhederne er det dog en betingelse, at elforbruget til opvarmning/køling m.v. opgøres efter en konkret måling. 

Afgift på brændsler

Energiafgift - brændsler

Virksomheder, der anvender brændsler (olie, gas og kul) til procesformål, kan få godtgjort hele energiafgiften på brændslet med undtagelse af EU’s minimumsafgift (procesafgiften).

I dette skema fremgår procesafgiften for 2017 til 2020:

År

Procesafgift i %

Godtgørelse i %

2017

8,15

91,85

2018

8,10

91,90

2019

8,01

91,99

2020

7,93

92,07

Satserne vil hvert år blive offentliggjort på www.skat.dk

Der er ikke sket ændringer af procesafgiften for virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri m.v. Denne udgør 1,8% - svarende til en godtgørelsesprocent på 98,2%.

Momsregistrerede virksomheder, der anvender energi til særlige energiintensive processer som mineralogiske og metallurgiske processer, elektrolyse og kemisk reduktion, kan fortsat opnå fuld godtgørelse af den fulde energiafgift af brændsler forbrugt til disse procesformål.

CO2-afgift - brændsler

CO2-afgiften godtgøres som hovedregel ikke.

Kun hvis virksomheden har tilladelse til udledning af CO2 eller modtager varme fra kvoteomfattede virksomheder, vil der være mulighed for godtgørelse af CO2-afgiften.

Herudover har virksomheder, der anvender brændsel til ”tung proces”, mulighed for at få et bundfradrag i betalingen af CO2-afgiften.

Vandafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vand- og drikkevandsbeskyttelsesafgiften (miljøafgiften) i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen.

Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er brugt i forbindelse med momspligtig virksomhed.

Satserne for 2017 til 2020 fremgår af dette skema:

År/DKK pr. m3

Vandafgift

Drikkebeskyttelsesafgift

Godtgørelse

2017

5,86

0,39

6,25

2018

6,18

0,19

6,37

2019

6,18

0,19

6,37

2020

6,18

0,19

6,37

Afslutning

Husk vi har et regneark til beregning af godtgørelse af el- og vandafgift. Vi har opdateret regnearket med de gældende satser for 2020, og det findes her.

Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis nyhedsbrevet giver anledning til spørgsmål.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share