COVID-19 - DBO

(Internationale dobbeltbeskatningsaftaler) - Udtalelse fra OECDs Sekretariat ​

    Spørgsmålene om skattepligt, skattemæssigt hjemsted, fast driftssted, fordeling af arbejdsdage for pendlere i forbindelse med COVID-19, er som tidligere beskrevet mange og pt. uafklarede.

OECD’s sekretariat har afgivet en vejledende udtalelse om, hvorledes forskellige regler i dobbeltbeskatningsaftalerne påvirkes af, at medarbejdere og ledere i virksomheder arbejder hjemmefra og måske endda udfører deres arbejder i et andet land, end de normalt gør.

I udtalelsen forholder OECD sig blandt andet til spørgsmål som:

Spørgsmål

Svar

Opstår der fast driftssted i et andet land, fordi virksomhedens medarbejdere er strandet og udfører sit arbejde her (hjemmefra)?

Det er OECD’s generelle vurdering, at begrænsningerne af medarbejdernes mobilitet, som mange steder er en konsekvens af de enkelte landes tiltag mod COVID-19, ikke bør kunne føre til, at der pludselig opstår et fast driftssted i det land, hvor den pågældende medarbejder midlertidigt er nødt til at opholde sig. Det gælder, hvad enten der måtte være tale om et hjemmekontor eller f.eks. en afhængig agent, som indgår aftaler fra et andet land på vegne af sin arbejdsgiver. OECD fastslår endvidere, at varigheden af et midlertidigt ophold som følge af COVID-19 indgår i fastlæggelsen af, hvor lang en periode entreprisearbejdet har strakt sig over.

Bliver virksomheder skattepligtige i et andet land efter reglerne om ledelsens sæde, fordi virksomhedens ledelse befinder sig i det andet land og styrer virksomheden derfra?

Det er OECD’s opfattelse, at en sådan midlertidigt ændret ledelsessituation som en konsekvens af COVID-19 restriktioner, ikke skal anses for at flytte ledelsens sæde af en virksomhed i relation til en dobbeltbeskatningsaftale.

Skal medarbejdere, der bor i et land og normalt arbejder i et andet land ved f.eks. dagspendling (særligt i vores nabolande Sverige og Tyskland), nu beskattes i bopælslandet, fordi de er strandet og arbejder hjemmefra her?

OECD udtaler, at i det omfang arbejdet udføres i hjemlandet, og medarbejderens ophold her er ufrivilligt og en konsekvens af de tiltag og restriktioner, som landene har indført i konsekvens af COVID-19, bør lønnen stadig kunne beskattes i det land, hvor arbejdet normalt blev udført før COVID-19 krisen. Ifølge udtalelsen fra OECD omfatter det både løn, hvor medarbejderen fortsætter sit arbejde for virksomheden fra sit hjem og tilfælde, hvor medarbejderen ikke arbejder, men blot er hjemsendt til sit hjemland med løn.

Får det betydning for vurderingen af, hvor en person er skattemæssigt hjemmehørende, at de i en midlertidig periode opholder sig i et andet land?

OECD oplyser, at nogle lande allerede har meldt ud, at ophold i et andet land, end det en person normalt opholder sig i på grund af COVID-19 tiltag, anses for ekstraordinære, exceptionelle og force majeure-agtige, hvorfor det frivillige ophold ikke skal indgå i fastlæggelsen af personens skattemæssige status i det pågældende land, og derfor ikke kommer til at berøre vurderingen af personens skattemæssige hjemsted.

Det drejer sig særligt om følgende situationer:

  • En person, der midlertidigt opholder sig i et andet land, end der hvor personen normalt bor, på grund af ferie eller arbejdsophold og strander der
  • En person, der normalt bor og arbejder i et land, men på grund af COVID-19 rejser hjem til sit egentlige hjemland og opholder sig der.

OECD udtaler, at i begge situationer bør personens skattemæssige hjemsted ikke påvirkes af det midlertidige COVID-19-ophold i det andet land.

 

Udtalelserne forholder sig kun til de principper, som er indeholdt i dobbeltbeskatningsaftalerne.

Se mere om de konkrete udtalelser her.

Bemærk, at de enkelte landes nationale regler ikke er iagttaget, ligesom der ikke er givet udtalelser for lande vi ikke har nogen DBO med.

 

Vores bemærkninger

Der foreligger endnu ikke klare udmeldinger fra de danske skattemyndigheders side om ovenstående udtalelser.

Endvidere har de danske skattemyndigheder heller ikke udmeldt retningslinjer for, hvorvidt ufrivillige ophold i Danmark på grund af regeringens hjemkaldelse af danskere vil tælle med i relation til 42-dages-reglen i ligningslovens § 33A, samt om hvorvidt personers ufrivillige ophold i Danmark tæller med i relation til 180-dages-reglen og 3-måneders-reglen ved afgørelsen af, om fuld skattepligt indtræder.

Vi er dog bekendt med, at flere danske virksomheder er i dialog med Dansk Erhverv, herunder de danske skattemyndigheder for nærmere klarhed og retningslinjer.

Skatteafdelingen følger situationen tæt, og melder ud så snart der er mere konkret udmeldinger fra de danske skattemyndigheders side.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share