Kommunale forsyningsselskaber

Forsyningsretlige dokumentations­krav

Det følger af den forsyningsretlige regulering for henholdsvis el, varme, naturgas, vand og spildevand, at der er krav om, at de omfattede selskaber skal kunne dokumentere, at koncerninterne aftaler, priser m.v. er ind­gået på markedsvilkår. Dog gælder der en række undtagelser for selskaber i kommunalt ejede koncerner, hvor priserne fra koncernens serviceselskab enten skal, eller kan, fastlægges på grundlag af kostpriser. I disse tilfælde vil det dog stadig være væsentligt at kunne dokumentere, at de afholdte omkostninger tillige er omkostningsægte.

Skattemæssige dokumentationskrav

Den skatteretlige dokumentationspligt gælder for forsyningsselskaber, som indgår i en koncern, hvor mindst ét af de følgende kriterier er opfyldt i et givent indkomstår:

  • Koncernen har mere end 250 ansatte, eller 
  • Koncernen har en koncernomsætning på mere end m.DKK 250 og en koncernbalancesum på mere end m.DKK 125.

Da kommunen ultimativt ejer forsyningsselskaberne, og uanset, at kommunen ikke selv er skattepligtig, medregnes kommunens egne ansatte, når ovenstående grænser vurderes for det enkelte forsyningsselskab. Med de kommunestørrelser, der er i 2021, medfører det i praksis, at alle kommunale forsyningsselskaber overskrider grænserne for udarbejdelse af TP-dokumentation.

Ændringer af reglerne om TP-dokumentation

Retstilstanden er således for indkomstår 2021, at de enkelte forsyningsselskaber skal udarbejde TP-dokumentation for de kontrollerede transaktioner, som selskaberne har til/fra kommunen. Årsagen til dette er, at kommunen er skattefritaget, og et selskab, som indgår kontrollerede transaktioner med et skatte-fritaget retssubjekt, er TP-dokumentationspligtig af disse transaktioner uanset, om transaktionerne sker mellem danske retssubjekter.

Kontrollerede transaktioner mellem selskaberne i forsyningskoncernen, både til/fra holdingselskab og søsterselskaber, er fritaget for dokumentationspligt, da transaktionerne er mellem danske selskaber, der er almindeligt selskabsbeskattede.

Som udgangspunkt skal koncernintern samhandel i skattemæssig henseende ske på markedsvilkår. Dog vil skattelovgivningen træde til side for de særlige regulatoriske krav, der endvidere kontrolleres af de relevante tilsynsmyndigheder.

Dialog med skattemyndighederne

Vi har været i dialog med Skattestyrelsen, og der er ingen tvivl om, at forsyningsselskaberne er omfattede af TP-dokumentationspligten, selv om det kan være vanskeligt at se ”formålet” hermed, når de skattemæssige principper træder til side for de regulatoriske krav til prissætning.

Undgå bøder for manglende indsendelse

Såfremt forsyningsselskaberne ikke indsender TP-dokumentationen, kan de imødese en bøde på DKK 250.000 pr. forsyningsselskab for indkomstår 2021.

Indsendelsesfristen

For selskaber med kalenderåret som indkomstår er seneste frist for indsendelse (via digital selskabsskat) den 29. august 2022.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.