Hjælp til Ukraine - skat og moms

Skat

Fradrag for donationer

Kontante donationer fra privatpersoner eller virksomheder er fradragsberettigede efter Ligningslovens § 8 A, når der er tale om donationer til danske organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen, eller donationer til organisationer i andre EU/EØS-lande, der er godkendt af myndighederne i hjemlandet. Fradragsretten omfatter således ikke direkte donationer til personer eller organisationer i Ukraine.

Det samlede fradrag for sådanne donationer er for 2022 maksimeret til DKK 17.200. Dette gælder for alle kontante donationer, herunder for virksomheder, der f.eks. donerer penge ved at give afkald på en dags omsætning til fordel den pågældende organisation.

Fradragsretten efter Ligningslovens § 8 A omfatter også værdien af varer/tjenesteydelser, der doneres til de pågældende organisationer.

Nye organisationer, der i disse dage etableres med et formål at yde hjælp til Ukraine og landets befolkning, bør overveje at søge om godkendelse efter Ligningslovens § 8 A. Beierholm bistår naturligvis gerne hermed.

Donationer, der ikke omfattes af Ligningslovens § 8 A, er ikke fradragsberettigede for hverken privatpersoner eller virksomheder. Dette gælder for såvel kontante donationer – herunder ved afkald på indtægt/omsætning til fordel for en bestemt modtager - som for donationer af varer/tjenesteydelser. Spørgsmålet om fradragsret for virksomheder ud fra et reklamesynspunkt vil næppe være relevant.

Indsamlingsvirksomhed

Privatpersoner eller virksomheder, der står for indsamling af penge eller varer til velgørende institutioner eller på anden måde til hjælp til Ukraine og landets befolkning, er ikke skattepligtige af de indsamlede penge/varer, forudsat midlerne holdes klart adskilt fra personens/virksomhedens egne midler, og de rent faktisk bliver videregivet til de pågældende formål.

Donation/salg af varer/tjenesteydelser

Virksomheder, der donerer varer/tjenesteydelser, vil som udgangspunkt skulle behandle donationen som et salg til markedspris. Der kan muligvis argumenteres for, at markedsprisen i den konkrete situation er ret lav, så virksomheden ikke realiserer nogen avance af betydning ved donationen. Der foreligger dog ikke nogen udmeldinger fra Skattemyndighederne om dette spørgsmål.

Virksomheder, der i den konkrete situation har nedsat priserne for varer/tjenesteydelser, der sælges til/i Ukraine, vil skattemæssigt formentlig kunne lægge den faktiske salgspris til grund.

Beierholm-donationer-skat-og-moms-marts-2022

Indkvartering af flygtninge fra Ukraine

Virksomheder, der stiller gratis indkvartering til rådighed for flygtninge fra Ukraine i egne eller lejede ejendomme, vil som udgangspunkt skulle beskattes af den skønnede markedsleje. Der kan formentlig argumenteres for, at markedslejen i den konkrete situation er ret lav, så virksomheden ikke realiserer nogen avance af betydning. Der foreligger dog ikke nogen udmeldinger fra Skattemyndighederne om dette spørgsmål.

Virksomheder, der i den konkrete situation har nedsat huslejen ved udlejning til indkvartering af flygtninge, vil skattemæssigt formentlig kunne lægge den faktiske leje til grund.

Der vil næppe skulle ske beskatning af privatpersoner, der indkvarterer flygtninge fra Ukraine i deres private bolig, sommerhus eller lignende.

Moms

Donation af varer

En momsregistreret virksomhed, som donerer indkøbte varer til et velgørende formål, skal betale såkaldt udtagningsmoms af de pågældende varer. Der skal dog kun betales udtagningsmoms, hvis virksomheden har haft mulighed for helt eller delvist at fradrage momsen i forbindelse med indkøbet af varerne.

Udtagningsmomsen skal beregnes på baggrund af varernes markedspris på det tidspunkt, hvor varerne bortgives.

Salg af varer til nødhjælpsorganisationer

Hvis en virksomhed i stedet for at donere varer, sælger varerne til f.eks. en nødhjælpsorganisation, skal virksomheden betale moms af den pris, som varerne faktisk sælges for.

Efter praksis kan en virksomhed sælge varer, herunder non-food overskudsvarer som f.eks. tøj fra tidligere sæsoner, samt fødevarer, som er ved at overskride sidste salgsdato, eller hvor emballagen er beskadiget, til nødhjælpsorganisationer og andre almenvelgørende og almennyttige organisationer til en lav pris og anvende denne lave pris som momsgrundlag. Det er en forudsætning for den lave pris, at der er tale om varer, som ikke kan sælges til tredjemand til fuld pris.

Donation af tjenesteydelser

En momsregistreret virksomhed, som donerer tjenesteydelser til et velgørende formål, skal som udgangspunkt betale udtagningsmoms af den værdi, som det koster virksomheden at levere (donere) ydelsen. Det gælder også for f.eks. hoteller og vandrerhjem, som vederlagsfrit stiller værelser til rådighed for flygtninge.

Donation af kontantbeløb

Det har ikke momsmæssige konsekvenser for en virksomhed, som donerer et kontantbeløb til en dansk nødhjælpsorganisation. Virksomheden skal derfor ikke betale hverken udtagningsmoms eller salgsmoms af det kontante beløb.

Beierholm-indsamlingsvirksomhed-marts-2022

Indkvartering af flygtninge fra Ukraine

Virksomheder, der stiller gratis indkvartering til rådighed for flygtninge fra Ukraine i egne eller lejede beboelsesejendomme, vil som udgangspunkt ikke blive berørt momsmæssigt. Det skyldes, at udlejning af beboelsesejendomme er momsfritaget, hvorfor udlejer ikke har haft ret til helt eller delvis fradrag for moms af udgifter til anskaffelse, drift og vedligeholdelse af sådanne beboelsesejendomme. En virksomhed, der vederlagsfrit stiller sine beboelsesejendomme for andre, vil derfor ikke skulle betale udtagningsmoms. Det samme gælder for en virksomhed, som har lejet boliger momsfrit fra tredjemand med henblik på at stille disse boliger gratis til rådighed for flygtninge.

Modtagelse af donationer i form af varer, tjenesteydelser og/eller kontantbeløb

Det har ikke momsmæssige konsekvenser for f.eks. nødhjælpsorganisationer og organisationer med et almennyttigt formål, som uden at betale herfor modtager donationer i form af varer, ydelser eller kontantbeløb. Sådanne organisationer bliver derfor ikke momspligtige af værdien af de varer, ydelser eller kontantbeløb, som organisationen modtager.

En virksomhed, som ønsker at afholde et arrangement, hvor der sælges varer og ydelser med henblik på at indsamle penge til folk i nød, har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om tilladelse til momsfritagelse for det pågældende arrangement. Der er visse betingelser, som skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til momsfritagelse. Bl.a. stilles der krav til varigheden af det velgørende arrangement ligesom det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende formål. Beierholm bistår naturligvis gerne hermed.

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms Skatteafdeling.