COVID-19-hjælpepakker er genåbnet efter nye restriktioner

Aftalen nedsætter bl.a. kravet til omsætningsnedgang til 30% og forlænger kompensationsordningen for faste omkostninger frem til den 28. februar 2022. Nye restriktioner gældende fra den 19. december 2021 fik samme aftalekreds til den 18. december at beslutte yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder.

Et flertal af Folketingets partier har med regeringen indgået aftale om genåbning af de generelle kompensationsordninger samt aftale om yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder. Disse aftaler suppleres af en "Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation" samt aftale om forlængelse af lønkompensation mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Aftalerne skal ses i sammenhæng med de nye restriktioner, som trådte i kraft hhv. den 10. og 19. december 2021 og bl.a. omfatter nedlukning af natteliv, messer og konferencelokaliteter samt lukning af serveringssteder kl. 23.

Denne orientering er udarbejdet den 21. december 2021 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt.

 

Overblik – genåbnede COVID-19-hjælpepakker

Der er indgået aftale om at genåbne de generelle kompensationsordninger med et reduceret krav til omsætningsnedgang, som fastsættes til 30%. Som en del af aftalerne noteres det, at virksomheder, som fortsat kan holde åbent, men som bliver ramt af COVID-19-restriktioner, kan vælge at lukke frivilligt ned. Der kan dog pga. EU’s statsstøtteregler ikke gives en højere kompensation end 90%, når virksomheden ikke er tvangslukket ved lov.

Ordning

Bemærkninger

Faste omkostninger inkl. light-ordning

Ordning genåbnes med start den 1. december 2021 og foreløbig slutdato den 28. februar 2022, hvor kravet til omsætningsnedgang bliver 30%. Der gives desuden mulighed for at søge kompensation alene på baggrund af omsætningsnedgang i december samt delperioder efter hhv. den 10. og 19. december 2021. Den maksimale kompensation udgør 90% af de omfattede faste omkostninger, men vil i lighed med tidligere blive beregnet efter en ”trappesats” afhængig af omsætningsnedgangen.

Ordningen kan endvidere anvendes af tvangslukkede virksomheder, som ikke har omsætning, som vil få kompenseret 100% af de omfattede faste omkostninger i perioden, hvor virksomheden er tvangslukket.

Sideløbende kører den hidtidige tilpassede kompensationsordning frem til den 31. december 2021, hvor kravet til omsætningsnedgang er 45%.

Selvstændige

Ordningen har været udfaset helt, men genåbnes med start den 1. december 2021 og foreløbig slutdato den 28. februar 2022, hvor kravet til omsætningsnedgang også bliver 30%.

Kompensationen er 90% af omsætningstabet med et loft på DKK 30.000 uden ansatte og DKK 33.000 med ansatte samt krav om, at der fortsat maksimalt må trækkes DKK 23.000 ud pr. måned. Det er pt. ikke oplyst, om krav i tidligere ordninger om minimum én fuldtidsansat eller at have modtaget kompensation for faste omkostninger også gælder i den genåbnede ordning.

Lønkompensation

Ordningen har været udfaset helt, men genåbnes med start den 10. december 2021 og foreløbig slutdato den 31. januar 2022. Kravet er, at virksomheden skal hjemsende mindst 30% af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere.

Lønkompensationen vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90% af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt DKK 30.000 pr. omfattet fuldtidsansat.

Herudover er ordningen for arbejdsfordeling forlænget til den 31. marts 2022.

Øvrige ordningerDet er i aftalerne blandt andet nævnt, at låne- og garantiordninger i Vækstfonden, EKF Danmarks Eks­portkredit og Rejsegarantifonden forlænges til den 28. februar 2022, samt at kompensation for aflyste arrangementer (over 350 deltagere) genindføres. Herudover er der supplerende tiltag i form af en pulje for kasserede letfordærvelige varer og en decemberpulje til sæsonbetonede omkostninger, der ikke kan genanvendes ved næste sæson.

I aftalerne om kompensation for faste omkostninger inkl. light-ordning og kompensation til selvstændige er der som noget nyt mulighed for at søge om kompensation fra den dag, restriktionerne træder i kraft, hhv. den 10. og 19. december 2021. Dette kan være en fordel for virksomhederne, hvis omsætningen i starten af december har været god.

Der er et generelt forbehold i aftalerne for statsstøttegodkendelse i EU, som vi tidligere har set resultere i justeringer af aftalerne.

 

Yderligere information

Du kan finde yderligere information i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på www.beierholm.dk/coronavirus. Her fremgår også yderligere tiltag, der er gennemført, herunder f.eks. udskudt afregning af A-skat og AM-bidrag. Du kan desuden på hjemmesiden se en oversigt over frister i udvalgte dele af hjælpepakker m.v. generelt målrettet selvstændige og erhvervslivet.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.