Forlængelse af hjælpepakker

Folketinget har indgået aftale om forlængelse med 1 måned og øget maksimalt antal ansatte fra 10 til 25

Presset på erhvervslivet har fået et enigt Folketing til at forlænge hjælpepakkerne til 8. juli 2020. 

Endvidere er der tilføjet en ny hjælpepakke for de selvstændige uden CVR-nr., der er faldet uden for de allerede indførte ordninger, jf. virk.dk.

Ud over trepartsaftalen, der som et væsentligt element indeholder ret til lønkompensation for medarbejdere, er der adgang til følgende:

 • Kompensation for faste udgifter
 • Kompensation for tabt omsætning i små virksomheder (op til 10 fuldtidsansatte) 
 • Kompensation for freelancere. 

Disse ”hjælpepakker” udgør pt. de væsentligste støttepakker til erhvervslivet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt en tilsvarende forlængelse til 8. juli 2020 af lønkompensationsordningen (30%/50 ansatte). Parterne er desuden enige om, at lønkompensationsordningen tilpasses, så det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen, som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for fra kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen. Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.

Der er senest indført en hjælpepakke for kunstnere, jf. Nyhedsbrev 2020-24. Denne ordning svarer i sit indhold til ordningen for selvstændige, der kan modtage op til DKK 23.000 i kompensation pr. måned. Der åbnes for ansøgninger den 27. april 2020 – fristen for ansøgning er 15. maj 2020.

Som led i den aktuelle justering af hjælpepakkerne er der aftalt en supplerende ordning for freelancere m.fl. med både A- og B-indkomster, jf. nedenfor.

Overblik

Nedenfor er i overbliksform omtalt de ordninger, der er gældende for selvstændige med omsætningstab, og som kan få op til DKK 23.000 pr. måned i kompensation.

Der er som anført gennemført en forlængelse af ordningerne til 8. juli 2020, og der er desuden foretaget mindre justeringer i vilkår m.v., jf. nedenfor. Bemærk særligt, at kravet til maksimalt antal fuldtidsansatte er hævet til 25.

Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.

1. Selvstændige og selskaber

Der skal ansøges via virk.dk. Der blev åbnet for adgangen den 1. april 2020.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 (forlænget med 1 måned).

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020 (fristen forventes rykket).

Gælder ikke for offentlige organisationer eller selvejende institutioner, som modtager tilskud til drift på over 50% af udgifterne.

For at være omfattet skal den selvstændige/virksomheden/selskabet:

 • Eje mindst 25% af virksomheden
 • Have en gennemsnitlig omsætning på min. DKK 10.000 pr. måned (se nedenfor)
 • Ikke have over 25 fuldtidsansatte i årsværk fra den 9. marts 2020 (ændret fra 10). (Antallet af ansatte opgøres uden ejere og medarbejdende ægtefæller.  Hvis der er en ændring i antal ansatte i virksomheden siden den 1. januar 2020 til den 9. marts 2020, kan det ændres, og der skal vedhæftes f.eks. lønsedler eller lønlister for de ansatte. Bemærk, at en ansat er en lønmodtager med fast kontrakt til virksomheden. Et årsværk beregnes ud fra 1.924 timer om året, hvilket svarer til 37 timer om ugen. Det er kun de ansatte, der har fast arbejdssted i Danmark, der medtages)
 • Forvente et omsætningstab på min. 30% i perioden fra 9. marts til og med 8. juli 2020 (forventeligt ses hele perioden under ét)
 • Kunne bekræfte, at omsætningstab er en konsekvens af coronavirus/COVID-19
 • (Ansøgerne) har fast arbejde i virksomheden. Der er ikke nogen fast grænse for, hvor meget en ejer skal have arbejdet i virksomheden, men der er et dokumentationskrav (aftaler, mails, kalender m.v. efter omstændighederne). For en medarbejdende ægtefælle er det et krav, at der er tale om en væsentlig arbejdsindsats.

Vilkår

 • Dækker maksimalt fire måneder, for perioden 9. marts til 9. juli 2020
 • Virksomheden må ikke modtage anden støtte/tilskud.

