Ledelsesberetning

Nye krav til ledelsesberetningen

Kravene til ledelsesberetningen er detaljerede, og der er for virksomheder i regnskabsklasse C eksempelvis krav om afsnit om videnressourcer og eksternt miljø; to områder, hvor der også sker en betydelig udvikling i form af selvstændige ”regnskaber” eller supplerende beretninger i lovens terminologi. 

Oplysningerne er for mange virksomheder følsomme og interne. Det kan dog være hensigtsmæssigt at lave en relativt grundig omtale af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø, hvor investorer og samarbejdspartnere m.fl. har kendskab til virksomhedens påvirkning af det omliggende miljø. 

Afsnittene kan disponeres således:

Videnressourcer

  • Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer i det omfang, ledelsen betragter disse som afgørende for den fremtidige indtjening
  • Relevant omtale af medarbejderforhold/-ressourcer
  • Resume af eventuelt separat udarbejdet videnregnskab. 

Eksternt miljø

  • Omtale af virksomhedens grad af påvirkning på det omgivende miljø (vand, luft, jord, flora eller fauna), specielt hvor der er tale om tung miljøpåvirkning
  • Bekræfte overholdelse af nuværende lovgivning og status på at imødekomme kommende retningslinjer for miljøpåvirkning
  • Målsætning og politikker for forebyggelse af forurening m.v.
  • Resume af eventuelt separat udarbejdet miljøregnskab
  • Eksempler på konkrete foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader på det eksterne miljø
  • Oplysning om miljøomkostninger indregnet i resultatopgørelse eller balance samt bøder for manglende overholdelse af miljøbestemmelser og erstatning til tredjemand.