Kompensationens størrelse og udbetaling

Kompensationen vil udgøre 90% af omsætningstabet, dog maks. DKK 23.000 pr. måned pr. person (ved tvungen lukning: 100%). Et tilsvarende beløb kan udbetales ved medarbejdende ægtefælle.

Kompensationen udbetales på virksomhedens NemKonto, formentlig i løbet af en uge (der er pt. forsinkelser).

Hvis den selvstændiges personlige indkomst overstiger DKK 800.000 i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud. l indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

 • Personlige indkomst
 • Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
 • Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Hvis der også søges om kompensation for en medarbejdende ægtefælle, skal vedkommende tilsvarende overholde kravet til maksimal personlig indkomst for 2020, efter samme principper.

For selskaber med flere virksomhedsejere gælder betingelsen for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer. Bemærk, at kompensationen tilfalder selskabet, og ikke aktionæren.

Hvis jeg allerede har ansøgt?

Virksomheder, der allerede har søgt om støtte via ordningen, vil skulle ansøge igen for at opnå adgang til den forlængede periode, ligesom at virksomheder, der tidligere har ansøgt om kompensation for 75% af deres omsætningstab ville kunne søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft (alternativt kan disse virksomheder vælge, at justeringen efterreguleres i den efterfølgende kontrol). 

Virksomheder mellem over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte vil ligeledes få mulighed for igen at ansøge om kompensationsordningen – for hele perioden. 

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen vil frem til midten af maj

køre videre med den nuværende ordning. 

Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også der virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

2. Freelancere 

Der skal ansøges via virk.dk. Der blev åbnet for adgangen den 1. april 2020.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 (forlænget med 1 måned).

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

For at være omfattet skal den pågældende:

 • Have fast arbejdssted i Danmark
 • Have en gennemsnitligt månedlig B-indkomst på mindst DKK 10.000 
 • Forvente et B-indkomsttab på mindst 30% i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020, og 
 • B-indkomsttabet skal være en konsekvens af coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt. 

Vilkår

 • Dækker maksimalt fire måneder, for perioden 9. marts til 9. juli 2020
 • Personen må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.

Den pågældende kan søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang.  

Kompensationens størrelse og udbetaling

Kompensationen vil udgøre 90% af indkomsttabet (ved tvungen lukning: 100%), dog maks. DKK 23.000 pr. måned pr. person.  

Kompensationen udbetales på virksomhedens NemKonto, formentlig i løbet af en uge (der er pt. forsinkelser).

Hvis den personlige indkomst overstiger DKK 800.000 i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud. l indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

 • Personlige indkomst
 • Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
 • Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

3. Freelancere (A- og B-indkomst)

Der oprettes en særskilt ordning for freelancere m.fl. med både A- og B-indkomster. Der er endnu ikke åbnet for ansøgning på virk.dk.

Ordningen retter sig mod freelancere m.fl. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst DKK 10.000 månedligt i gennemsnit. 

Ordningens målgruppe er:

 • Freelancere m.fl. med blandet A- og B-indkomst, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30%
 • Personen skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt DKK 10.000 i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf stilles krav om, at mindst DKK 5.000 pr. måned skal være B-indkomst, og højst DKK 20.000 må være A-indkomst
 • Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55%
 • Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats
 • Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter
 • Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp
 • Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger DKK 800.000.

Personer, der opfylder ovenstående, kan få kompensation for op til 90% af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt DKK 20.000 pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.

Den midlertidige kompensationsordning for freelancere m.fl. med både A- og B-indkomst vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Personen kan være omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder.

Personen vil ikke kunne få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed kunne være undgået. Personer, der har mulighed for at opnå kompensation både i ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning for freelancere m.fl. med både A- og B-indkomst, skal vælge, hvilken ordning de søger i.

Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere, men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet søge den midlertidige ordning for freelancere m.fl. med både A- og B-indkomst.

Kompensation, der allerede er udbetalt i ordningen for selvstændige og freelancere, vil blive modregnet.

Freelancerne m.fl. skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger primo maj. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.  Vi hjælper gerne med at få ansøgt m.v.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share